Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Biologické zbraně

 

V bývalém Československu a ani v nástupnické České republice se bakteriologické, biologické a toxinové zbraně nikdy nevyráběly ani nevyvíjely. ČR od svého vzniku učinila významné kroky v naplňování Úmluvy a zařadila se mezi vyspělé země, kde jsou vytvořeny podmínky pro řádné naplňování všech ustanovení Úmluvy. ČR se podílí na úsilí o kontrolu, omezení a zákaz použití těchto zbraní v rámci dosažení globální bezpečnosti.

Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraních a o jejich zničení (Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction - BTWC,případně BWC) - zkráceně Úmluva o zákazu biologických zbraní - byla sjednána na Konferenci o odzbrojení v Ženevě a předložena k podpisu 10. dubna 1972; v platnost vstoupila po ratifikaci 22 zeměmi 26. března 1975. Bývalé Československo podepsalo Úmluvu 10. dubna 1972 a ratifikovalo ji 30. dubna 1973. ČR přistoupila k Úmluvě 24. března 1993. Usnesením vlády č. 306 z  29. března 2000 byl Státní úřad pro jadernou bezpečnost určen jako národní orgán odpovědný za naplňování závazků vyplývajících z  Úmluvy.

Tato úmluva účinně zakazuje vyvíjení, výrobu, nabytí, transfer, uchovávání, uskladňování a použití biologických a toxinových zbraní a zároveň je klíčovým elementem snah mezinárodní společnosti v oblasti nešíření zbraní hromadného ničení.  Každoročně se koná výroční zasedání Úmluvy a zasedání expertů, jednou za pět let se koná hodnotící konference.

Na základě závěrů přijatých na 6. hodnotící konferenci (v Ženevě v listopadu - prosinci 2006) bylo zřízeno samostatné oddělení pro implementaci Úmluvy v rámci Kanceláře OSN pro odzbrojení (UNODA) se sídlem v Ženevě, které plní funkci sekretariátu Úmluvy (ISU – podpůrná implementační jednotka). 

Ve dnech 5. - 22. prosince 2011 se v Ženevě konalo zasedání 7. hodnotící konference smluvních stran Úmluvy. ČR plnila funkci jednoho z místopředsedů konference. Hodnotící konference nenaplnila všechna očekávání, přijatá rozhodnutí mají v některých případech jen dílčí charakter. Především (z důvodu finanční krize) nedošlo k rozšíření podpůrné implementační jednotky (ISU). Byl schválen program pro výroční a expertní zasedání v období 2012-2015 (tzn. pro období mezi hodnotícími konferencemi). Byly přijaty změny týkající se každoročních hlášení o opatřeních na posílení důvěry a vytvoření databáze nabídek a poptávek spolupráce v rámci čl. X Úmluvy.

Další informace naleznete na stránkách Stálé mise ČR při Úřadovně OSN a ostatních mezinárodních organizacích v Ženevě a na stránkách Úřadovny OSN v Ženevě.

.