česky  українською 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace pro občany ČR o konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 7. a 8. června 2024

V návaznosti na rozhodnutí prezidenta republiky uveřejněné ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv pod č. 38/2024 Sb., kterým vyhlásil volby do Evropského parlamentu a stanovil dny jejich konání na 7. a 8. června 2024, přikládáme níže uvedenou informaci.
 

Na území České republiky se ve volbách do Evropského parlamentu bude hlasovat ve dnech 7. a 8. června 2024.

Dne 7. června (pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 8. června 2024 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Státní občan České republiky může hlasovat pro kandidáty, uvedené na kandidátních listinách, zaregistrovaných v České republice, pouze na území České republiky. Při volbách do Evropského parlamentu nelze hlasovat na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. Korespondenční hlasování zákon v současné době neumožňuje. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné (§ 36 odst. 1 zákona).

Volby do Evropského parlamentu, konané na území České republiky, upravují tyto obecně závazné předpisy:

  1. zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
  2. vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  3. zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pro volby do Evropského parlamentu tvoří státní území České republiky jeden volební obvod (§ 2 odst. 3 zákona).

Zastupitelské úřady plní úkoly v obdobném rozsahu jako v případě voleb do Senátu Parlamentu ČR. Úkoly ZÚ se týkají následujících oblastí:

1.         úkony spojené s vedením zvláštního seznamu voličů

-           přijímání a zpracování žádostí o zápis do zvláštního seznamu voličů, odstraňování duplicit a vyškrtávání voliče, vydávání potvrzení o vyškrtnutí voliče ze zvláštního seznamu  voličů na základě jeho žádosti, zasílání sdělení o vyškrtnutí voliče ze stálého seznamu  voličů  na základě sdělení obecního úřadu;

-           ustanovení § 11 zákona odkazuje na právní úpravu vedení zvláštního seznamu voličů obsaženou v zákoně č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění;

2.         vydávání voličských průkazů

Podle ustanovení § 30 odst. 2 zákona platí, že žádost o vydání voličského průkazu je nutno doručit písemně nejpozději 7 dnů přede dnem voleb a ústně nejpozději 2 dny přede dnem voleb.

Pokud volič zasílá žádost o vydání voličského průkazu poštou nebo jeho žádost doručí na zastupitelský úřad jiná osoba, musí být podpis žadatele úředně ověřen. Žádost může být doručena rovněž v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče. Možné bude opět podání žádosti prostřednictvím Portálu občana, což je fakticky rovněž podání prostřednictvím datové schránky voliče, avšak na elektronicky generovaném formuláři.

Volič může požádat u zastupitelského úřadu o vydání voličského průkazu také osobně. O osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam.

Zastupitelský úřad  nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (tj. 23. května 2024) předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo jej voliči zašle. Zastupitelský úřad voličský průkaz nevydá, obdrží-li od Ministerstva vnitra sdělení, že volič požádal o zápis do seznamu voličů v jiném členském státě EU (§ 30 odst. 2 zákona).