deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Obecná informace k volbám

Níže najdete pouze obecnou informaci k možnostem a pravidlům hlasování na Velvyslanectví ČR ve Vídni. Informace k nejbližším volbám najdete tady: AKTUÁLNÍ VOLBY


Realizace voleb na Velvyslanectví ČR ve Vídni a možnosti hlasování

Pokud Velvyslanectví ČR ve Vídni organizuje volby (týká se volby prezidenta a voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR), lze v Rakousku hlasovat pouze na Velvyslanectví ČR ve Vídni (ZÚ Vídeň).

Volební místnost se nachází na adrese velvyslanectví, tj. Penzinger Straße 11-13, 1140 Vídeň.

Nelze volit na úřadech vedených honorárními konzuly ČR v Rakousku (tj. v Salzburku, Linci, Grazu a Wattens) ani na jiných místech v Rakousku.

Podle aktuálně platné právní úpravy je možné hlasovat na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí pouze při:

  • volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
  • volbě prezidenta republiky.

Ve výše uvedených volbách mohou na ZÚ Vídeň hlasovat:

  • osoby zapsané do zvláštního seznamu voličů (ZSV), který je veden zastupitelským úřadem ČR ve Vídni (osoby mající občanství ČR a bydliště v Rakousku, které se nechaly na základě své žádosti do ZSV předtím zapsat - více informací viz článek věnovaný ZSV),

nebo

  • osoby, které předloží voličský průkaz vydaný jiným příslušným úřadem ČR. Standardně obecním úřadem v ČR, v jehož volebním obvodu mají tyto osoby registrovaný trvalý pobyt, příp. jiným k tomu určeným subjektem. V případě bydliště voliče v jiném státě v zahraničí a jeho zapsání v ZSV tamního zastupitelského úřadu ČR vydává voliči voličský průkaz tento zastupitelský úřad.

Při volbách na ZÚ Vídeň musí volič předložit platný doklad ČR, který dokládá jeho totožnost a jeho občanství ČR. Volič nezapsaný v ZSV ZÚ Vídeň předkládá i voličský průkaz, který mu byl pro tyto konkrétní volby vydán jiným úřadem ČR - více viz níže či informace k voličským průkazům na webu velvyslanectví.  

Korespondenční hlasování ani hlasování v zastoupení české zákony neumožňují.
 


Obecná informace k průběhu hlasování

Volič po příchodu do volební místnosti ZÚ Vídeň prokáže zvláštní okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo platným cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat zvláštní okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů.
(Poznámka: Byl-li voliči vydán pro aktuální volby na ZÚ Vídeň voličský průkaz /na základě původního záměru hlasovat mimo Rakousko/ a volič se přesto dostaví k hlasování na ZÚ Vídeň, musí vydaný voličský průkaz také přínést a vrátit ZÚ, jinak mu hlasování nebude umožněno).  

Po zaznamenání voliče do výpisu ze zvláštního seznamu voličů (volič již registrovaný v ZSV či dopsaný na základě předložení voličského průkazu) obdrží volič od zvláštní okrskové volební komise prázdnou úřední obálku, tj. obálku opatřenou úředním razítkem zastupitelským úřadem ČR ve Vídni a hlasovací volební lístky (volební lístky nejsou při volbě v zahraničí voliči předem zasílány, obdrží je až ve volební místnosti na příslušném zastupitelském úřadě ČR). Po obdržení úřední obálky a hlasovacích lístků musí volič vstoupit do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno. Po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky vloží volič tuto úřední obálku s hlasovacím lístkem před zvláštní okrskovou volební komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen zvláštní okrskové volební komise, a voličem vybraný hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.

Mimo území České republiky nelze hlasovat do přenosné volební schránky.

Bližší informace o volbách lze nalézt na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR (viz níže) nebo např. přímo v zákoně č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů.

Více informací k volbám na ZÚ Vídeň viz internetové stránky velvyslanectví (k aktuálním volbám, k zápisu do ZSV vedenému ZÚ Vídeň, k voličským průkazům atd.):

- https://www.mzv.cz/vienna/cz/viza_a_konzularni_informace/volby/index.html ;

či oficiální informace k volbám na internetové stránce Ministerstva vnitra ČR:

- https://volby.mvcr.cz/ .
 S případnými dotazy k hlasování na ZÚ Vídeň se můžete obracet na konzulární oddělení Velvyslanectví ČR ve Vídni na níže uvedené adrese a kontaktech:

Velvyslanectví České republiky – konzulární úsek
Penzingerstraße 11-13
1140 Vídeň
E-mail: vienna.consulate@mzv.gov.cz
Tel.: +43 (0) 1 89958-146

Kontaktní informace velvyslanectví a úřední hodiny konzulárního oddělení viz - https://www.mzv.cz/vienna/cz/o_velvyslanectvi/jak_nas_najdete-velvyslanectvi_ceske_republiky_ve_vidni.html