english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: pixabay
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Dopis zvláštního zmocněnce krajanům.

Zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti Jiří Krátký krátce hodnotí uplynulé období krajanské spolupráce a nastiňuje směřování realizace krajanských akcí v roce 2022.

 

Vážení přátelé, milí krajané,

dovoluji si navázat na dlouholetou tradici a oslovit Vás také v roce 2022 dopisem krajanského zmocněnce. Především bych Vám rád poděkoval za Vaši aktivní práci pro českou krajanskou komunitu v zahraničí, kterou jste odvedli i v nelehkém roce 2021. Chtěl bych Vám proto alespoň touto cestou popřát zdraví a mnoho pracovních úspěchů v roce 2022. V neposlední řadě bych Vás také rád informoval o hlavních akcích a důležitých termínech letošního krajanského roku.

Dovolte mi na začátku stručné ohlédnutí za rokem 2021 a připomenutí řady krajanských akcí, které se Vám podařilo úspěšně uskutečnit navzdory pandemickým omezením, v okamžicích rozvolnění, at již u Vás v zahraničí nebo přímo v České republice.

Bohužel i v roce 2021 musela být ve světě i doma v ČR z důvodu epidemie COVIDI9 řada akci zcela zrušena, nebo došlo k jejich realizaci online formou. Za všechny takové akce zmíním například oblíbené letní kurzy českého jazyka pro krajany v Poděbradech a kurz metodiky výuky českého jazyka v Praze. Mezi ty, jež se nakonec podařilo s úspěchem prezenčně zorganizovat, patří dozajista po letech obnovená a v říjnu 2021 realizovaná účast na „Sokolském běhu republiky na pobřeží Pacifiku” v Kalifornii, který se zde běžel poprvé již v roce 1919. Rovněž nás velmi potěšila podzimní účast krajanů na tradičních folklórních přehlídkách v Jižní Americe i uskutečnění tradiční letní konference českých škol pořádané ČŠBH V Praze. Velký význam mělo konání o rok odložené velké krajanské konference v Senátu PČR na téma „Úloha a místo zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích a aktuální potřeby české diaspory“ zde. Konference se konala symbolicky v předvečer říjnových parlamentních voleb a na jejim pořádání se spolupodílely Senát PČR, MZV ČR, Mezinárodní výbor zahraničních Čechů a Etnologický ústav AV ČR. Předmětem konference byla především dvě nejvýznamnější krajanská témata posledních několika let, a to korespondenční volba a proměny potřeb i budoucnost krajanské politiky. Krajanský večer, navazující na konferenci, pořádaný v Černínském paláci, přispěl k vytvoření potřebného prostoru pro neformální osobní setkání krajanů s ministrem zahraničních věcí ČR, náměstkem ministra pro řízení sekce právní a konzulární a s dalšími pracovníky MZV ČR, stejně jako s představiteli dalších důležitých českých institucí. Krajanský rok 2021 byl úspěšně obohacen sérií čtyř velkých globálních online krajanských debat se zástupci MZV ČR, MŠMT, MV, Senátu PČR a dalších českých institucí i se zástupci české politické scény. Série krajanských debat k aktuálním tématům byla připravena krajanskou iniciativou Chceme volit distančně. K úspěšným akcím patřila krásná pohybová iniciativa „Aktivně za korespondenční volby”, která byla v době nemožnosti setkávání se na společných sportovních akcích virtuálním sčítáním Vašich individuálně uběhnutých kilometrů, nebo kilometrů ujetých na jízdním kole v různých částech světa. Krajané tak do dnešního dne tímto virtuálním způsobem oběhli po rovníku Zemi již téměř čtyřikrát. K úspěšným online akcím patřilo i červnové dvoudenní virtuální setkání českých škol v Severní Americe rozšířené online formou na celý svět a navazující na již existující první část, tedy burzu nápadů z roku 2020. I tyto akce se před „covidovou dobou" konaly prezenčně v rámci konferencí. Přestože se do říjnových parlamentních voleb 2021 nepodařilo zavést pro Čechy v zahraničí korespondenční volbu, dokázali však naši krajané svou aktivní účastí, a také inspirováni přístupem slovenských kolegů krajanů, přispět k doposud historicky nejvyšší voličské účasti v zahraničí na českých parlamentních volbách. Samotný závěr roku 2021 patřil pozoruhodné přehlídce Vámi zaslaných nahrávek českých vánočních koled, kterých se nakonec sešlo v Praze v Radio Prague International z různých zemí světa na čtyřicet. Radio Prague Interenational (RPI) ČRo, náš dlouholetý a důležitý partner při šíření informaci o dění v krajanském světě, zveřejnilo Vaše vánoční nahrávky na svých fb stránkách a nejlepší z nich pak věcně ocenilo. Speciální poděkování kromě RPI patří také našim krajanům do Lucemburska za jejich koordinační roli v této akci. Blahopřání patří Vám všem, kteří jste se v adventním čase roku 2021 do tohoto druhého ročníku přehlídky zapojili. Více zde.

Z nevyužitých zdrojů na podporu bohemistiky v roce 2021 MZV ČR nakoupilo dětské knihy a učebnice českého jazyka, které postupně zasíláme za Vámi, především do krajanských škol i krajanských spolků.

V roce 2021 pokračoval rovněž výzkumný projekt věnovaný budoucnosti krajanské politiky státu „Nové přístupy ke koordinaci krajanské politiky“. Rád bych Vás ubezpečil, že nadále, spolu s vědeckým týmem, pečlivě monitorujeme všechny Vámi zmiňované potřeby krajanských spolků a škol a budeme i nadále usilovat o další prohlubování jejich systémového zajištění. To se nám díky spolupráci s Vámi a MŠMT ČR daří.

Vzhledem k tomu, že hlavní důvod mého dopisu je informační, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil se všemi důležitými informacemi pro rok 2o22, které mohou být užitečné v průběhu roku pro Vaše rozhodování při realizaci krajanských akcí. Na úvod proto dvě zásadní věci:

Jak jistě víte, rok 2022 bude pro Českou republiku v jeho druhém pololetí významný, a to historicky druhým předsednictvím V Radě EU. Je proto přirozené, že úspěšné předsednictví bude prioritou celé české zahraniční politiky. Věříme, že rovněž Vaše aktivity se tohoto tématu v zahraničí v některých aspektech dotknou a Vy sami svou účastí posílíte pozitivní vnímání ČR ve světě v rámci této mimořádné příležitosti.

Druhou zásadní připomínkou a současně změnou oproti roku 2021 je, jak možná již rovněž víte z médií, aktuálně stále platné rozhodnutí vlády o dočasném posunutí odsouhlasení konečné podoby státního rozpočtu ČR z úvodu roku 2022 na konec jeho prvního čtvrtletí. Toto technické rozhodnutí o užití rozpočtového provizória tak bude mít vliv na pozdržení vyplácení krajanských peněžních darů na rok 2022 ministerstvem zahraničí Vašim spolkům a školám. Můžeme tedy očekávat, že pokud k odsouhlasení konečné podoby státního rozpočtu ČR dojde do konce měsíce března, budeme moci v měsíci následujícím dary předat. Z tohoto důvodu, pokud Vaše spolky nebo školy plánovaly konkrétní aktivity již v prvním čtvrtletí roku, doporučuji, aby spolky k financování využily přednostně své vlastní finance a zdroje, případně aby posunuly takové akce na pozdější období roku.

Nyní již ke konkrétním aktivitám v roce 2022, na které bych Vás chtěl upozornit vzhledem k závazným termínům.

V současné době již probíhá přihlašování krajanů do tří hlavních programů výuky českého jazyka konaných v ČR v roce 2022. Termín pro podání přihlášek končí 15. března 2022. V současné době je již otevřena centrální digitální databáze Domu zahraniční spolupráce (DZS) pro podávání přihlášek. Prosím nezapomeňte však, že vyplněné přihlášky v systému DZS je nutné rovněž bez zbytečného odkladu postoupit Vašemu kontaktnímu, místně příslušnému, velvyslanectví ČR nebo generálnímu konzulátu ČR.

 

Kurzy pro krajany, které se připravují v roce 2022 v těsné spolupráci mezi MZV, MŠMT a DZS dle usnesení vlády č. g26/2020 o pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2021 - 2025, jsou následující:

1) Semestrální stipendijní studijní pobyty (jednosemestrální: září 2o22 - únor 2023 nebo únor 2023 - červen 2023 a dvousemestrální: září 2022 - červen 2023)

2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany (18. 7. - 12. 8. 2022, Poděbrady)

3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit (23.8. - 3.9. 2022, Praha)

K přihlášení do kurzů je potřeba vyplnit online formuláře, které jsou dostupné na webových stránkách DZS www.dzs.cz v rubrice Programy a sítě:

Přihláška ke studijnímu pobytu v České republice pro krajany
Přihláška do kurzu českého jazyka pro krajany
Přihláška do kurzu metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit

Termíny pro podávání všech typů přihlášek do elektronického systému jsou společné: do 15. 3. 2022. (s jedinou výjimkou, kterou jsou jednosemestrální studia se začátkem studia až od února 2023, kde je termín k podání přihlášky 15.8. 2022). Více informací získáte na našich ZÚ, případně v instrukčním dopisu zaslaném na ZỨ a GK z 5. ledna 2022.

V průběhu celého roku plánujeme řadu on-line setkání, na která budete zváni a upozorněni průběžně prostřednictvím našich webových stránek krajanského oddělení v rubrice aktuality nebo prostřednictvím stránek Vašeho ZÚ. Velice se nám osvědčily v posledním období možnosti on-line setkávání v rámci jednotlivých krajanských teritorií, at již se jednalo o setkání s krajany v Brazílii nebo Argentině. S dalšími počítáme v příštích měsících.

Jsem velice rád, že od Vás dostáváme také informace a pozvání na řadu zajímavých akcí pořádaných ve Vašem teritoriu. Z těch, které jsou naopak krajanskými subjekty plánované v ČR, můžeme již dnes zmínit XIV. mezinárodní konferenci českých škol v zahraničí konanou ve dnech 25. – 29. července 2022 v Praze.

Rád bych dále připomněl 1. srpen jako nejzazší termín pro podání žádostí spolků a škol o peněžní dar krajanským komunitám a školám na rok 2023.

Jednotlivých krajanských akcí, které ve světě připravujete na rok 2022, je tolik, že se přirozeně do tohoto dopisu všechny nevejdou. Děkuji proto za Vaše dopisy a e-maily, ve kterých nás na akce průběžně upozorňujete. Informace a pozvánky budeme v průběhu roku zveřejňovat na naších webových stránkách v rubrice aktualit. Snažíme se s kolegy na krajanském udělení o co největší účelnost a zefektivnění práce. Odpovědi na řadu Vašich praktických otázek týkajících se propojení krajanského života v zahraničí se životem v ČR Čechy najdete v rubrice užitečné informace pro Čechy žijící v zahraničí zde. V levém horním sloupci jsou řazena jednotlivá témata. Dalším velice užitečným vodítkem jsou stránky portálu veřejné správy, kde je vyčleněna zvláštní kapitola konkrétně pro cestování a Čechy v zahraničí zde.

Znovu mi také dovolte připomenout užitečnou pomoc krajanům a metodickou oporu pro výuku českého jazyka v zahraničí, kterou naleznete v Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy. Dům zahraniční spolupráce Vám nabízí informace o českém vysokém školství pro zahraniční studenty na samostatném webu www.studyin.cz. Tradičním informačním kanálem pro naše krajany zůstává i v roce 2022 Radio Prague International www.radio.cz, které kromě na míru vyrobených pořadů pro Čechy žijící v zahraničí provozuje i krajanskou webovou stránku www.rozhlas.cz/krajane a facebookové stránky.

Nadále bude v roce 2022 rovněž ve své činnosti pokračovat Meziresortní komise pro Čechy žijící zahraničí zřízená v roce 2017, která v roce 2018 zpřístupnila zmíněnou informační databázi „Užitečné informace pro Cechy žijící v zahraničí".

Pokud byste nenašli odpovědi na Vaše otázky v žádném ze zmíněných zdrojů, můj mail jiri jir_kratky@mzv.cz a mail krajanského oddělení zkz@mzv.cz jsou vám stále k dispozici. Některé technické informace a upozornění na akce jsme podávali v minulých dvou letech a budeme dále podávat také prostřednictvím krajanské komunikační fb stránky: Češi v zahraničí/ czechs abroad - communication platform 2019.

Závěrem bych Vám všem chtěl ještě jednou poděkovat jménem svými celého našeho oddělení pro krajanské záležitosti za nasazení a odvahu, s jakou jste se v minulých dvou letech postavili všem překážkám a omezením spojených s COVIDI9. Děkuji Vám za výbornou práci, kterou odvádíte v zahraničí v této těžké době a dokazujete tím na vlastním příkladu praktický význam existence pevné sítě organizací české krajanské společnosti v zahraničí.

S uctivým pozdravem

 

JUDr. Jiří Krátký, M.A.
zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti

 

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Oddělení pro krajanské záležitosti
Loretánská ul. 6, 118 oo Praha
tel.: +420 224 183 245, e-mail: zkz@mzv.cz
www.mzv.cz/krajane