македонски  english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestování do Severní Makedonie a do ČR

Informujeme občany o možnostech cestování do Severní Makedonie a do České republiky.

 

​1. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:
Tranzit a vstup do Severní Makedonie je umožněn bez jakýchkoliv omezení.
Možnost tranzitu přes Severní Makedonii do Řecka, je umožněn pouze na hraničním přechodu Bogorodica - Evzoni z řecké strany pouze v době mezi 6:00 a 22:00 hodinou (GMT+2). 
Vzhledem k stále měnicí se epidemiologické situaci, doporučujeme si ověřit opatření v dalších zemích přes které budete přejíždět při cestě z a do České republiky.  


2. DOPRAVA:
Mezinárodní letiště ve Skopji i letiště Sv. Apoštola Pavla v Ochridu jsou otevřená, ale lety jsou stálé omezené.
Veřejná doprava a taxi v Severní Makedonii funguje neomezeně.

Upozornění na parkování ve Skopji
Doporučujeme všem turistům z České republiky, nepoužívat tzv. zónové parkoviště v hlavním městě, které se platí prostřednictvím SMS. Pokud nevlastníte makedonské telefonní číslo z operátorů Telekom a A1, není poslaná smska funkční.
Rovněž informujeme, že pokud zašlete SMS z makedonského čísla, je zapotřebí, abyste následně dostali potvrzující zprávu. V případě, že dostanete zprávu, že parkování není možné nebo nedostanete žádnou zprávu, je zapotřebí kontaktovat službu Městského Parkování (+ 389 2 321 55 66). Nedodržování těchto pravidel, může mít za následek zablokování pneumatiky a pokutu ve výši 990 MKD a následně odtahování auta. Více informací naleznete zde.
Z tohoto důvodu, doporučujeme používat parkoviště v garážích velkých nákupních center VERO, RAMSTORE MALL, nebo GTC, případně TINEX kousek od centra nebo lze využít parkovacích garáží služby městského parkování, jejích seznam naleznete zde.  


3. OPATŘENÍ:
Od 1. 6. 2021 byla zrušena povinnost nosit ochranné roušky na otevřených prostorech a v případě větší skupiny lidí. Zůstává povinnost nosit roušky v zavřených prostorech, ve veřejné dopravě, v taxi vozidlech, atd. 
Je zavedená povinnost pro všechny občany nosit ochranné roušky přes nos a ústa ve veřejných budovách a v dopravních prostředcích a dodržovat 2 m rozestupy.


4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:
Sledujte karanténní a hygienická opatření aplikovaná na osoby, které vstoupí na území Severní Makedonie na webových stránkách vláda.mk.
V případě nouze či karantény kontaktujte Velvyslanectví ČR ve Skopji: Jak nás najdete | Velvyslanectví České republiky ve Skopji (mzv.cz)


5. NÁVRAT DO ČR
Dle stupnice doporučení nebo varování MZV ČR pro cesty do zahraničí podle míry rizika nákazy COVID-19, Severní Makedonie spadá do kategorie země s nízkým rizikem nákazy. Prolink: Podmínky návratu do ČR ze zahraničí v době pandemie Covid-19 | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz) 
Na základě rozhodnutí Rady EU s účinnosti od 21. 6. 2021 se ruší zákaz zbytných cest (non-essential travels) pro občany Severní Makedonie, tzn. že občane Severní Makedonie mohou přicestovat do ČR za jakýmkoliv účelem včetně turistiky. 

Cestující musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře,  potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání hraniční kontrole. 

Před vstupem na území či nejpozději do 5 dní po vstupu na území ČR se podrobit testu na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2. Testem na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 se rozumí:

a) antigenní test, tj. písemné potvrzení poskytovatele zdravotních služeb s oprávněním poskytovat zdravotní služby v dané zemi o negativním výsledku antigenního testu a který není starší než 48 hodin od data provedení,

b) RT-PCR test, tj. písemné potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu provedeném tímto poskytovatelem zdravotních služeb a který není starší než 72 hodin od data provedení, nebo

c) certifikát o testu vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním COVID certifikátu, který není starší než 48 hodin od data provedení antigenního testu nebo 72 hodin od data provedení RT-PCR testu u zemí, které jsou vázané tímto nařízením; 

do doby výsledků testů není nutná samoizolace. 

VÝJIMKY PRO: 

I) Očkované osoby:

1) osoby, které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným v členských státech Evropské unie,  s tím, že u očkování uplynulo:

a)   od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní, nebo

b)   od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní,

a která zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19;

2) občané ČR a EU, kteří jsou očkovanými osobami s národním certifikátem o dokončeném očkování, tj. písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo občanovi EU s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení;

Očkované osoby dle výše uvedené definice mají výjimku z testů, zůstává povinnost příjezdového formuláře!

II) Osoby s prodělaným onemocněním Covid-19, tj. osoba, která nemá klinické příznaky onemocnění, absolvovala izolaci a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, která se prokáže:

a) certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19 nebo písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce obsahujícím razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení, a to vydaným lékařem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU, zůstává povinnost vyplnit příjezdový formulář

b) diplomatickou nótou osvědčující absolvovanou izolaci v důsledku onemocnění Covid -19 v zemi odjezdu, s povinností vyplnit příjezdový formulář.

III) Děti do dovršení věku 6 let nemusí vyplňovat příjezdový formulář, ani podstoupit RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.

DALŠÍ VÝJIMKY Z TESTŮ A PŘÍJEZDOVÉHO  FORMULÁŘE PRO:

a) pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem,

b) občany Evropské unie, včetně občanů České republiky a cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v Evropské unii, kteří tranzitují do 12 hodin přes Českou republiku pozemní cestou a necestují-li ze země s extrémním rizikem nákazy, nebo cestují pozemní cestou do nebo z České republiky na dobu nepřesahující 12 hodin nebo v případě cest do nebo ze sousedních zemí 24 hodin, necestují-li ze země s velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy; v případě cest ze zemí z velmi vysokým rizikem nákazy je možno do České republiky podle tohoto bodu, kromě tranzitu, cestovat pouze z důvodů uvedených v bodě III.9,

c) akreditované členy diplomatických misí v České republice včetně soukromých služebních osob, držitele služebních pasů vydaných Českou republikou a držitele diplomatických pasů cestující do nebo z České republiky za služebním účelem a úředníky mezinárodních organizací registrovaných u Ministerstva zahraničních věcí České republiky cestující do nebo z České republiky za služebním účelem, pokud jejich pobyt na nebo mimo území nepřekročí 72 hodin,

d) osoby do dovršení 6 let věku a nezletilé osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto ochranného opatření a mají za tímto účelem vystaveno písemné lékařské potvrzení v anglickém jazyce, a to lékařem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie; potvrzení musí obsahovat razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení,

e) profesionální umělce, profesionální sportovce a členy státní reprezentace České republiky nebo ostatních zemí, včetně osob nezbytných pro konání sportovní nebo kulturní akce; pro tyto osoby neplatí pouze bod I.4 písm. d) a I.6 písm. d) a jsou povinny se po vstupu na území České republiky ze země s velmi vysokým rizikem nákazy před zahájením uvedených činností podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 a před zahájením uvedených činností disponovat negativním výsledkem provedeného testu,

f) přeshraniční pracovníky, žáky a studenty, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním anebo za účelem návštěvy manžela nebo registrovaného partnera, který je v sousedním státě zaměstnán nebo tam studuje,

g) příslušníky Vězeňské služby nebo policisty vykonávající eskortní činnost nebo bezpečnostní doprovod letadel,

h) pracovníky servisu kritické infrastruktury, jejichž výkon činnosti je v zájmu České republiky; pro tyto osoby neplatí pouze bod I.4 písm. d) a e) a I.6 písm. d) a e),

i) přeshraniční spolupráci v rámci zásahu složek integrovaného záchranného systému,

j) pro osoby, u kterých test prokázal přítomnost viru méně než 14 dní před plánovaným vstupem do ČR s výjimkou povinnosti vztahující se k Příjezdovému formuláři. Takovým cestujícím se nařizuje přepravovat se individuální dopravou, je-li to možné. V případě přepravy veřejnou dopravou se nařizuje informovat o přetrvávajícím onemocnění před započetím cesty dopravce a následně, po vstupu do ČR, krajskou hygienickou stanici.

 

Pokud pociťujete symptomy charakteristické pro Covid-19, nedoporučuje se osobní návštěva lékařského zařízení, ale zavolat na uvedená telefonní čísla obvodních center Institutu veřejného zdravotnictví:
Bitola: 071261330, Veles: 071219278, Gevgelie: 078545444, Kočani: 071373913, Kumanovo: 070215851, Ochrid: 070723029, Prilep: 076475747, Skopje: 071289614 nebo 078387194, Strumica: 072235543, Tetovo: 075240464, Gostivar: 076365161, Štip: 078365613, Služba Haló doktoři: 02/15123.
Možnost podstoupit PCR test Sars-Cov-2 na území Severní Makedonie: 
Biotek laboratory: 02 5300 898, 02 5300 766, 078 394 829; Avicena laboratory: 02 3179 001, 075 211 406;  Žan Mitrev Clinic: 02 3091 500; Acibadem Sistina Hospital: 02 3099 500
    
MZV důrazně doporučuje před každou cestou registraci v databázi DROZD.  

6. CELNÍ PŘEDPISY
HOTOVOST

Dle předpisů Celní správy Makedonské republiky lze bez nahlášení celním orgánům do Makedonské republiky dovézt až 10.000 EUR nebo 120.000 MKD na osobu. Větší částku než 10.000 EUR je nutné hlásit celním orgánům. Na přihlášenou hotovost bude vystaveno písemné potvrzení.

Analogicky může cizinec z Makedonské republiky vyvézt až 10.000 EUR nebo 120.000 MKD na osobu bez nahlášení celním orgánům. Vyšší částku je nutné nahlásit a prokázat se písemným potvrzením o dovozu hotovosti (viz výše).

ZBOŽÍ NEPODLÉHAJÍCÍ PŘIHLAŠOVACÍ POVINNOSTI A PROCLENÍ

Cizinci vstupující na území Makedonské republiky jsou osvobození od povinnosti zaplatit clo, DPH a spotřební daň na:

- zboží pro osobní potřeby
- tabákové výrobky:
* 200 ks cigaret
* 100 ks cigarillos
* 50 ks doutníků nebo
* 250 gr. tabák na kouření nebo
* odpovídající množství různých tabákových výrobků
- alkohol a alkoholické nápoje:
* 1 litr destilátu nebo lihoviny s procentem alkoholu vyšším než 22%
* 2 litry destilátu a alkoholické nápoje s vínovým nebo alkoholovým základem s procentem alkoholu nižším než 22%
* 2 litry vína
- parfémy - 50 ml.
- toaletní voda - 250 ml.

Veškeré výše uvedené položky  spadající do kategorií „tabákové výrobky“ a „alkohol a alkoholické nápoje“ nemohou být aplikovány u osob mladších než 18 let věku.