Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Akční plán členství

 

  Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage Convention Details who is

1.

Dveře k členství v NATO podle článku 10 Severoatlantické smlouvy zůstávají otevřeny. Akční plán členství (MAP), vycházející z Posíleného individuálního dialogu k otázkám členství, je určen k posílení pevného odhodlání k dalšímu rozšiřování tím, že přináší program aktivit, které by měly napomoci aspirujícím zemím v jejich přípravě na možné budoucí členství. Je nezbytné mít na vědomí, že rozhodnutí učiněná aspiranty na základě poskytnutých doporučení zůstávají národními rozhodnutími, přijatými a realizovanými plně v zodpovědnosti té země, které se to týká.

2.

Program nabízí aspirantům seznam aktivit, z kterého si mohou zvolit ty, o kterých předpokládají, že jim nejvíce pomohou v přípravě. Pro aspirující země, jež si přejí dále prohloubit svůj politický a vojenský podíl na práci Aliance, zůstává rozhodující aktivní účast v programu Partnerství pro mír a v mechanismu Euroatlantické rady partnerství.

3.

Přizvat aspirující zemi k zahájení rozhovorů o přistoupení se Aliance rozhodne případ od případu, v souladu s článkem 8 deklarace madridského summitu a deklarace washingtonského summitu. Z účasti na aktivitách Akčního plánu členství, která se bude vyvíjet na základě sebediferenciace, nevyplývá žádný časový plán pro takové rozhodnutí ani žádná záruka eventuálního členství. Program nelze považovat za seznam kritérií pro členství.

Realizace

1.

Akční plán členství, který je praktickým vyjádřením politiky otevřených dveří, je rozdělen do pěti kapitol. Obsah těchto kapitol je následující:

 • I. Politické a ekonomické aspekty

 • II. Obranné a vojenské aspekty

 • III. Aspekty týkající se zdrojů

 • IV. Aspekty týkající se ochrany utajovaných informací

 • V. Právní aspekty

V rámci každé kapitoly Akční plán členství identifikuje oblasti, které mohou být předmětem diskuse (nejde o vyčerpávající seznam), a osvětluje mechanismy, jejichž prostřednictvím bude nejvhodnější postupovat při přípravě na možné eventuální členství.

Seznam oblastí vyčleněných pro diskusi nepředstavuje kritéria členství a očekává se, že zahrne takové oblasti, jež aspirující země samy označí za aspekty, kterými by se chtěly zabývat.

2.

Každá aspirující země bude požádána, aby vypracovala roční národní program přípravy na možné budoucí členství, ve kterém stanoví záměry a cíle své přípravy a uvede podrobné informace o přijatých krocích, zodpovědných orgánech, a kde to bude vhodné, časový postup prací na specifických aspektech této přípravy. Program bude otevřený a bude na kandidátech, kdy se jej rozhodnou aktualizovat. Na základě programu bude Aliance sledovat pokrok jednotlivých aspirantů a poskytovat zpětnou vazbu.

3.

Setkání v Radě a ostatních orgánech budou probíhat ve formátu 19 + 1 a podle potřeby ve formátu Týmu mezinárodního sekretariátu a vojenských orgánů NATO (IS/NMA).

4.

Zpětná vazba a doporučení aspirantům týkající se záležitostí Akčního plánu členství budou poskytovány prostřednictvím mechanismů používaných v současnosti pro partnery při setkáních 19 + 1 a při týmových seminářích NATO. Tyto semináře se budou konat, bude-li to účelné, s cílem prodiskutovat specifické aspekty vyplývající z Akčního plánu členství.

5.

V čele týmu NATO bude obvykle příslušný zástupce generálního tajemníka, náměstek předsedy Mezinárodního vojenského štábu, vedoucí odboru nebo jeho zástupce. Při přípravě doporučení kandidátům bude tým NATO těsně spolupracovat s příslušnými orgány NATO. S narůstající zkušeností budou příslušné postupy zdokonalovány. Písemné požadavky na semináře mohou kandidáti adresovat zástupci generálního tajemníka pro politické otázky. Ten bude zodpovídat za naplňování Akčního plánu členství a plánování setkání, pod celkovým řízením a koordinací Hlavního politického výboru (posíleného) - SPC(R).

6.

Aliance každoročně vypracuje pro jednotlivé aspiranty zprávu poskytující zpětnou vazbu, soustřeďující se na pokrok dosažený v oblastech zahrnutých v jejich ročních národních programech. Tento dokument bude tvořit základ pro diskusi na setkání Rady s aspirující zemí. Zpráva by měla napomáhat výběru oblastí, ve kterých budou nezbytná další opatření, ale bude na aspirující zemi, zda se sama rozhodne tato další opatření realizovat.

I. Politické a ekonomické aspekty

1.

Aspirantůn bude nabídnuta příležitost prodiskutovat a prokázat svoji ochotu a způsobilost převzít povinnosti a závazky Severoatlantické smlouvy a relevantních ustanovení Studie o rozšíření NATO. Budoucí členové musí potvrdit základní principy vyjádřené v Severoatlantické smlouvě, jakými jsou demokracie, individuální svoboda a další relevantní ustanovení, vyjádřená v její preambuli.

2.

Od aspirantů se dále očekává, že:

 • a, urovnají své mezinárodní spory mírovými prostředky;

 • b, prokáží respektování právního státu a lidských práv;

 • c, urovnají etnické spory či vnější územní spory včetně požadavků na odtržení nebo vnitřní právní spory mírovými prostředky v souladu s principy OBSE a budou vytvářet dobré sousedské vztahy;

 • d, zabezpečí odpovídající demokratickou a civilní kontrolu svých ozbrojených sil;

 • e, zdrží se hrozby nebo použití síly ve všech případech neodpovídajících cílům OSN;

 • f, budou přispívat k rozvoji mírových a přátelských mezinárodních vztahů posilováním svých svobodných institucí a prosazováním stability a blahobytu;

 • g, budou nadále plně podporovat a účastnit se aktivit Euroatlantické rady partnerství a Partnerství pro mír;

 • h, budou prokazovat odhodlání rozšiřovat stabilitu a blahobyt, podporou ekonomických svobod, sociální spravedlnosti a zodpovědnosti za životní prostředí.

3.

Navíc se od kandidátů očekává, že při přijetí:

 • a, připojí se k úsilí o zajištění kolektivní obrany a zachování míru a bezpečnosti;

 • b, budou přispívat k zachování účinnosti Aliance sdílením zodpovědnosti, nákladů a výhod;

 • c, v dobré víře se připojí k úsilí vytvářet konsenzus ve všech záležitostech;

 • d, budou se plně účastnit procesu konzultací a rozhodování Aliance ve všech politických a bezpečnostních záležitostech týkajících se Aliance;

 • e, přihlásí se k pokračující otevřenosti Aliance v souladu se Severoatlantickou smlouvou a deklaracemi madridského a washingtonského summitu.

Realizace

4.

Od aspirantů se očekává, že popíší, jak se jejich politika a praxe vyvíjí, aby odrážela výše uvedené principy (odstavec 1_2 výše), a poskytnou své názory a prokáží svoji ochotu a způsobilost přizpůsobit se ostatním částem "acquis" NATO, včetně Strategické koncepce NATO, rozvoje Evropské bezpečnostní a obranné identity v rámci Aliance, Ustavujícího aktu NATO_Rusko a Charty NATO_Ukrajina.

5.

Od aspirantů se očekává, že každoročně poskytnou informace o stavu svého hospodářství, včetně makroekonomických a rozpočtových údajů, stejně jako o souvisejícím vývoji hospodářské politiky.

6.

Aspiranti budou požádáni, aby Týmu NATO poskytli písemný příspěvek, který bude následně postoupen spojencům k připomínkám. Po příslušných konzultacích v rámci Aliance svolá Tým NATO schůzku za účelem projednání poskytnutého příspěvku a příslušných politických souvislostí. Takové schůzky se budou konat každoročně; po vzájemné dohodě mohou být svolány schůzky častěji.

7.

Každoročně se uskuteční setkání Hlavního politického výboru (posíleného), s cílem zajistit přímou zpětnou vazbu od Aliance k jednotlivým aspirantům.

II. Obranné a vojenské aspekty

1.

Schopnost kandidátských zemí přispívat vojensky ke kolektivní obraně a novým misím Aliance a jejich ochota zajistit postupné zdokonalování svého vojenského potenciálu představují faktory, které budou posuzovány při rozhodování o jejich vhodnosti pro členství v NATO. Podstatnou součástí posuzování je plná účast v operačních aspektech programu Partnerství pro mír, neboť dále prohloubí politické a vojenské vazby kandidátských zemí s Aliancí a napomůže jejich přípravě na celou škálu misí. Noví členové Aliance musejí být připraveni sdílet role, rizika, zodpovědnost, výhody i náklady společné bezpečnosti a kolektivní obrany. Bude se od nich očekávat, že podpoří strategii Aliance tak, jak je popsána ve Strategické koncepci a vyložena v dalších ministerských dokumentech.

2.

Od aspirantů se očekává, že při přijetí:

 • a, přijmou pojetí bezpečnosti popsané ve Strategické koncepci;

 • b, poskytnou síly a schopnosti pro kolektivní obranu a další mise Aliance;

 • c, budou přiměřeně zapojeni do vojenské struktury;

 • d, budou se přiměřeně účastnit společného obranného plánování Aliance;

 • e, budou se přiměřeně podílet na činnosti agentur NATO;

 • f, budou nadále plně podporovat Partnerství pro mír a rozvoj kooperativních vztahů s nečlenskými partnery NATO;

 • g, budou usilovat o standardizaci a/nebo interoperabilitu.

Realizace

3.

Následující opatření jsou navržena s cílem napomoci aspirantům rozvinout potenciál svých ozbrojených sil, včetně posílení interoperability tak, aby byly schopny přispět k efektivnosti Aliance a demonstrovat svoji připravenost k členství. Tato opatření budou všude tam, kde je to možné, vycházet z existujících iniciativ.

A. Aspiranti budou moci, v souladu s existujícími postupy programu Partnerství pro mír, požadovat vypracování přizpůsobeného Individuálního programu partnerství, který by lépe koncentroval jejich účast v Partnerství pro mír na rozhodující oblasti spojené s členstvím. V každém Individuálním programu partnerství aspirantů budou určité generické oblasti označeny jako podstatné a aspiranti budou požádáni, aby těmto oblastem spolupráce věnovali odpovídající pozornost.

B. Každoročně budou organizována setkání za účelem výměny informací s aspiranty ve formátu 19 + 1, s cílem koordinace bilaterální a multilaterální pomoci a maximalizace účinnosti pomoci při přípravě na členství.

C. V obecném rámci a rozšířeném a adaptovaném Procesu plánování a hodnocení (PARP) a v souladu s jeho postupy budou vybrány, za účasti aspirantů, plánovací cíle, pokrývající především nejdůležitější oblasti pro přípravu národních struktur ozbrojených sil na budoucí členství v Alianci. Aspiranti budou podrobeni hodnocení pokroku při naplňování těchto plánovacích cílů.

D. Plánovací cíle budou stanoveny na základě konzultací mezi každou aspirující zemí a NATO a mohou být uplatněny pro kteroukoli část struktury jejich ozbrojených sil, nejen pouze pro síly vyčleněné pro Partnerství pro mír.

E. Ministerské směrnice pro Proces plánování a hodnocení budou zahrnovat přístupy a specifická opatření, která by měli aspiranti přijmout v rámci Akčního programu členství při přípravě svých ozbrojených sil na možné budoucí členství.

F. Přehled Procesu plánování a hodnocení bude sloužit k získávání většího množství informací a údajů z řady oblastí jako například obecná obranná politika, zdroje, současné a plánované výdaje na obranu.

G. Jako výraz podpory transparentnosti budou aspiranti, v souladu s postupy Procesu plánování a hodnocení, povzbuzováni k poskytnutí individuálních dokumentů Procesu plánování a hodnocení ostatním aspirantům, kromě jejich poskytnutí spojencům v NATO. Aspirantům bude též doporučeno, aby zvali zejména ostatní aspirující země k účasti na procesu hodnocení plánovacích cílů.

H. Aspiranti budou zváni k pozorování a účasti na vybraných, jasně definovaných fázích cvičení určených pouze pro členy NATO, pokud Rada rozhodne o jejich otevření v souladu se současnými postupy. Priorita bude dána zabezpečení efektivnosti cvičení.

I. Veškerá budoucí opatření NATO, vytvořená k hodnocení aspirantských ozbrojených sil předurčených pro operace na podporu míru vedené NATO a výkonnosti partnerů při cvičeních a operacích NATO a Partnerství pro mír, budou využívána k hodnocení stupně interoperability a rozsahu způsobilosti ozbrojených sil. Pokud tato hodnotící opatření budou rozšířena i na hodnocení ozbrojených sil určených pro operace nad rámec operací na podporu míru, budou využívána pro pomoc aspirantům.

J. V přiměřeném rozsahu budou pro výcvik ozbrojených sil a trénink postupů využívány simulační technologie.

III. Aspekty týkající se zdrojů

1.

Od nových členů Aliance se očekává, že vyčlení dostatečné rozpočtové prostředky, dovolující jim naplnit závazky vyplývající z možného členství. Národní programy aspirantů musí vytvořit nezbytné struktury plánování a využití obranných rozpočtů, odpovídající stanoveným obranným prioritám a vytvářející prostor pro výcvikové programy, které by seznámily personál s postupy a procedurami NATO s cílem připravit jej pro možnou budoucí účast ve strukturách Aliance.

2.

Od aspirantů se očekává, že při připojení:

 • a, vyčlení finanční prostředky dostatečné pro naplňování závazků vůči Alianci;

 • b, budou mít vytvořeny národní struktury pro hospodaření s těmito rozpočtovými zdroji;

 • c, budou se podílet na společně financovaných aktivitách Aliance v rozsahu dohodnutého podílu nákladů;

 • d, budou se podílet na činnosti struktur Aliance (stálé zastoupení na velitelstvích NATO, vojenské zastoupení ve velitelské struktuře NATO, přiměřený podíl na činnosti agentur NATO).

Realizace

3.

Prostřednictvím existujících mechanismů, včetně těch, které jsou používány v Partnerství pro mír, případných stáží a tréninkových pobytů a týmových seminářů NATO, budou aspirantům, na základě jejich žádosti, poskytována:

 • a, doporučení k rozvoji jejich národních struktur, postupů a mechanismů týkajících se výše uvedených aspektů, s cílem zajistit co nejefektivnější využití výdajů na obranu;

 • b, pomoc při výcviku personálu potřebného v těchto strukturách, pracujícího v NATO nebo spolupracujícího s NATO.

IV. Aspekty týkající se ochrany utajovaných informací

1.

Od aspirantů se očekává, že v okamžiku přijetí budou mít k dispozici dostatečná ochranná opatření a postupy zabezpečující ochranu nejcitlivějších informací tak, jak to vyžaduje bezpečnostní politika NATO.

Realizace

2. Aspirující zemi mohou být poskytnuty, na základě požadavku, odpovídající kursy, týkající se bezpečnosti osob, dokumentů, fyzické a průmyslové bezpečnosti a informační bezpečnosti (INFOSEC). Pro aspiranty mohou být podle potřeby vypracovány individuální programy. Bezpečnostní a Speciální výbor NATO mohou mít zájem setkat se s aspiranty, kdykoli dojdou k závěru, že je to nezbytné nebo užitečné.

V. Právní aspekty

1.

Aby byli schopni naplnit závazky členství, aspiranti by měli prozkoumat a seznámit se s příslušnými právními mechanismy a dohodami, jimiž se řídí spolupráce v rámci NATO. Mělo by to kandidátům umožnit posoudit domácí právo z hlediska kompatibility s pravidly a předpisy NATO. Navíc by aspiranti měli být dostatečně informováni o formálních právních postupech, které vedou k členství.

A. Noví členové, po ukončení příslušných procedur, přistoupí k Severoatlantické smlouvě (Washington, 4. dubna 1949).

B. Po vyzvání přistoupí aspiranti k:

 • a, Dohodě mezi stranami Severoatlantické smlouvy o postavení jejich ozbrojených sil (SOFA, London; 19. června 1951);

 • b, Protokolu o postavení mezinárodních vojenských velitelství vybudovaných v souladu se Severoatlantickou smlouvou (Paris Protocol; Paříž, 28. srpna 1952).

C. Očekává se, že noví členové přistoupí k následujícím dohodám o postavení:

 • a, Dohodě o postavení organizací, národních představitelů a mezinárodního štábu Severoatlantické smlouvy (Ottawa Agreement; Ottawa, 20. září 1994);

 • b, Dohodě o postavení misí a představitelů třetích států u organizací Severoatlantické smlouvy (Brussels Agreement; Brusel, 14. září 1994).

D. Očekává se, že noví členové přistoupí k následujícím technickým dohodám:

 • a, Dohodě mezi stranami Severoatlantické smlouvy o ochraně informací (Brusel, 6. března 1997);

 • b, Dohodě o vzájemné ochraně tajemství u vynálezů týkajících se obrany, u kterých byla podána žádost o udělení patentu (Paříž, 21. září 1960);

 • c, Dohodě NATO o předávání technických informací pro účely obrany (Brusel, 19. října 1970).

E. Pro případ eventuálního přístupu k informacím ATOMAL se očekává, že noví členové přistoupí k:

 • a, Dohodě o spolupráci týkající se jaderných informací (C-M/64/39 _ Základní dohoda);

 • b, Administrativním opatřením k naplnění Dohody (C-M/68/41, 5. revize).

F. Domácí legislativa aspirantů by měla být, co nejvíce je to možné, kompatibilní s ostatními uspořádáními a praxí jejich naplňování, jimiž se řídí spolupráce v rámci NATO.

Realizace

2.

Týmové semináře NATO poskytnou informace o právních záležitostech a umožní prodiskutovat kroky, které bude nezbytné přijmout. Aspiranti by měli poskytnout informace o existujících právních uspořádáních, včetně poznatků, zda z tohoto hlediska existují nějaké ústavní či právní bariéry.

3.

Aspiranti by měli též poskytnout informace, zda a jak domácí legislativa brání okamžité a úplné integraci do aktivit Aliance. K výměně informací a zkušeností v těchto otázkách může docházet, podle potřeby, se všemi aspiranty.

.