Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Obecné informace pro hlasování v zahraničí

 

Volič může hlasovat v zahraničí ve zvláštním volebním okrsku při zastupitelském úřadu České republiky (dále jen "zastupitelský úřad"). Není možné hlasovat na konzulárním úřadu vedeném honorárním konzulárním úředníkem.

Hlasování je možné:

a) na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem (při dlouhodobém pobytu) 

Písemnou žádost o zápis je třeba doložit originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost voliče, jeho státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu. Za doklad potvrzující bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu se považuje úřední doklad vydaný orgánem, který se v daném státu zabývá evidencí obyvatel, nebo vydává povolení k pobytu.

Pro žádost není předepsaný formulář. Na žádosti se nevyžaduje ověřený podpis voliče.

Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem volby, tj. do 4. prosince 2022 do 16.00 hodin.

Může nastat situace, že se volič zapsaný do zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem nebude v době volby prezidenta republiky vyskytovat v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu. V takovém případě může volič zastupitelský úřad požádat o vydání voličského průkazu, se kterým je oprávněn hlasovat v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí a v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky. 

Pokud se volič zapíše do zvláštního seznamu voličů a současně má trvalý pobyt na území České republiky, je vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu.

Pokud by chtěl volič v budoucnu opět volit na území České republiky1), je třeba, aby požádal zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Pokud volič požádá o vyškrtnutí až po 14. prosinci 2022, je třeba potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů devzdat před dnem volby obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den volby přímo okrskové volební komisi.

b) na základě voličského průkazu

Seznam zastupitelských úřadů, u kterých je možné podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů nebo žádost o voličský průkaz, včetně kontaktů na ně je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí, pod odkazem "státy a území" je nutné zvolit název státu a Kontaktní český úřad.

Volič, který hlasuje ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí, obdrží hlasovací lístky až ve volební místnosti.

Při hlasování v zahraničí nelze požádat o přenosnou volební schránku.

Volba prezidenta republiky mimo území České republiky se koná ve dvou dnech, kterými jsou

  • čtvrtek 12. ledna 2023 a pátek 13. ledna 2023, kdy hlasování začíná ve 14.00 hodin a končí ve 21.00 hodin místního času, jde-li o hlasování v místě v zahraničí, v němž nastává shodně označený hodinový čas později o více než 2 hodiny ve srovnání s hodinovým časem na území České republiky,
  • pátek 13. ledna 2023, kdy hlasování začíná ve 12.00 hodin a končí ve 22.00 hodin místního času, a sobota 14. ledna 2023, kdy hlasování začíná v 8.00 hodin a končí ve 12.00 hodin místního času, jde-li o hlasování v místě v zahraničí, v němž nastává shodně označený hodinový čas později o nejvýše 2 hodiny ve srovnání s hodinovým časem na území České republiky,
  • pátek 13. ledna 2023, kdy hlasování začíná ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin místního času, a sobota 14. ledna 2023, kdy hlasování začíná v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin místního času, jde-li o hlasování v ostatních místech v zahraničí.

  

1) Poznámka o vyškrtnutí voliče ze stálého seznamu voličů nebrání tomu, aby volič mohl ve volbách do zastupitelstev obcí a volbách do zastupitelstev krajů hlasovat na území České republiky.


přílohy

Seznam úřadů, kde budou volby probíhat 22 kB xlsx (Dokument) 15.11.2022

.