česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: www.ekolist.cz
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Indie: odpad jako zátěž ale i příležitost

Hospodaření s pevnými odpady v Indii prochází turbulentním obdobím a nestíhá držet tempo s extrémním nárůstem odpadu, plynoucího z rozvoje ekonomiky a růstu populace. Indie patří mezi země s nejviditelnějším problémem odpadu ve veřejném prostoru na světě a nedostatky lze spatřovat často v chybách systému, zastaralých technologií a i v kulturních odlišnostech. Tento stav však na druhou stranu přináší obrovský potenciál pro firmy ze zahraničí, jelikož indické subjekty poptávají zahraniční know-how, technologie a výměnu „best practices“.
 

Příčiny současné situace mají mnoho důvodů, včetně historických či kulturních. Nárůst tvorby komunálního odpadu v Indii roste geometrickou řadou, skutečný problém ovšem představuje způsob, jakým je s ním nakládáno. I přes velmi nízký průměrný objem na osobu (pouze 0,3 – 0,5 kg denně, pro srovnání USA 2 kg) se lze s odpadem v Indii setkávat doslova na každém kroku. Sběr odpadu je vysoce neefektivní a systém třídění špatně nastavený, včetně zastaralých metod s vysokým poměrem využití lidské práce. Ani recyklace k zásadnímu snížení objemu městského odpadu zatím nepřispívá. Nelegální skládkování je prakticky nevymahatelné a využití druhotných surovin, včetně sběren a opětovného použití nedostatečný.

Prostor pro přidanou hodnotu českých firem však existuje i v oblast nakládání se zdravotnickým a veterinárním odpadem. Veterinární odpad je v Indii zpracováván extrémně málo a ten zdravotnický bývá běžně smíchán už u samotného zdroje se směsným či domácím odpadem. Prostor pro spolupráci tak vzniká již při ekologickém poradenství, zpracování studií a odpadových auditů firem, které mj. dokáže finančně podporovat Česká rozvojová agentura prostřednictvím B2B programu. Implementace a zavedení standardů kvality je pak další oblastí s vysokou perspektivou, ve které Indie ocení pomoc z vyspělých zemí.

Další oblastí odpadového hospodářství, ve které mohou najít české subjekty uplatnění, jsou tzv. zařízení na energetické využití odpadu (Waste-to-energy plants). V těchto spalovnách o rozličných výkonech je již zprocesovaný odpad využit buď jako teplo, anebo v případě Indie pro elektrickou energii. Není nezajímavé, že výkupní ceny energie z tohoto zdroje jsou vládou nejvíce podporovány a několikanásobně překračují všechny ostatní zdroje energie. Stát na podporu spalování odpadu a přeměnu v energii rovněž zavazuje distribuční firmy minimálními povinnými odběry z těchto zdrojů, čímž stimuluje investory i výrobce k tomuto ekologickému zpracování odpadu.

Obrovskou příležitost představuje odpadové hospodářství pro automobilový průmysl. Zatímco nejznámějšími produkty jsou popelářské vozy, v Indii existuje poptávka po všech vozech, včetně malých a středních nákladních vozidel. Sběr se vzhledem k úzkým ulicím a nedisciplinovanému parkování provádí často i pomocí tzv. rikšy – trojkolky s upraveným nákladním prostorem. Již dnes se plánuje obměna a nákup velkého množství takových vozidel a elektromobilita je často skloňovaný fenomén.

 

Třídění odpadu na ZÚ Dillí

 

Zpracování odpadu v Indii je zatíženo vysokým podílem lidské práce a z toho plynoucími nekvalitními výstupy. Automatizované systémy, dotřiďovací linky a další strojírenské výrobky nemohou být v Indii zajišťovány výhradně z domácích zdrojů. Proto se na velvyslanectví často setkáváme i s poptávkou po projektech na klíč, často s kapacitou tisíců tun odpadu za den. Tím vzniká prostor pro konsorcia firem dodávajících nejen zásobníky, ale i kotle, turbíny, kondenzátory či katalyzátory. Další pak pro automatizované systémy a technologie pro monitoring skládek, vzniku požárů, ventilace apod., podobně jako např. u těžebního průmyslu.

Biologicky rozložitelný odpad představuje v zemi s celoročním vegetačním cyklem obrovský zdroj. Ať už se jedná o odpad ze zpracování rýže, cukrové třtiny či bioodpad, přeměna na elektrickou energii či kompostování na hnojiva je způsob, jak ze zátěže vytěžit přínos. A české firmy už tuto příležitost objevily.

Relativně novým sektorem v oblasti opětovného využití odpadu je tzv. cirkulární ekonomika. Každým rokem je více a více odborných konferencí věnováno znovuvyužití odpadu a konceptu nulového odpadu, tzv. „Zero waste“ modelu. Indické firmy si čím dál tím více uvědomují hodnotu odpadu a jeho ekonomickou využitelnost a stejně tak, jak se samy věnují vývoji, tak se stejným zájmem aktivně hledají partnery z ekonomicky vyspělých zemích, jejichž technologie by mohly uplatnit na tomto gigantickém trhu.

Indický sektor zpracování odpadu všeho druhu vykazuje extrémní nevyužití potenciálu, který zde existuje. Ať již jsou důvody jakékoli, a není jich málo, obyvatelé Indie si čím dál více uvědomují, že současná situace je neudržitelná a jednou z cest je následování příkladů a vzdělávání. V Indii existuje mnoho nevládních neziskových organizací, které v případě navázání kontaktu s evropskými subjekty podpoří implementaci „dobrých“ nápadů v indickém prostředí. Existují zde i školy zaměřené na nakládání s odpadem, jejichž studenti mají zájem o získání odbornosti v Evropě a výměnných pobytech. A to v sektoru, který dle odhadů bude růst 25 % ročně.  

 

Milan Dostál, ekonomický diplomat, Velvyslanectví České republiky v Dillí