česky  українською 

Розширений пошук
Article notification Print Decrease font size Increase font size

Основні дані про Чеську Республіку

ПЛОЩА
78.864 км2

СУСІДНІ ДЕРЖАВИ
Німеччина, Польща, Австрія, Словаччина.

ДОВЖИНА ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
2.303 км.

КІЛЬКІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
10.300,000 чоловік

СТОЛИЦЯ
м. Прага (1,2 мли. чоловік)

ОФІЦІЙНА МОВА
чеська

ВІРОСПОВІДАННЯ
переважає римсько-католицька віра (39,2%), без віросповідання (39,7%).

КЛІМАТ
помірний, з чотирма порами року, суміш океанського й континентального клімату. Взимку мінливо, влітку тепло. Середня денна температура в найхолоднішому місяці - близько -2° С, а в липні - найтеплішому місяці року - +20° С.

ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА
парламентська республіка.

ГРОШОВА ОДИНИЦ
Ячеська крона (Кч), 1 крона = 100 галерів. Зараз в обігу знаходяться монети вартістю в 10, 20 і 50 галерів та 1, 2, 5, 10, 20 і 50 крон, а також банкноти вартістю в 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 та 5000 крон

ЧАСОВИЙ ПОЯС

центрально-європейський час, з квітня до жовтня запроваджується літній час (ОМТ+1, ОМТ+2).

Чеська Республіка розташована в улоговині, обрамленій з усіх боків вінцем прикордонних гір. Вузькими річковими долинами зі сходу, заходу, півдня та півночі сюди споконвіку вели торгівельні шляхи, що перетиналися в глибині країни. Тут упродовж століть перепліталися історії найбільш відомих європейських народів.

У Чехії ви знайдете всі архітектурні стилі, представлені в історичних містах, фортецях і замках, пам"ятники церковного будівництва, народну архітектуру, цікаві колекції в музеях і галереях, а також унікальні технічні пам"ятники. Найбільш відомі пам"ятки -історичний центр Праги, Кутна Гора, Чески Крумлов, Телч, храм паломників Святого Яна з Непомука на Зеленій Горі, що знаходиться недалеко від Ждяра-над-Сазавою, Ледницько-Валтицький комплекс, Кромєржиж і Голашовіце в Південній Чехії по праву були занесені до списку світового культурного спадку ЮНЕСКО. Свій незабутній слід залишили тут всесвітньовідомі представники європейської і світової науки й мистецтва. Моцарт, Гете, Кафка, Бетховен, Ейнштейн, Тихо Браге, Казанова - це імена лише деяких із тих, доля яких була пов"язана з ними.

Краса природи глибоко віддзеркалюється в душі народу. Прикордонні гірські області є улюбленими місцями літнього туризму й зимових видів спорту, а всіяний ставками пейзаж Південної Чехії вабить до довгих романтичних прогулянок.

Народна архітектура своєрідної Волощини та південно-моравської виноробської області вважаються найбільш популярними місцями тематичних екскурсій. Люди тут дружелюбні, гостинні й наділені оригінальним почуттям гумору.

У Чеській Республіці Ви завжди знайдете ідеальні умови не лише для відпочинку, спорту й пізнавальних екскурсій, але й для проведення конгресів, семінарів, наукових симпозиумів чи ділових зустрічей.

ДЕРЖАВНІ СВЯТА І ВИХІДНІ ДНІ

1січня Новий рік. Державне свято - День обновлен н я самост ійної чесь кої держави (1993г.)
дата непостійна Великодній понеділок
1 травня Свято праці
8 травня Державне свято - День визволення від фашизму (1945 р.)
5 липня

Державне свято - День Кирила і Мефодія

У 863році освіченібрати Констя нтин (Кирил) та Мефоді й при й шлидо землі Великої Моравії з гре цьк ого города Солун і . Дана м і ссі я бу ла орган і зованаза проханням моравсь кого князя Ростислава (846 - 879 гг.),який прагнув обмежити у своїм князівст ві вплив ні мець кого духовенства та бажав ,щоб християнське учі ння проповеду валосьзрозумілою сло в' янаммовою , але не ла тинською .У зв' язку з цим діяльність Кирилата Ме фоді яу Великі й Морав ії мала велике значення у плані по дальшо горозвитку західних сло в' ян не т ільки з точки з о ру лі тератури , педагогики та релі гії ,але й полі тики. Брат и створили особливу сло в' янсь ку азбуку - глаголиц ю , сприяли початку сло в' янсь ких л і тургі й,навчали місцевих священослужбовців та заклали основи виникнення самостійної церковної органі зації на территор ії Великої Моравії .

6 липня

Державне свято - День Магістра Яна Гуса (1415 р.)

Ян Гус - чес ь кий м и слити ль, проповедник та лі дер церковного реформаторс ь когоруху , ректор Пра зьк ого Ун і верситету ,за снованого Карлом IV .Викривав недоліки феодальногосуспільства ,головним чином, в ищо го дух і вництва ,відштовхуючисьвід навчання англі йсь кого рел і гійного реформатора Джона В і клі фа,казав пр орозуміння церквою , принцип у законабожо го як базової норми для вс і х. Крі мцього , Ян Гус здійснив реформу чес ь кої орфографії ,спростив її через ді акритичні (надстрочні ) значк и - «De orthographia bohemica ». Покликаний на церковн и й собор у німецькому місті Констанце (чес ь ке назв. Костнице) Ян Гус відмовився зректися від свого уч і нн я,про те був спалений навогнищі 6липня 1415року . Смерть магистра Гуса при скориларозвиток у Чехії реформаторсь когоруху ,який виникнув на 100років рані шеніж , напри клад ,у Німеччині ,та перетворився у гуситсь кий революційний рух .

28 вересня

Державне свято - День чеської державності

День св. Вацлава - за хисника та заступника Чесь ких з і мель.

28 жовтня

Державне свято - День заснування самостійної чеської держави (1918р.)

У цей день у Празі була проголошена самостійна Чехословацька республі ка,яка виникла наула мках Австро-Венгерс ь кої монархії . Роз пад Австро-Венгр ії був результатом Пер шої світової війни .Із датою 28жовтня пов' язані і менаславетних чесь кихта словаць ких пол і тикі в: Томаша Гар і ка Масар і ка (пер ший президент Чехословак ії ), Эдварда Бенеша (м і ні стріноземних справ ,другий президент Чехословак ії ), Мі лана Рост і слава Штефан і ка (видатний словаць кийв чени йта військовий льотчик , траг і чно загинув незабаром пі сля проголошення самостійної Чехословакії ), а так ож багатьох інших ,хто сприяв виникненню самостійної чехословаць кої держави .

17 листопада

Державне свято - День боротьби засвободута демократію

17листопада -річниця дво хподій :зворушень ,пов' язаних із зачиненням нацистсь кими окупантами у 1939році чесь ких в ищ ихнавнальних закладів та початок «Бархатної революції »,який привів до падіння комуністичного ладу у ЧРу 1989році .

28жовтня 1939року , в окуп ованой нацистамита розділеной Чехословакії ,у Празі студентами б у ла орган і зована мирна демонстрац і яз нагоди виникнення Чехословаць кої держави .Захід був жор стокопридушен нацистами,у наслідок чого був смертельнопо ранений студент мед і цини Ян Опл є тал. Реакц ією нацисті в нанаступні студентські зворушення ,до яких приєдналась й чесь каі нтелі генці я, а так ож на похорон Яна Опл є тала,який набрав формимані фестації протесту ,було зачинення чесь ких в ищ ихнавчальних закладів .Ці події спричинили у світі відповідну хвилю протесту ,у наслідок чого у 1941році день 17 листопада , на ман і фестації солі дарні сті з чесь кими студентами у Лондоні , був проголошен Мі жнародни м днем студент і в. 17листопада 1989року події знов повторилися : комун і стична влада жорстоко р оз правиласьіз студентами,які поверталисяз пам' ятної зустрічі ,що проходила на Ви шеградсь кому кладовищі у Празі , -що стало і мпульсомпочатку «Бархатної революції »,яка скинула комуні стичний режимта по вернула Чехословак ію у лоно демократич них держав світу .

24 грудня Щедрий вечір
25 грудня 1 - е Різдвяне свято
26 грудня 2- е Різдвяне свято
   

ВАЖЛИВІ НОМЕРИ ТЕЛЕФОНІВ
 

поліція........................ 158, 112
пожежна охорона ...... 150
швидка допомога ...... 155