Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace o projektech realizovaných v roce 2010

 

Aktivity uskutečněné v rámci Programu transformační politiky v roce 2010, stručný přehled realizovaných projektů podle zemí

Přehled realizovaných projektů 2010

Transformační politika

Transformační politika je přístupem uplatňovaným zahraniční politikou ČR, který propojuje její jednotlivé nástroje potenciálně schopné ovlivnit stav lidských práv a demokracie ve světě. Transformační politika má motivovat demokratizační procesy směřující k dlouhodobé stabilitě a prosperitě a napomáhat emancipaci a rozvoji občanské společnosti coby klíčového aktéra udržitelných demokratických změn. Finančním nástrojem transformační politiky je Program transformační spolupráce určený k podpoře zahraničních projektů českých nevládních organizací a institucí (v rámci státní dotační politiky). Projekty jsou vždy realizovány ve spolupráci s občanskou společností a organizacemi v cílových zemích. Poznatky získávané z dlouhodobého působení v těchto zemích jsou cenným zdrojem informací pro tvorbu zahraniční politiky. Cílevědomá činnost České republiky v oblasti podpory demokracie a lidských práv přispívá k jejímu obrazu aktivního zastánce dodržování lidských práv a podpory demokracie.

Nová koncepce transformační politiky

Dne 15. července 2010 byla kolegiem ministra schválena nová koncepce transformační politiky. Cílem koncepce je definovat úkol a roli transformační politiky v kontextu české zahraniční politiky, uceleným způsobem prezentovat její cíle a nástroje, kterými k jejich prosazování MZV disponuje, a poskytnout tak vodítka a pravidla k jejímu naplňování. Tato koncepce nahrazuje a rozšiřuje koncepci transformační spolupráce, schválenou dne 31. března 2005.

Koncepce navazuje na rozhodnutí ministra zahraničí č. 14/2007 o zřízení odboru lidských práv a transformační politiky. Reflektuje fakt propojení agendy lidských práv a podpory demokracie, ke kterému došlo se vznikem odboru lidských práv a transformační politiky (LPTP), jakož i podstatnou změnu v přístupu k této problematice, jehož projevem byl její přesun do Sekce bezpečnostní a multilaterální, gesce politického ředitele MZV. Koncepce dále zahrnuje znatelný posun v přístupu k podpoře demokracie ve Společné zahraniční a bezpečnostní politice EU. Koncepce dále objasňuje cíle transformační politiky navenek, vůči ostatním aktérům zahraniční politiky a vůči veřejnosti.

Mezi nejvýznamnější změny, k nimž došlo za dobu platnosti předchozí koncepce patří:

  1. Během uplynulých pěti let se program transformační spolupráce stal zavedeným dotačním titulem MZV ČR s jasně stanovenými pravidly. Pětiletá zkušenost s fungováním programu poskytuje základ pro revizi cílů, způsobů jejich naplňování a jejich ukotvení v koncepčním dokumentu.

  2. Zkušenost s předsednictvím v Radě EU přinesla nesrovnatelně lepší pochopení principů fungování Evropské unie, zejména pak v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Tato zkušenost umožňuje lépe identifikovat možnosti zapojení se a ovlivnění politiky na evropské úrovni ve prospěch cílů transformační politiky ČR.

  3. Tématu podpory demokracie a sdílení transformačních zkušeností se dostává na evropské úrovni větší pozornosti, což je kromě aktivního přístupu ČR dáno i tím, že se země střední Evropy, které před svým vstupem do Evropské unie prošly společenskou transformací, již ve vnitřním prostředí EU dostatečně etablovaly.

  4. Mezi finančními nástroji Evropské unie nadále figuruje Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva (EIDHR) Z hlediska transformační politiky je dále podstatné ustavení Východního partnerství či přijetí Závěrů Rady EU o podpoře demokracie ve vnějších vztazích EU v r. 2009.

  5. V roce 2007 došlo sloučením oddělení transformační spolupráce (TRANS) s odborem lidských práv (LP) ke vzniku odboru Lidských práv a transformační politiky (LPTP), zařazeného do Sekce bezpečnostní a multilaterální. Tento krok umožnil mimo jiné synergické propojení multilaterálních lidskoprávních témat s konkrétními projekty na podporu lidských práv a demokracie.

  6. Schválení nové koncepce Zahraniční rozvojové spolupráce pro roky 2010-2017, která transformační spolupráci pojímá jako jedno z prioritních témat ZRS, ale rovněž jako téma průřezové.

  7. Založení platformy nevládních organizací, které se zabývají podporou lidských práv a demokracie v zahraničí – DEMAS. .

Předkládaná koncepce transformačnípolitikyje pojata komplexně. Základem koncepce transformační politiky je pojetí, že v praxi nemá smyslu oddělovat od sebe problematiku lidských práv a demokracie. Oproti předcházející koncepci transformační spolupráce, která se soustředila na bilaterální aktivity ČR, postihuje rovněž vystupování České republiky na mezinárodní úrovni, včetně současné debaty v rámci Evropské unie na témata lidská práva a demokracie. Pětiletá zkušenost s fungováním programu TRANS umožnila přesněji vymezit tématické priority i jasněji definovat nástroje k prosazování stanovených cílů.

Aktuální koncepce je provázána jak s koncepcí rozvojové spolupráce, tak např. s akcenty a rámcovými postoji ČR v SZBP EU, dvěma nedávno schválenými koncepčními materiály. Koncepce je doplněna informací o fungování Programu transformační spolupráce.

Program transformační spolupráce

Program transformační spolupráce (TRANSITION) doplňuje systém zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Zároveň je však samostatně definovanou součástí politiky vůči transformujícím se zemím, jakož i režimům nedemokratickým. Cílem spolupráce je přispět k tomu, aby probíhající či možné budoucí změny v těchto zemích vedly k demokracii a právnímu státu, nikoli k chaosu, konfliktu a destabilizaci. Transformační spolupráce se soustřeďuje na vytváření a posilování demokratických institucí, právního státu, občanské společnosti a zásad řádné správy veřejných záležitostí. Realizuje se zejména prostřednictvím projektů na vzdělávání, šíření informací, názorů a zkušeností s nenásilným odporem proti totalitnímu systému a procesem společenské transformace, který ČR prodělala v 90. letech minulého století. Transformační spolupráci charakterizuje systematická kooperace se skupinami občanské společnosti a nevládními organizacemi a jejich podpora, přičemž kontakt se státními orgány v přijímající zemi může být záměrně vyloučen.

Program transformační spolupráce se i v r. 2010 zaměřil na země přednostního zájmu zahraniční politiky České republiky, kde zároveň existuje určitý předpoklad přenositelnosti české zkušenosti a tradice vzájemných kontaktů (Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Irák, Kosovo, Kuba, Moldavsko, Barma/Myanmar, Srbsko a Ukrajina).

Celkem bylo v rámci Programu transformační spolupráce financováno 45 projektů českých nevládních organizací a institucí realizovaných ve spolupráci s jejich partnery v cílových zemích, jakož i samostatných aktivit MZV ČR uskutečněných převážně prostřednictvím zastupitelských úřadů. Kromě prioritních zemí se některé jednorázové aktivity týkaly i dalších zemí regionu Afriky, Asie a Blízkého východu. Řada projektů, na kterých se podílejí české subjekty, jsou vícestranné či mezinárodní. Program transformační spolupráce klade důraz na koordinaci s ostatními vládními i nevládními poskytovateli podpory a reflektuje také trendy politiky EU vůči dotčeným zemím. Celkově bylo na projekty, stipendia a aktivity transformační spolupráce v roce 2010 vynaloženo cca 43 mil. Kč.

Spolupráce s občanskou společností v oblasti politiky lidských práv a podpory demokracie

MZV ČR považuje úzkou spolupráci s neziskovými organizacemi a občanskou společností za klíčovou nejen pro budování demokracie v třetích zemích, ale také pro samotné vytváření politiky podpory demokracie a lidských práv. Expertíza občanské společnosti v cílových zemích je klíčová také pro stanovování dílčích cílů a vyhodnocování Programu transformační spolupráce. MZV již v roce 2008 podpořilo vznik asociace českých neziskových organizací působících v oblasti podpory demokracie a lidských práv DEMAS, obdoby rozvojové platformy FoRS (Forum pro rozvojovou spolupráci).

V roce 2010 se DEMAS za finanční podpory MZV věnoval těmto hlavním cílům – přibližovat téma podpory demokracie a lidských práv české veřejnosti a veřejným institucím, navazovat kontakty mezi českými a zahraničními nevládními organizacemi a přispívat k celospolečenské debatě a konsensu ohledně důležitosti podpory demokracie a lidských práv v české a evropské zahraniční politice. DEMAS v současné době sdružuje 11 členských organizací, z nichž většina jsou dlouhodobí příjemci podpory z Programu transformační spolupráce. MZV v platformě DEMAS získalo přirozeného partnera pro diskusi a spolupráci.

Volební pozorovatelské mise EU

Evropská unie vysílá volební pozorovatelské mise (Election Observation Missions – EOM) pravidelně od roku 1992. Historicky první mise pozorovala parlamentní volby v  Namibii. V současnosti je vysíláno přibližně 10 pozorovatelských misí ročně. Česká republika se na nich podílí od svého vstupu do Evropské unie v r. 2004. Pozorovatelé z České republiky se poprvé účastnili mise do Mosambiku v prosinci 2004.

Pozorovatelské mise EU nepřímo posilují demokratické instituce a přispívají k budování důvěry občanů ve volební mechanismy tím, že dohlížejí na dodržování principů svobodných a demokratických voleb v zemích, které se nacházejí ve fázi politické transformace a/nebo v nichž hrozí nebezpečí zmanipulování voleb. Mise je zásadně vysílána pouze na základě pozvání země, ve které se mají volby uskutečnit. Po volbách vydává vedení mise doporučení pro budoucí zlepšení volebního procesu. Implementace těchto doporučení tvoří možný rámec následné politické a technické spolupráce EU s danou zemí. Česká republika spolupracuje s Evropskou komisí na zlepšení fungování misí s důrazem na využití závěrečných doporučení.

V roce 2010 se pozorovatelé nominovaní za Českou republiku a následně vybraní Evropskou komisí účastnili misí do Toga, Súdánu, Burundi, Etiopie, Guineje, Tanzanie a Pobřeží Slonoviny.

Přehled realizovaných projektů v roce 2010

BARMA

Člověk v tísni - Barmské projekty
Cílem projektu je poskytování podpory politickým vězňům, nezávislým novinářům, občanským skupinám a všem demokratickým aktivistům v Barmě a na thajsko-barmské hranici a získávání mezinárodní podpory demokratickému hnutí v Barmě.

Člověk v tísni - Support of Civil Society Organisations Involved in Human Rights Protection in Burma
Jedná se o dvouletý projekt podpořený z rozpočtu Evropského nástroje pro demokracii a lidská práva (EIDHR), na nějž bylo z prostředků programu TRANS poskytnuto spolufinancování. Cílem projektu je podpora barmských lidskoprávních organizací a zlepšení podmínek a předpokladů pro jejich budoucí práci.


Burma Center Prague - Indická základna pro transformaci Barmy
Tento tříletý projekt rozvíjí chybějící struktury občanské společnosti v Indii a na indicko-barmských hranicích pro systematickou podporu přechodu Barmy k demokracii. V rámci projektu bude v Dillí zaregistrována nevládní organizace Burma Centre Delhi (BCD), která bude styčným bodem pro aktivity a finanční toky zaměřené na ochranu lidských práv a demokratizaci Barmy.


ADRA - Kayin Fellowship Program
Projekt přispívá k posílení postavení a udržitelnosti schopností komunit a jejich organizaci. Soustředí se na 30 vesnic 3 správních oblastí státu Kayin (Karenský stát), kde je zapojováno obyvatelstvo do procesu rozhodování o prioritách obce, posilováno vedení komunit a podporována jejich spolupráce.

Nad rámec výše uvedeného byly v loňském roce v Barmě přímo prostřednictvím MZV podporovány aktivity projektu Yangon Film School a barmský nezávislý tisk.

BĚLORUSKO

Asociace pro mezinárodní otázky - Občanská alternativa pro běloruské školy
Projekt pokračuje v započatých aktivitách z minulých let, kdy i nadále primární cílovou skupinou zůstávají učitelé běloruských středních škol, zejména malých regionálních škol. Širokou sekundární cílovou skupinou jsou pak studenti těchto škol a nepřímo i jejich rodiče. Do projektu je aktivně zapojeno i nezávislé vzdělávací centrum pro učitele.

Člověk v tísni - Vzdělávání budoucích běloruských právníků a podpora efektivní práce regionálních nevládních organizací v Bělorusku
Komplexní projekt navazující na dosavadní dlouhodobé působení ČvT v Bělorusku zahrnuje materiální a morální podporu politicky pronásledovaných osob, posilování kapacit malých nevládních organizací prostřednictvím mikrograntů, studijní stáž v ČR, aktivity soustřeďující se na zvyšování povědomí o situaci v Bělorusku (akce Jeden svět ve světě apod.), monitoring situace v zemi a semináře pro studenty práv o české transformační zkušenosti v oblasti práva.

Mezinárodní sdružení Občanské Bělorusko - Podpora občanské společnosti a obhájců lidských práv v Bělorusku
Projekt posiluje běloruské lidskoprávní hnutí pomocí podpory Domu lidských práv ve Vilniusu, asistence nezaregistrovaným NNO, studijními stážemi pro mladé aktivisty, zajištěním překladu odborné literatury do běloruštiny.

Mezinárodní sdružení Občanské Bělorusko - Evropské rádio pro Bělorusko - podpora nezávislého zpravodajství v Bělorusku
Evropské rádio pro Bělorusko (ERB) je mezinárodní projekt zahraničního rozhlasového vysílání pro Bělorusko se sídlem v polské Varšavě. Zahájení projektu bylo v roce 2005 financováno z prostředků české transformační spolupráce a amerického USAID. Od vzniku projektu jsou cílovou skupinou mladí lidé 15-35 let, zejm. doposud politicky neaktivní a „neuvědomělí", kterým ERB poskytuje kvalitní hudební program (70% vysílacího času) a atraktivní formou důvěryhodné zpravodajství o dění v Bělorusku a EU (30% vysílacího času).

„Běloruský" Dům lidských práv ve Vilniusu
DLP ve Vilniusu je součástí sítě „domů" lidských práv založené norskou Human Rights House Foundation. Cílem DLP ve Vilniusu je poskytovat chybějící zázemí běloruským organizacím, zejména těm, které se zabývají ochranou a podporou lidských práv. V DLP se v bezpečném prostředí odehrávají vzdělávací programy, semináře a schůzky, též zde běloruské organizace mohou uchovávat své archívy, budovat knihovnu apod. ČR DLP podporuje od roku 2006.

Arcidiecézní Charita Praha: Vzdělávání běloruských studentů v ČR na vybraných VŠ
Dlouhodobý projekt, v jehož rámci v ČR studuje 10 mladých Bělorusů na vybraných VŠ. Realizátor po celou dobu studia zajišťuje studentům potřebné zázemí a zapojuje do svých dobrovolnických aktivit.

BOSNA A HERCEGOVINA

La Strada ČR - Podpora občanské společnosti v prosazování lidsko-právního přístupu v boji proti obchodu s lidmi v Bosně a Hercegovině
Projekt prosazuje lidskoprávní přístup v řešení problematiky obchodu s lidmi prostřednictvím posílení aktivit občanské společnosti, a to zejména v jejich spolupráci se státními orgány, vč. orgánů činných v trestním řízení, a částečně také ve využití informačního a vzdělávacího potenciálu médií. Pilotní fáze projektu se zaměřila zejména na rozvoj kapacity partnerských organizací a předávání českého know how.

Slovo 21 - Je čas na Evropu
Projekt podporuje nevládní sektor zaměřený na práci s Romy (největší národnostní menšiny, která je postižena nejvyšší mírou diskriminace a ohrožena socio-ekonomickou exkluzí). Děje se tak prostřednictvím přenosu zkušeností nevládního i vládního sektoru z ČR v oblasti romské problematiky, prezentace vládních programů či prezentace úspěšných projektů českých NNO zaměřených na romskou tematiku v oblasti ochrany lidských práv či antidiskriminačních opatření s důrazem na oblast vzdělávání.

GRUZIE

AGORA CE - Podpora transparentnosti a komunikace v Gruzii
Jedná se o společný projekt čtyř organizací (Agora CE, Člověk v tísni, Transitions, VCVS) soustředěný na dva gruzínské regiony. Cílovými skupinami jsou mladí lidé a školy, místní novináři, místní správa a místní NNO. V roce 2010 proběhl druhý ročník debatní soutěže, předvolební debaty, byly podporovány a školeny nově vznikající iniciativy, které realizovaly společně se zkušenějšími NNO uskutečňovat malé projekty, společné participační projekty realizovaly i NNO s místní správou. Po regionálních volbách byli školeni noví zastupitelé a novináři, včetně tréninků práce s novými technologiemi.


Transparency International - Podpora protikorupčních aktivit v Gruzii
Prostřednictvím partnerské organizace TI Gruzie jsou podporovány aktivity směřující k snižování korupce v zemi. V rámci tohoto projektu dochází k dalšímu předávání zkušeností z praxe v ČR gruzínskému partnerovi, je rozšiřována a zkvalitňována práce vloni založeného protikorupčního střediska. Zvláštní pozornost je věnována pokusům o navázání bližší spolupráce s orgány státní správy. Probíhají rovněž semináře a tréninky pro novináře o tom, jakým způsobem o korupci referovat. Kromě vzájemných návštěv v Tbilisi a Praze jsou průběžně konzultovány jednotlivé případy či obtíže.


Charita ČR - Podpora občanské participace a rozvoje kapacit místní samosprávy s Samskhe/Javakheti
Projekt podporuje zapojení veřejnosti do rozhodování o rozvoji pěti obcí v kraji Samtskhe/Javakheti, zvýšuje výkonnost místních výborů a zlepšuje jejich spolupráci s okresními úřady. Na základě analýzy potřeb jednotlivých obcí, školení v komunitním plánovaní jsou připravovány komunitní plány a realizováno pět komunitních projektů, spolufinancovaných obcí a okresní správou. V rámci projektu probíhá ve dvou arménských vesnicích výuka gruzínštiny a je zpracovávána analýza územně správních reforem v Gruzii.


Organizace pro pomoc uprchlíkům - Podpora a posílení činnosti gruzínských NGO formou vzdělávacích programů, podpora vzniku místní samosprávy v nově vystavěných vesnicích pro běžence a prohloubení stávající spolupráce
Projekt je na jedné straně podpořil organizace dlouhodobě pracující s jihoosetinskými přesídlenci a na straně druhé inicioval založení organizací v komunitách vzniklých po loňském vojenském konfliktu. Proběhly pracovní pobyty pro 4 pracovníky v ČR, vznikly tři nové NNO založené vnitřními přesídlenci a byl vydán manuál pro práci NNO.

Dům lidských práv v Tbilisi
Prostřednictvím ZÚ Tbilisi byl v roce 2010 podpořen nově vzniknuvší gruzínský Dům lidských práv částkou ve výši 250 000 Kč. S norskou organizací Human Rights House Foundation, která prostřednictvím sítě svých domů poskytuje zázemí neziskovým organizacím, zejména těm, které se zabývají ochranou a podporou lidských práv, spolupracuje LPTP MZV dlouhodobě. V DLP se odehrávají vzdělávací programy, semináře a schůzky, vzniká knihovna apod. Současně funguje do značné míry jako koordinační místo lidskoprávních organizací v dané zemi.

IRÁK

Člověk v tísni - Podpora rozvoje irácké občanské společnosti
Cílem projektu je podporovat demokratizaci Iráku prostřednictvím posilování občanské společnosti a její spolupráci s místními správami. Jedná se o pokračování tříletého projektu realizovaného v letech 2007-2009. Vybrané koalice iráckých NNO obdržely granty do výše 200 000,- Kč na realizaci komunitních projektů, NNO jsou dále školeny v implementaci projektů a zpracovány a distribuovány informační materiály.

KOSOVO

Institut pro evropskou politiku Europeum: Jak spolu hovořit
Hlavním cílem projektu bylo posílit roli vybraných NNO při tvorbě veřejné politiky a schopnosti vést strukturovaný dialog se státními orgány. Proběhlo školení 20 kosovských NNO, studijní cesta a byly vypracovány metodiky pro vedení strukturovaného dialogu v oblasti reformy školství a posilování právního státu.

KUBA

Člověk v tísni - Podpora občanské společnosti na Kubě
Projekt navazuje na předešlé aktivity, včetně poskytování přímé podpory občanské společnosti na Kubě (novinářům, právníkům, rodinám politických vězňů a občanské opozici). Zaměřuje se také na šíření povědomí o situaci v zemi prostřednictvím objektivních informací a analýz.
Libri Prohibiti - Podpora hnutí Kubánské nezávislé knihovny
Projekt zaměřený na materiální a morální podporu tzv. nezávislých knihoven na Kubě formou zprostředkování literatury, technického vybavení a kontaktů se zahraničím. Současně je spojen s literární soutěží pro neoficiální kubánské autory a informováním o situaci na Kubě.

MOLDAVSKO

Člověk v tísni - Posilování občanské společnosti IV - Moldavsko/Podněstří
Projekt pokračoval v dosavadní podpoře rozvoje neziskových organizací v Podněstří a rozšiřování spektra jejich aktivit. V rámci projektu byla poskytována i výuka v angličtině s cílem snížit izolaci a dominanci ruskojazyčných médií v regionu a posílit vyhlídky na spolupráci se zahraničními organizacemi a donory.
Charita ČR - Rozvoj kapacit a podpora občanské participace v regionu Cahul, Moldavsko
Cílem projektu je podpořit spolupráci místních správ a neziskových organizací v jihomoldavském regionu Cahul. Představitelé místních samospráv a nevládních organizací identifikovali společné zájmy na komunitních projektech. Aktivity projektu doplňovalo školení mládeže a jejich zapojování do řešení místních problémů formou stáže v příslušné samosprávě a následnou účastí na realizaci podpořených projektů. Prostřednictvím mikrograntů byly podpořeny konkrétní lokální participativní projekty.

AGORA CE - Podpora rozvoje občanské společnosti ve vybraných regionech Moldavska
Cílem projektu bylo na jedné straně posílit zapojení studentů středních škol do diskuse o aktuálních problémech Moldavska a zlepšit jejich komunikační schopnosti, na straně druhé pak zvyšovat kapacity nevládních organizací a jejich spolupráci s místními správami. NNO byly vyškoleny v participaci (společně se zástupci místních správ) a projektovém managementu. Na závěr projektu bylo cca 10 místních projektů podpořeno mikrogranty. Projekt byl realizován ve spolupráci se společností Člověk v tísni.

Czechinvent technologická agentura - Přenos českého know-how v oblasti ekonomické transformace - budování kapacit Moldavska v oblasti podpory inovací a rozvoje podnikatelských dovedností
Projekt pomohl sdílet české zkušenosti v oblasti rozvoje podnikatelských dovedností i kapacit státní správy a podpora ekonomické transformace Moldavska, a to prostřednictvím podpory a školení zástupců regionálních neziskových organizací, státní správy a ministerstva hospodářství a obchodu v oblasti přípravy projektů, budování technologických center a lákání zahraničních investorů. Vybraní účastníci absolvovali stáž v ČR a byly připraveny projektové fiche, určené pro financování z prostředků EU.

SRBSKO

Nadace Via - Podpora strategického plánování a finanční udržitelnosti srbských neziskových organizací
Projekt posiluje kapacitu srbských NNO prostřednictvím předání zkušeností z České republiky, zaměřuje se přitom především na strategické plánování a dosažení synergie mezi programovými a fundraisingovými cíli neziskových organizací.

UKRAJINA

Asociace pro mezinárodní otázky - Občanská alternativa pro ukrajinské školy
Předkládaný projekt navazuje na aktivity AMO od roku 2006 a dále rozvíjí téma výuky k občanství a přispívá ke zkvalitňování výuky občanské nauky na Ukrajině, včetně autonomní republiky Krym

Transparency International Česká republika - Silný protikorupční watch-dog na Ukrajině
Cílem projektu je formou školení, twinningu a partnerství vybudovat kompetentní a profesionální protikorupční NNO na Ukrajině. Současně jsou školeni rovněž vybraní novináři a státní úředníci.

Veronica - Účast místních partnerství v plánování udržitelného rozvoje venkovských oblastí, zkušenosti Česka pro Ukrajinu
Projekt podpořil zapojování občanů do rozhodování na místní úrovni, zejména ve venkovských oblastech, do tvorby strategických plánů udržitelného rozvoje těchto oblastí a posílil schopnosti ukrajinských nevládních organizací ve Vinnycké a Luhanské oblasti. Součástí byla i studijní cesta do ČR zaměřená na studium místních akčních skupin, konceptů udržitelného rozvoje venkovských oblastí a soběstačnost regionů.


Centrum pro studium demokracie a kultury - Vzdělávací institut pro demokracii a občanskou společnost na východní
Dvouletý cyklus oboru Demokracie a občanská společnost, který je určen pro 50 studentů Charkovské univerzity, prohlubuje znalosti o problematice budování. Program je akreditován jako program celoživotního vzdělávání českého MŠMT.

 

 

přílohy

prehled projektu 2010 106 kB xls (Excel tabulka) 24.3.2011

.