česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Voličský průkaz

Informace o možnostech volit s voličským průkazem ve volbách do zastupitelstev krajů, volbách do Senátu, volbách do Poslanecké sněmovny, volbách do Evropského parlamentu a volbě prezidenta.

S voličským průkazem může volič hlasovat při:

 • volbách do zastupitelstev krajů ve stálém volebním okrsku na území České republiky spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu,
 • volbách do Senátu ve stálém volebním okrsku na území České republiky spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu; s voličským průkazem vydaným zastupitelským úřadem v kterémkoliv volebním obvodu na území České republiky, kde jsou volby vyhlášeny;
 • volbách do Poslanecké sněmovny v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí;
 • volbách do Evropského parlamentu v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky;
 • volbě prezidenta v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
   

Pro volby do zastupitelstev obcí se voličský průkaz nevydává.

Informace týkající se vydávání voličských průkazů lze nalézt na webových stránkách MVČR.


Žádost o voličský průkaz

Žádost o voličský průkaz (DOCX, 19 KB) lze podat od dne vyhlášení voleb:

 • osobně nejpozději 2 dny před prvním dnem voleb v ČEKK, kde je volič zapsán do stálého seznamu, nebo
 • písemným podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem volby. Pro písemné podání žádosti o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář.

Písemné podání může být učiněno v těchto formách:

 • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu. Při ověření podpisu u správních úřadů (viz shora ad 1a) lze využít osvobození od správního poplatku, anebo
 • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky, anebo
 • v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče.

Obecní/zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (jedná se pouze o plnou moc k převzetí/vyzvednutí voličského průkazu, nikoliv však k podání žádosti o vydání voličského průkazu), anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí nebo do ČR.

V případě, se volby probíhají i na zastupitelských úřadech v zahraničí (Poslanecká sněmovna, prezident), lze voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den volby dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně je možné přistoupit k hlasování.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

přílohy