Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Počet rozhodnutí ve věcech státní služby

 

„Ve smyslu ustanovení § 4 a násl. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), Vás tímto zdvořile žádáme o poskytnutí:
1)      Informace, kolik rozhodnutí ve věcech státní služby povinný orgán vydal podle ust. § 60 odst. 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění do 30. 6. 2017 („Vedoucí zastupitelského úřadu může být odvolán ze služebního místa z jakýchkoli důvodů nebo bez uvedení důvodu.“) a kolik rozhodnutí povinný orgán vydal podle ust. § 39 zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě), ve znění pozdějších předpisů („Vedoucí zastupitelského úřadu může být odvolán ze služebního místa i bez uvedení důvodu.“).
2)     Kopie písemných vyhotovení všech rozhodnutí specifikovaných v bodě 1) této žádosti.“

K Vašemu prvnímu dotazu MZV sděluje, že vedoucí diplomatických misí odvolává prezident republiky podle čl. 63 odst. 1 písm. e) zákona č. 1/1993 Sb., Ústava ČR. Podle v dotazu uvedených ustanovení zákona o státní službě a zákona o zahraniční službě jde v daném období o 201 vedoucích zastupitelských úřadů (velvyslanců).
K druhé části Vašeho dotazu uvádíme, že jde o požadavek související s nadměrnou zátěží na zpracování při poskytování informace. S ohledem na počet velvyslanců, kterých se dotaz týká, stejně jako na fakt, že pro získání rozhodnutí je třeba pracovat také s archivem dokumentů MZV a ručně jednotlivá rozhodnutí převést do digitální formy, stanovuje MZV podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb. odst. 1 v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb. v souvislosti s poskytnutím informace úhradu, a to ve výši 35.200 Kč. Částku MZV zdůvodňuje výpočtem, kdy jeden referent (dle sazebníku MZV dostupného na webových stránkách MZV činí úhrada za každou započatou hodinu práce nadměrně zatěžující a přesahující běžnou agendu jednoho referenta 235 Kč) pracuje na jedné žádosti 45 minut, vychází celková zátěž na 150 hodin a 45 minut. S ohledem na počítání sazby za každou započatou hodinu práce jednoho referenta pak celkový počet hodin (151 hodin) násobíme stanovenou sazbou (235 Kč/h).
Poučení: Podle § 16a odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. můžete proti výši úhrady podat MZV do 30 dní stížnost na postup při vyřizování informace. Pokud podle § 17 odst. 5 do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady částku neuhradíte, MZV Vaši žádost odloží.

.