česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestovní pas ČR

Zde naleznete informaci k náležitostem podání žádosti o vydání cestovního pasu ČR s biometrickými prvky.

Čeští občané pobývající v Zambii, Zimbabwe a Malawi mohou na Velvyslanectví ČR v Lusace požádat o vydání cestovního dokladu ČR se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (dále jen „ cestovní pas“). K podání žádosti se musí dostavit osobně, a to výhradně na základě předem sjednané schůzky.

Zákonná úprava vydávání cestovních dokladů státním občanům České republiky, jejich používání občany a vedení agendového informačního systému evidence cestovních dokladů se nachází v zákoně č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech.

Zákonná lhůta pro zpracování a vydání nového cestovního pasu je 120 dnů. V praxi se lhůta pohybuje mezi 1-2 měsíci od data podání kompletní žádosti. Při podání žádosti o nový cestovní pas žadatel již nevyplňuje formulář žádosti,  ale pouze předloží doklady potřebné k vydání cestovního pasu (viz níže). Na základě předložených dokladů pracovníci našeho konzulátu formulář žádosti předvyplní a žadatel jej pouze potvrdí svým podpisem.

Doklady potřebné k vydání cestovního pasu

 1. Doklad totožnosti žadatele (platný cestovní doklad ČR nebo platný občanský průkaz ČR),
 2. Doklad o jménu a příjmení budoucího držitele cestovního pasu (např. občanský průkaz ČR, cestovní doklad ČR, český matriční doklad),
 3. Doklad o státním občanství ČR (platný cestovní doklad ČR, platný občanský průkaz ČR, pokud není ani jeden z těchto dokladů platný, je třeba předložit osvědčení o státním občanství ČR, případně listinu o nabytí státního občanství ČR, ne starší než 12 měsíců. 
 4. Doklad o rodném čísle (platný cestovní doklad ČR s vyznačením rodného čísla, platný občanský průkaz ČR, rodný list nebo oddací list s vyznačeným rodným číslem, samostatný doklad o přiděleném rodném čísle),
 5. Doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. oddací list), je-li důvodem pro vydání nového pasu změna některého ze zapsaných údajů. Pokud žadatel předloží k žádosti o vydání nového pasu ČR (dosavadní) platný pas ČR a nežádá o zapsání odlišných údajů, než jaké jsou v něm uvedeny, není potřebné matriční či jiné doklady přikládat,
 6. Vyplněné a podepsané prohlášení o státním občanství Prohlášení (PDF, 192 KB); v případě žádosti občana mladšího 15 let je třeba předložit prohlášení pro osobu mladší 15 let Prohlášení ml. 15 let (PDF, 190 KB)
 7. 1 fotografii, DŮLEŽITÉ: Fotografie musí splnit následující požadavky: barevná, odpovídající současnému vzhledu žadatele, rozměry 5x5 cm, minimální rozlišení 600 DPI, bílé pozadí, zobrazení tváře ve vysoké kvalitě s přirozenými barvami a leskem (nesmí být upravováno).
 8. Správní poplatek za vystavení cestovního pasu, který se vybírá na místě v hotovosti v místní měně ZMW po přepočtu dle platného kurzu České národní banky České republiky
 • občané mladší 15 let (dítě)       400 Kč
 • občané starší 15 let                   1200 Kč

Dosavadní, ačkoli již neplatný cestovní pas ČR, je třeba odevzdat nejpozději při převzetí nového pasu),


Při podání žádosti nastávají obecně tyto tři možnosti


1) Pokud předložíte platný občanský průkaz nebo cestovní pas a nežádáte o změnu údajů:

Pozn.: Občanům, kteří hodlají prokázat svoji totožnost a státní občanství občanským průkazem, doporučujeme zkontrolovat jeho platnost na webových stránkách Ministerstva vnitra. V některých případech se stává, že např. v případě změny bydliště je občanský průkaz, přestože jeho časová platnost dosud neskončila, zařazen do databáze neplatných dokladů.

Je třeba předložit:

 1. 1 fotografii žadatele (rozměr 5 x 5cm !!!, tj. NESTAČÍ klasická fotografie 3,5 x 4,5 cm, viz bod 7. výše). Požadavky na kvalitu fotografie jsou ze strany Ministerstva vnitra ČR velmi vysoké. Pokud fotografie požadavky nesplňuje, nelze žádost uložit v systému a žadatel musí předložit novou fotografii.
 2. Prohlášení o nepozbytí státního občanství (viz bod 6. výše) - lze vyplnit před příchodem na velvyslanectví, čímž se zkrátí doba vyřizování žádosti.
 3. Pokud předložené doklady (občanský průkaz nebo cestovní pas) neobsahují rodné číslo žadatele, je třeba předložit i doklad o rodném čísle žadatele (rodný nebo oddací list žadatele, na kterém je uvedeno rodné číslo žadatele, případně samostatný doklad o přiděleném rodném čísle vydaný a potvrzený příslušným výdejovým místem nebo doklad o přiděleném rodném čísle vydaný ČSSZ vydaný před 1. 1. 2003).

Pozn. 1) Doporučujeme přinést s sebou i svůj rodný list pro kontrolu osobních údajů v Informačním systému pro evidenci obyvatel (ISEO) (viz níže). V některých případech se může stát, že údaje v ISEO jsou špatně zavedeny a je třeba ve spolupráci s příslušným obecním úřadem informace opravit. Pokud by bylo následně zjištěno, že údaje v ISEO jsou uvedeny špatně, mělo by to za následek zastavení řízení. Žádost o nový cestovní pas by bylo třeba podat znovu včetně snímání otisků prstů atd. V případě pochybností o správném zavedení údajů o žadateli v rámci systému ISEO je možno předem požádat o prevalidaci dat v ISEO, účelem je ověření, zda je žadatel v evidenci obyvatel ČR správně zaveden (více informací naleznete níže v tomto textu)

Pozn. 2) Žádá-li rodič o nový cestovní pas dítěte (do 15 let věku), musí předložit:

 1. Platný cestovní pas (nebo občanský průkaz) dítěte nebo osvědčení o státním občanství dítěte (ne starší jednoho roku),
 2. Český rodný list dítěte (originál, nebo notářsky ověřenou kopii),
 3. 1 fotografii dítěte (rozměr 5x5cm, požadavky viz bod 7. výše),
 4. Platný občanský průkaz nebo cestovní pas jednoho z rodičů.

Pozn.: Žádá-li rodič o cestovní pas pro dítě narozené v Zambii, Zimbabwe nebo Malawi, je třeba nejdříve pro dítě vyřídit český rodný list a osvědčení o českém státním občanství. Teprve následně lze požádat o pas pro dítě. Více informací k tomuto tématu naleznete v části věnované zápisu narození.


2) Pokud nemáte platný občanský průkaz nebo cestovní pas:

Je třeba předložit:

 1. 1 fotografii žadatele (náležitosti fotografie viz výše)
 2. Platný doklad o státním občanství (osvědčení o českém státním občanství ne starší 12 měsíců),
 3. Platné příslušné matriční doklady (rodný list, oddací list),
 4. Prohlášení o státním občanství - lze vyplnit před příchodem na velvyslanectví, čímž se zkrátí doba vyřizování žádosti (viz bod 6. výše).

Nezletilí občané do 18 let - přítomnost zákonného zástupce je třeba vždy.
Osobní přítomnost dítěte se vyžaduje, pokud je již ve věku, v němž se dokáže podepsat.

V případě, že nemáte žádný platný doklad totožnosti, je nutné přijít se svědkem, který má platný cestovní pas ČR nebo občanský průkaz ČR.

UPOZORNĚNÍ:
Pokud platnost Vašeho cestovního pasu/občanského průkazu již uplynula a nemáte platné osvědčení o českém státním občanství (tj. maximálně 1 rok od data vydání), je nutné nejprve podat u našeho velvyslanectví žádost o osvědčení o českém státním občanství. Bližší informace naleznete v této části webových stránek velvyslanectví.

Jakmile je žádost o osvědčení příslušným úřadem v ČR vyřízena a zastupitelský úřad osvědčení obdrží, je možno podat žádost o cestovní pas. V takovém případě obdržíte od velvyslanectví informaci o obdržení osvědčení o státním občanství, který jste zde vyplnili, a budete si moci rezervovat schůzku pro podání žádosti o pas.

Vzhledem k tomu, že tato procedura je zdlouhavá, doporučujeme Vám podat žádost o nový cestovní pas před uplynutím platnosti původního.

Cestovní pas vdaných žen pozbývá dle zákona platnost 3 měsíce po změně příjmení!


3) Má-li být v novém cestovním pasu uvedeno jiné jméno či příjmení (např. po sňatku):

 Je třeba předložit:

 1. 1 fotografii (náležitosti fotografie viz výše),
 2. Platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas),
 3. Doklad o změně jména vystavený v ČR (např. český oddací list, rodný list při změně jména apod.).

 Pozn.: 1) Pokud nemáte platný doklad totožnosti (např. po svatbě, kdy platnost občanského průkazu končí 3 měsíce po svatbě), je třeba předložit i platné osvědčení o českém státním občanství (viz výše).

Pozn.: 2) Pokud nemáte po sňatku vystaven český oddací list, je třeba nejprve požádat o tento doklad a teprve následně lze podat žádost o nový cestovní pas (žadatel se musí v tomto případě dostavit na velvyslanectví dvakrát).

 


 

Doplňující informace

Žádost o vydání cestovního, diplomatického a služebního pasu může podat občan starší 15 let.

V případě žádosti občana ve věku 15-18 let se žádost podává v přítomnosti zákonného zástupce (jednoho z rodičů), který musí podepsat souhlas s vydáním pasu pro nezletilého občana. Jinak platí postup jako v případě dospělého žadatele.

V případě žádosti občana mladšího 15 let žádost podává zákonný zástupce (jeden z rodičů).
Vyžaduje se osobní účast jak zákonného zástupce, tak i dítěte. K žádosti je třeba předložit výše uvedené dokumenty a průkaz totožnosti zákonného zástupce. Za občana mladšího 15 let vyhotovený pas přebírá zákonný zástupce, který žádost podal. Osobní účast dítěte při převzetí pasu se nevyžaduje.

K žádosti o cestovní pas pro nezletilou osobu přikládá rodič rodný list dítěte a svůj platný doklad totožnosti (cestovní pas nebo občanský průkaz jednoho z rodičů).

V případě, že nezletilá osoba nemá platný český doklad totožnosti (tzn. cestovní pas nebo občanský průkaz) bude s českým rodným listem dítěte také požadován doklad potvrzující státní občanství ČR.

Žadatel se musí dostavit osobně k podání žádosti i k převzetí cestovního pasu. Podání žádosti o vystavení cestovního pasu korespondenční cestou nebo v zastoupení není možné. Převzít vyhotovený cestovní pas může z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Pasy se vydávají s platností na 10 let (na 5 let občanům mladším 15 let). Vyhotovený pas lze převzít na základě předem sjednané schůzky osobně na ZÚ Lusaka, případně na základě předchozí žádosti také v Malawi na Honorárním konzulátu v Lilongwe anebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného k jeho vydání (tj. podle místa trvalého pobytu občana nebo jeho posledního trvalého pobytu na území ČR).

UPOZORŇUJEME na povinnost dle § 32 odst. 1 písm. b) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, odevzdat svůj stávající či jakýkoli předchozí cestovní pas ve chvíli vyzvednutí nově vyhotoveného cestovního pasu, jinak Vám nebudeme moci nový pas předat!

UPOZORŇUJEME, že ČR již nevydává tzv. pasy blesk (cestovní doklady bez strojově čitelných údajů a nosiče dat s biometrickými údaji).

Pozn.: Žádosti o cestovní pasy jsou po jejich přijetí na velvyslanectví odeslány elektronicky v den podání do ČR na příslušný MÚ podle místa posledního trvalého bydliště. Cestovní pas je následně vyhotoven příslušným úřadem v ČR a zaslán k předání na velvyslanectví. Není možno jej převzít na jiném úřadě, než na kterém byla podána žádost. Poté, co hotový pas na velvyslanectví dorazí, je žadatel o jeho doručení informován.

 


 

Předchozí ověření údajů v informačním systému evidence obyvatel (ISEO)

V případě žadatelů, kteří dosud neměli český cestovní pas, bylo jim navráceno občanství ČR, změnili si jméno v souvislosti se sňatkem/rozvodem anebo u nich došlo ke změně rodinného stavu, doporučujeme ve vlastním zájmu, aby si ještě před podáním své žádosti o pas v dostatečném předstihu podali žádost o ověření svých údajů v informačním systému evidence obyvatel (IS EO).

Žádost lze podat prostřednictvím vyplněného a podepsaného formuláře (Žádost ISEO (DOC, 26 KB)), který žadatel na náš úřad může dodat osobně, naskenovaný emailem, případně poštou. K žádosti je třeba připojit kopie veškerých dokladů, které žadatel k žádosti o pas bude předkládat (viz seznam výše). POZOR: kopie českého pasu nebo občanského průkazu musí být opatřena datem a podpisem pod textem "Souhlasím s pořízením kopie mého dokladu", jinak bude žádost vrácena zpět jako neakceptovatelná.

 


 

UPOZORŇUJEME, že pokud žadatel uzavřel sňatek či registrované partnerství mimo ČR a tato matriční událost dosud nebyla v souladu se zákonem zaregistrována zvláštní matrikou v Brně, je třeba ještě před podáním žádosti o nový pas předem požádat o registraci sňatku či registrovaného partnerství! Pokud tak žadatel neučiní, jeho údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel nebudou odpovídat skutečnosti. Řízení o takové žádosti nebude moci být zahájeno, případně bude ihned po nabrání žádosti zastaveno ze strany příslušného úřadu v ČR do doby sjednání nápravy.

 

Podrobnější informace ohledně podmínek vydávání cestovních dokladů naleznete rovněž na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

 

přílohy

Osvědčení o státním občanství ČR 191 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2018

Prohlášení 191 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2018

Prohlášení ml. 15 let 189 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2018

Sablona_pro_biometriku 67 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2018

Žádost ISEO 26 KB DOC (Word dokument) 24.4.2018