Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

logo - transition
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Koncepce transformační politiky a popis Programu transformační spolupráce (TRANS)

 

(Archivní článek, platnost skončena 01.05.2014.)

Dne 15. července 2010 byla kolegiem ministra schválena nová koncepce transformační politiky.Cílem koncepce je definovat úkol a roli transformační politiky v kontextu české zahraniční politiky, uceleným způsobem prezentovat její cíle a nástroje, kterými k jejich prosazování MZV disponuje, a poskytnout tak vodítka a pravidla k jejímu naplňování. Tato koncepce nahrazuje a rozšiřuje koncepci transformační spolupráce, schválenou dne 31. března 2005.

Cílem předkládané koncepce je definovat úkol a roli transformační politiky v kontextu české zahraniční politiky, uceleným způsobem prezentovat její cíle a nástroje, kterými k jejich prosazování MZV disponuje, a poskytnout tak vodítka a pravidla k jejímu naplňování.

Tato koncepce nahrazuje a rozšiřuje koncepci transformační spolupráce, schválenou dne 31. března 2005. Navazuje na rozhodnutí ministra zahraničí č. 14/2007 o zřízení odboru lidských práv a transformační politiky. Reflektuje fakt propojení agendy lidských práv a podpory demokracie, ke kterému došlo se vznikem odboru lidských práv a transformační politiky (LPTP), jakož i podstatnou změnu v přístupu k této problematice, jehož projevem byl její přesun do Sekce bezpečnostní a multilaterální, gesce politického ředitele MZV. Koncepce dále zahrnuje znatelný posun v přístupu k podpoře demokracie ve Společné zahraniční a bezpečnostní politice EU. Koncepce má dále rovněž objasňovat cíle transformační politiky navenek, vůči ostatním aktérům zahraniční politiky a vůči veřejnosti.

Mezi nejvýznamnější změny, k nimž došlo za dobu platnosti předchozí koncepce patří:

  1. Během uplynulých pěti let se program transformační spolupráce stal zavedeným dotačním titulem MZV ČR s jasně stanovenými pravidly. Pětiletá zkušenost s fungováním programu poskytuje základ pro revizi cílů, způsobů jejich naplňování a jejich ukotvení v koncepčním dokumentu.
  2. Zkušenost s předsednictvím v Radě EU přinesla nesrovnatelně lepší pochopení principů fungování Evropské unie, zejména pak v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Tato zkušenost umožňuje lépe identifikovat možnosti zapojení se a ovlivnění politiky na evropské úrovni ve prospěch cílů transformační politiky ČR.
  3. Tématu podpory demokracie a sdílení transformačních zkušeností se dostává na evropské úrovni větší pozornosti, což je kromě aktivního přístupu ČR dáno i tím, že se země střední Evropy, které před svým vstupem do Evropské unie prošly společenskou transformací, již ve vnitřním prostředí EU dostatečně etablovaly.
  4. Mezi finančními nástroji Evropské unie nadále figuruje Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva (EIDHR) Z hlediska transformační politiky je dále podstatné ustavení Východního partnerství či přijetí Závěrů Rady EU o podpoře demokracie ve vnějších vztazích EU v r. 2009.
  5. V roce 2007 došlo sloučením oddělení transformační spolupráce (TRANS) s odborem lidských práv (LP) ke vzniku odboru Lidských práv a transformační politiky (LPTP), zařazeného do Sekce bezpečnostní a multilaterální. Tento krok umožnil mimo jiné synergické propojení multilaterálních lidskoprávních témat s konkrétními projekty na podporu lidských práv a demokracie.
  6. Schválení nové koncepce Zahraniční rozvojové spolupráce pro roky 2010-2017, která transformační spolupráci pojímá jako jedno z prioritních témat ZRS, ale rovněž jako téma průřezové.
  7. Založení platformy nevládních organizací, které se zabývají podporou lidských práv a demokracie v zahraničí – DEMAS. .

Předkládaná koncepce transformační politiky je pojata komplexně. Základem koncepce transformační politiky je pojetí, že v praxi nemá smyslu oddělovat od sebe problematiku lidských práv a demokracie. Oproti předcházející koncepci transformační spolupráce, která se soustředila na bilaterální aktivity ČR, postihuje rovněž vystupování České republiky na mezinárodní úrovni, včetně současné debaty v rámci Evropské Unie na témata lidská práva a demokracie. Pětiletá zkušenost s fungováním programu TRANS umožnila přesněji vymezit tématické priority i jasněji definovat nástroje k prosazování stanovených cílů.

Aktuální koncepce je provázána jak s koncepcí rozvojové spolupráce, tak např. s akcenty a rámcovými postoji ČR v SZBP EU, dvěma nedávno schválenými koncepčními materiály.

Koncepce je doplněna informací o fungování Programu transformační spolupráce (viz Příloha č. 1 Koncepce).

 

přílohy

Koncepce podpory lidksých práv a transformační... 179 kB pdf (Acrobat dokument) 19.7.2010

Popis programu transformační spolupráce 319 kB pdf (Acrobat dokument) 19.7.2010

.