Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyhlášení výběrového řízení na projekty transformační spolupráce v roce 2012

 

(Archivní článek, platnost skončena 10.09.2012.)

Dne 9. září bylo vyhlášeno dotační výběrové řízení na projekty transformační spolupráce na rok 2012. Příjem přihlášek končí 17. října v 16:00. Kontaktní osoby: Jan Látal, jan_latal@mzv.cz, 224182756, Jan Blažek, jan_blazek2@mzv.cz, 224182322. Informační seminář pro žadatele: 27. září, ve 13:00, v budově MZV, Loretánské nám. 5, Praha 1, RSVP do 23.9.

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje výběrové dotační řízení na podporu projektů transformační spolupráce nestátních neziskových organizací a dalších oprávněných subjektů v roce 2012

Preambule

Dotační výběrové řízení je vyhlašováno v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. d), f), g), j) zákona č. 218/2000 Sb., usnesením vlády č. 463 ze dne 14. 6. 2010 k Hlavním oblastem státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím (NNO) pro rok 2012 a usnesením vlády č. 188/2005, k financování transformační spolupráce České republiky v roce 2005 a v dalším období.

Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) poskytuje dotace nestátním neziskovým organizacím a dalším oprávněným subjektům na realizaci projektů transformační spolupráce, jejímž cílem je  rozvoj a stabilizace politických systémů založených na demokratických principech a respektu k lidským právům.

O dotaci lze žádat na projekty realizované v těchto prioritních zemích programu transformační spolupráce: Barma (Myanmar), Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Irák, Kosovo, Kuba, Moldavsko, Srbsko a Ukrajina. V tomto roce mimořádně přijímáme rovněž žádosti o podporu projektů realizovaných v Egyptě.

Na dotaci není právní nárok.

I. Předmět dotace

Předmětem dotačního titulu „Transformační spolupráce“ je podpora projektů předložených NNO a dalšími oprávněnými subjekty (viz bod II.) v těchto oblastech:

 1. Podpora rozvoje občanské společnosti
 2. Spolupráce s místními správami
 3. Média
 4. Mládež a vzdělávání
 5. Obránci lidských práv

Příklady vhodných aktivit:

 • Spolupráce s pracovníky občanských organizací a občanskými aktivisty a podpora jejich činnosti – předávání zkušeností např. v oblasti fundraisingu, lobbyingu, přípravy projektů, zapojování do evropských sítí, podpora jejich vědecké činnosti apod.
 • Školení místních politiků, volených představitelů a pracovníků státní správy a samosprávy; podpora spolupráce státní správy, místní a regionální samosprávy, subjektů občanské společnosti a dalších relevantních subjektů se zaměřením na předávání zkušeností se společenskou a ekonomickou transformací a integrací do euroatlantických struktur.
 • Posilování role práva, zapojení občanské společnosti a veřejnosti do rozhodovacích procesů a zvyšování transparentnosti těchto procesů.
 • Podpora nezávislých médií, školení jejich pracovníků, předávání českých zkušeností, podpora investigativní žurnalistiky a informování o tématech souvisejících se společenskou a ekonomickou transformací, Evropskou unií, NATO atd., využívání nových médií a sociálních sítí jako platforem pro šíření a sdílení informací a svobodnou diskusi
 • Podpora aktivizace mladých lidí a jejich zapojování do komunitních a společenských aktivit, vzdělávání a výchova k aktivnímu občanství, kritickému přístupu k informacím a schopnosti formulovat a prezentovat názory, zavádění nových vzdělávacích metod (interaktivní výuka, využívání filmů, diskusí) a témat ve výuce (multikulturní výchova, informování o Evropské unii, zvyšování povědomí o lidských právech, ochraně životního prostředí apod.) a možnosti spolupráce s českými vysokými školami.
 • Zvyšování povědomí o lidských právech v cílových zemích a všestranná podpora obhájců lidských práv a jejich organizací (advocacy, sdílení zkušeností, navazování kontaktů s dalšími partnery, přímá podpora politických vězňů a jejich rodin)
 • Zajištění stáže či poskytování studijních stipendií v oborech přínosných pro společenskou transformaci jako doplnění některé z výše uvedených aktivit.

Předmětem dotace není poskytování spolufinancování projektů podpořených z fondů orgánů Evropské unie, OSN či jiných významných dárců. O spolufinancování těchto projektů je možné žádat v průběhu celého roku (až do vyčerpání rozpočtu programu) a pro jeho získání není třeba předkládat samostatný návrh projektu v tomto výběrovém řízení.

Ministerstvo zahraničních věcí v rámci tohoto dotačního titulu přijímá návrhy projektů:

 • krátkodobých v rozsahu 9 – 12 měsíců, s ukončením s ukončením realizace v roce 2012,
 • dlouhodobých v délce 18 – 36 měsíců, s předpokládaným zahájením v první polovině roku 2012.

V případě Egypta je možné podávat pouze projekty krátkodobé, tedy v rozsahu 9 – 12 měsíců, s ukončením realizace v roce 2012.


II. Oprávněné subjekty – příjemci dotace

 O dotace na projekty transformační spolupráce se mohou ucházet:

 • občanská sdružení (dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů),
 • obecně prospěšné společnosti (dle zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech),
 • nadace a nadační fondy (dle zákona č. 277/1998 Sb. o nadacích a nadačních fondech),
 • církevní právnické osoby (dle zákona č. 3/2002 Sb. o svobodě víry a postavení církví a náboženských společností),
 • územní samosprávné celky (dle ust. § 7 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb.)
 • vysoké školy (dle zákona č. 111/1998 ve znění pozdějších předpisů) a
 • zájmová sdružení právnických osob (dle občanského zákoníku, zákona č. 40/1964 ).


III. Podmínky účasti ve výběrovém řízení

 1. Dodržení předepsaného způsobu předložení návrhu projektu.
 2. Soulad návrhu projektu s vyhlašovaným předmětem dotace a teritoriem.
 3. Vyplnění závazných formulářů žádosti, rozpočtu projektu a ostatních formulářů vyžadovaných poskytovatelem.


IV. Použití dotace

 1. Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci tohoto dotačního titulu činí 30 000 000 Kč. Výše prostředků, které mohou být požadovány na jednotlivé projekty není omezena, MZV však při posuzování návrhů projektů bude zohledňovat účelnost využití požadovaných prostředků, teritoriálního i sektorového rozvrstvení projektů, jakož i pestrost jejich realizátorů.
 2. MZV požaduje spolufinancování ze strany příjemce dotace ve výši min. 10%. Podíl prostředků z jiných zdrojů na financování projektu je hodnocen dle níže uvedených kritérií (viz bod X. – Kritéria pro hodnocení návrhů projektů)
 3. Dotace se poskytuje jen na úhradu nezbytných nákladů projektu, jmenovitě těch, které jsou uvedeny jako uznatelné v Příloze č. VII tohoto vyhlášení.
 4. V případě předložení víceletého projektu musí být projekt zpracován tak, že každá etapa bude ukončena vždy ke konci kalendářního roku. Na každý rok realizace projektu bude vystaveno nové Rozhodnutí MZV o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“). Jestliže bude u víceletého projektu, na základě roční zprávy kladně vyhodnocena jeho realizace, je MZV připraveno poskytnout z účelově vázaných prostředků na transformační spolupráci finanční prostředky na realizaci daného projektu v roce následujícím. To vše za předpokladu, že schválený státní rozpočet na daný rok MZV poskytnutí příslušných prostředků umožní.
 5. Příjemce dotace může poskytovat prostředky z dotace ze státního rozpočtu jiným fyzickým nebo právnickým osobám, pouze pokud se jedná o úhradu výrobků, materiálu, výkonů, služeb a mezd (včetně odvodů zaměstnavatele) spojených s realizací schváleného projektu, na který byly prostředky poskytnuty. Dotaci nelze použít k financování podnikatelských aktivit.
 6. Do najatého nemovitého majetku ve vlastnictví jiných právnických osob (např. obcí), může příjemce dotace vkládat prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu jen na nejnutnější opravy a údržbu, a to pouze v případech, kdy se jedná o dlouhodobý nájem (na deset let nebo více) a najaté prostory jsou určeny pro plnění hlavního poslání příjemce dotace a povinnost nájemce hradit výdaje na opravy a údržbu je mu stanovena ve smlouvě o nájmu nebo podnájmu nebytových prostor.
 7. Na poskytnutí dotace není právní nárok a důvody zamítnutí žádosti o dotaci se jednotlivým uchazečům sdělují formou dopisu zaslaného poskytovatelem. Zamítnutí je konečné a nelze proti němu podat stížnost ani odvolání. Dotace bude přiznána rozhodnutím poskytovatele.
 8. Realizace celého projektu, včetně využití dotace, musí být u realizátora evidována tak, aby bylo vždy možné dohledat příslušné účetní případy.

V. Finanční podpora

Finanční podpora bude poskytována z prostředků státního rozpočtu formou účelově vázané dotace na základě Rozhodnutí MZV ČR o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2012 a lze ji použít jen na účel uvedený v Rozhodnutí. Přitom je potřebné dodržet výši a skladbu výdajů týkajících se poskytnuté dotace tak, jak byly v Rozhodnutí schváleny. Případné změny výdajů projektu v průběhu rozpočtového roku může MZV ČR provést na základě podmínek stanovených v tomto Rozhodnutí. V Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu stanoví MZV ČR písemně podmínky, které je příjemce dotace při používání finančních prostředků povinen dodržet. Rozhodnutí zohlední ustanovení uvedená v Usnesení vlády č. 92 ze dne 1. února 2010 o „Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy" a bude obsahovat tyto náležitosti:

 • a) název, adresu sídla a identifikační číslo příjemce dotace,
 • b) název a adresu poskytovatele,
 • c) jasně a srozumitelně formulovaný účel, na který je dotace poskytována,
 • d) výši poskytnutých finančních prostředků (součástí Rozhodnutí je celkový plánovaný nákladový rozpočet projektu),
 • e) název spolupracující organizace v zemi realizace projektu
 • f) způsob úhrady poskytnuté dotace příjemci, splátkový kalendář,
 • g) závazný ukazatel finanční spoluúčasti realizátora,
 • h) datum účinnosti uznatelných nákladů,
 • i) datum ukončení realizace projektu ,
 • j) odkaz na obsah pravidel pro stanovení uznatelných nákladů,
 • k) stanovení platnosti a účinnosti Rozhodnutí,
 • l) den vydání Rozhodnutí.

Poskytovatel může v Rozhodnutí o poskytnutí dotace stanovit další podmínky, podmínky méně závažné nebo naopak uvést, která nesplnění stanovených podmínek jsou méně závažná.

Finanční prostředky budou uvolňovány v souladu s regulací čerpání výdajů státního rozpočtu ČR na rok 2012 ve smluvní výši stanovené Rozhodnutím. Poskytnutí dotace je vázáno na přidělení prostředků ze státního rozpočtu vyhlašovateli výběrového řízení (MZV ČR).

VI. Kontrola využití dotace

MZV ČR je oprávněno průběžně i dodatečně kontrolovat řešení projektu i průběh čerpání dotací. Tím nejsou dotčena kontrolní oprávnění finančních orgánů a orgánů kontroly České republiky. Příjemce dotace umožní na požádání ústředního státního orgánu provedení kontroly a ověření správnosti použití prostředků dotace v účetnictví. Finanční kontrola, řízení o odnětí dotace a ukládání sankcí za porušení rozpočtové kázně se provádí v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb. v platném znění. V případě, že kontrolní orgán nebo ústřední orgán zjistí kontrolou neoprávněné použití prostředků nebo zadržení prostředků, zajistí jejich vrácení do státního rozpočtu prostřednictvím příslušného finančního úřadu.

VII. Finanční zúčtování dotace se státním rozpočtem

Příjemce dotace je povinen předložit MZV ČR do 15.2.2013 písemné vyúčtování přidělené dotace, závěrečnou zprávu o projektu (včetně elektronické verze), případně další závazné výstupy specifikované v Rozhodnutí, vyplývající z ustanovení Přílohy č. 3 vyhl. Č. 551/2004Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Nevyčerpané finanční prostředky z dotace současně poukáže podle dispozic poskytovatele na jeho účet.

Pokud příjemce dotace nepředloží ve stanoveném termínu vyúčtování poskytnuté dotace a neodvede-li nevyčerpané prostředky z dotace do státního rozpočtu, vztahují se na něj sankce podle příslušných právní předpisů V případě, že požádá o dotaci na nastupující rozpočtový rok, nebude mu dotace příslušným ústředním orgánem poskytnuta. Výjimku z tohoto pravidla může určit příslušný ministr za předpokladu, že již bylo provedeno finanční zúčtování se státním rozpočtem.

 VIII. Způsob podání  

Výběrové řízení je vyhlášeno dne 9. září 2011.

Přihlašované projekty zasílejte doporučeně (nebo doručte osobně) na adresu:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Odbor lidských práv a transformační politiky
Loretánské nám. 5
118 00  Praha 1

Příjem přihlášek končí dne 17. října 2011 v 16.00 hod. Přihlášky zasílané doporučeně (poštou) musí být odeslány v dostatečném předstihu. Žádosti zaslané jakýmkoli jiným způsobem (faxem nebo e-mailem), doručené na jiné adresy nebo obdržené po termínu uzávěrky nebudou přijaty.

  Žádost se podává v obálce označené:

a) Nápisem Projekty transformační spolupráce pro rok 2012,
b) plným jménem (názvem) žadatele a adresou,
c) textem „NEOTEVÍRAT“.

Návrh projektu musí obsahovat textovou Žádost o státní dotaci v předepsané podobě a žadatelem zpracovaný návrh projektu v českém jazyce, vyhovující Předmětu dotace dle odstavce I tohoto vyhlášení a strukturovaný podle Vzorové osnovy projektového dokumentu (viz Příloha č. I). Projektový dokument musí tedy obsahovat řádně vyplněnou textovou část (titulní strana, identifikační formulář, popis projektu), matici logického rámce, tabulku výstupů a aktivit, časový harmonogram a strukturovaný rozpočet (Přílohy II – VI) a další požadované dokumenty (přílohu VII nepřikládejte).

Projekt se předkládá v jednom vyhotovení (jeden originál) a v elektronické podobě na CD-ROMu.

Pro kontrolu, zda byly splněny všechny požadované náležitosti, můžete využít Vzorovou osnovu (tzv. checklist), která je součástí tohoto vyhlášení (Příloha I).

Obálková komise posuzující formální způsobilost předložené žádosti může v případě méně závažných formálních nedostatků umožnit žadateli jejich dodatečné odstranění ve stanovené době.

 IX. Posouzení přihlášeného projektu

Došlé žádosti o dotaci budou zpracovány pověřeným administrátorem (Odbor lidských práv a transformační politiky MZV), zejména s ohledem na formální správnost a posouzení žádosti dle kritérií vyhlášených v podmínkách dotačního titulu..

1. Pokud předložená žádost o dotaci bude obsahovat formální nedostatky, bude vyřazena z dalšího řízení. Za formální nedostatky se pro účely těchto pravidel považuje například:

 • a) absence či neúplnost předepsaných formulářů,  příloh, CD-ROMu
 • b) absence či neúplnost předepsaných údajů, jejich nesprávná a chybná uvedení (např. nesprávné nebo nepravdivé identifikační údaje žadatele, apod.);
 • c) chyby ve výpočtech a propočtech;
 • d) nedodržení předepsané minimální výše spolufinancování.
 • e) návrh projektu se nebude týkat předepsaných zemí

2. Písemně zpracované vyhodnocení předloží administrátor hodnotící komisi. Členové hodnotící komise jsou povinni před zasedáním hodnotící komise podepsat prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti. Jména členů komise budou zveřejněna ke dni vyhlášení výsledků výběru komise.

3. Hodnotící komise vybere projekty a stanoví doporučenou výši dotace. Hodnotící komise rovněž navrhne seznam náhradních projektů pro případ, že některý ze žadatelů od projektu odstoupí.

4. Výsledek výběru hodnotící komise bude zveřejněn nejpozději dne 15. 12. 2011 na webových stránkách poskytovatele a České rozvojové agentury.

5. S úspěšnými žadateli bude zahájeno dohadovací řízení, v němž budou návrhy projektů a jejich rozpočty dopracovány v souladu s doporučeními výběrové komise. Po ukončení dohadovacího řízení bude v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Během dohadovacího řízení dodají předkladatelé přijatých návrhů projektů poskytovateli následující povinné přílohy:
a) ověřená kopie dokladu o právní subjektivitě v souladu s právní formou žadatele,
b) ověřená kopie dokladu o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, současně s dokladem osvědčujícím oprávnění zástupce jednat jménem subjektu navenek,
c) ověřené kopie dokladu o přidělení IČ a osvědčení o registraci DIČ, pokud bylo přiděleno,
d) originál dokladu místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení ne straší šesti měsíců o tom, že žadatel nemá závazky po lhůtě splatnosti,
e) ověřená kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu v ČR,
f) čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti v souvislosti s platbami do systému sociálního pojištění, vůči zdravotním pojišťovnám, Celní správě, Pozemkovému fondu, Fondu národního majetku, Státnímu fondu životního prostředí a Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (za vypořádání přitom nelze považovat posečkání s úhradou dlužných závazků),
g) čestné prohlášení že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státnímu rozpočtu,

X. Kritéria pro hodnocení návrhů projektů

Při posuzování návrhů projektů bude kladen důraz na to, aby maximum aktivit bylo realizováno pokud možno v cílových zemích, ve prospěch místního obyvatelstva, a na prostředky ověření dopadu těchto aktivit.

 1. Relevance -  odůvodněný předpoklad potřebnosti a přínosu projektu pro rozvoj v cílové zemi, znalost místních podmínek – 30%
 2. Kvalita zpracování projektu po formální i obsahové stránce, jeho odborná úroveň - 10%;
 3. Proveditelnost z časového, organizačního, finančního a technického hlediska 10%;
 4. Účelnost vynaložení finančních prostředků stanoveným cílům projektu, jejich udržitelnost - 20%;
 5. Kapacita - odborná úroveň organizace a řešitelského týmu – praxe, zkušenosti, vlastní výsledky činnosti, úspěšnost při realizaci obdobných projektů – 15%;
 6. Spolufinancování - využití jiných zdrojů financování (mimo státní rozpočet ČR), finanční spoluúčast předkladatele projektu – 15%.

Poskytovatel dotace bude při výběru projektů přihlížet rovněž k teritoriálnímu i sektorovému rozvrstvení projektů, jakož i k různosti jejich realizátorů.

XI. Závěrečné ustanovení

MZV ČR nevrací nabídky projektů, které byly přijaty do výběrového řízení. MZV ČR si vyhrazuje právo kdykoli zrušit celé výběrové řízení, a to bez udání důvodů.

přílohy

Žádost o dotaci TRANS 2012 123 kB doc (Word dokument) 9.9.2011

I osnova - checklist 40 kB doc (Word dokument) 9.9.2011

II projektový formulář 356 kB doc (Word dokument) 9.9.2011

III logframe 33 kB doc (Word dokument) 9.9.2011

IV tabulka výstupů 96 kB doc (Word dokument) 9.9.2011

V harmonogram 80 kB doc (Word dokument) 9.9.2011

VI rozpočet 30 kB xls (Excel tabulka) 9.9.2011

VII přehled uznatelných nákladů 72 kB doc (Word dokument) 9.9.2011

.