česky  english 

rozšířené vyhledávání

Obecné vízové informace

Vízum je povolení udělené do cestovního dokladu cizince formou vízového štítku, které za podmínek v něm vyznačených opravňuje cizince ke vstupu a pobytu na území ČR / schengenského prostoru.  

Základní typy víz/pobytů

 • - Krátkodobé (schengenské) vízum - pro pobyt v ČR / na území členských států schengenského prostoru do 90 dnů (typ „A“ – letištní průjezdní vízum, typ „C“ – krátkodobé vízum), o udělení rozhoduje zastupitelský úřad České republiky.
 • - Dlouhodobé vízum – pro pobyt v ČR nad 90 dnů, opravňuje zároveň cizince ke krátkodobému pohybu a nevýdělečnému pobytu v jiných státech schengenského prostoru (po dobu max. 90 dnů během jakýchkoliv 180 dnů). O udělení rozhoduje Ministerstvo vnitra České republiky a jeho platnost je max. 1 rok.
   
 • - Povolení k dlouhodobému pobytu -  uděluje se jako "dlouhodobé vízum za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu" na 60 dnů, během kterých cizinec přicestuje do ČR a na území ČR převezme povolení k pobytu. Zároveň opravňuje cizince k pohybu a krátkodobému nevýdělečnému pobytu v ostatních státech schengenského prostoru.
   
 • - Povolení k trvalému pobytu - uděluje se jako "dlouhodobé vízum za účelem převzetí povolení k trvalému pobytu" na 60 dnů, během kterých cizinec přicestuje do ČR a na území ČR převezme povolení k pobytu. Zároveň opravňuje cizince k pohybu a krátkodobému nevýdělečnému pobytu v ostatních státech schengenského prostoru.
   

Obecné informace pro žadatele o vízum naleznete na webové stránce Ministerstva zahraničních věcí ČR a dále na webové stránce Ministerstva vnitra ČR.  Každý cizinec, kterému bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, a dále každý cizinec, kterému po tomto datu bylo vydáno povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území, je povinen absolvovat adaptačně integrační kurz, a to do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu.


Vízové správní poplatky

Sazebník správních poplatků za podání vízové žádosti můžete nalézt na webové stránce Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Pokud je žádost podávána na zastupitelském úřadě, je poplatek nutné hradit v hotovosti nebo platební kartou pomocí platebního terminálu.


Právní zdroje:

 • - Nařízení EP a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex),
 • - Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů.

Více informace lze nalézt na stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

 

Jednací jazyk v řízení o žádostech o dlouhodobé vízum a dlouhodobý pobyt

Velvyslanectví ČR v Pretorii vede řízení o žádosti o dlouhodobé vízum a dlouhodobý pobyt v českém nebo anglickém jazyce. Písemnosti se vždy vyhotovují v jazyce českém.

Pokud žadatel v řízení o dlouhodobé vízum či pobyt předkládá dokument vyhotovený v jiném než českém jazyce a na výzvu zastupitelského úřadu nedoložil úředně ověřený překlad tohoto dokumentu do jazyka českého, hledí se na tento dokument, jako by nebyl předložen.

Pokud si žadatel o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, který neovládá jazyk, jímž se vede jednání, neobstará v přiměřené lhůtě stanovené zastupitelským úřadem na své náklady tlumočníka, zastupitelský úřad řízení o žádosti usnesením zastaví.

Ohlašovací povinnost

varovani_symbol

Cizinec starší 15 let je povinen do 3 pracovních dní ode dne vstupu na území ohlásit na místně příslušné pobočce Služby cizinecké policie místo pobytu. Za osobu ubytovanou v hotelu splní ohlašovací povinnost hotel. U studentů plní tuto povinnost… více ►

Informace pro žadatele k ochraně osobních údajů

Právní základ pro shromažďování a zpracování osobních údajů stanovují nařízení Evropské Unie (ES) č. 767/2008 (nařízení o VIS), nařízení (ES) č. 810/2009 (vízový kodex) a rozhodnutí Rady 2008/633/SVV. více ►

Kontakty na pracoviště OAMP Ministerstva vnitra ČR

info_1

Přehled pracovišť Ministerstva vnitra (odboru azylové a migrační politiky) na území České republiky, včetně telefonních čísel a úředních hodin. více ►

Oznámení ztráty průkazu o povolení k pobytu

varovani_symbol

Ztrátu, zničení, poškození nebo odcizení průkazu o povolení k pobytu je cizinec povinen ohlásit do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tato událost nastala. více ►