Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Černínský palác
Foto: © Tiskový odbor
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vláda schválila Koncepci zahraniční politiky ČR

 

Vláda ČR dne 13. července 2015 schválila novou Koncepci zahraniční politiky České republiky.  Strategický dokument, který vychází z programového prohlášení vlády z února 2014, zohledňuje proměny globálního světa v posledních letech a zároveň reflektuje priority vlády premiéra Bohuslava Sobotky. Koncepce zahraniční politiky ČR definuje tři globální cíle, jimiž jsou bezpečnost, prosperita a udržitelný rozvoj a lidská důstojnost včetně lidských práv, a dva národní cíle – službu občanům a dobré jméno České republiky.

„Jsem rád, že nová koncepce přichází nyní, kdy svět prochází velkými změnami a kdy zároveň čelíme bezpočtu krizí – jako je situace na Ukrajině, Islámský stát, uprchlíci, Grexit, nebo nárůst antisystémových stran – to vše se týká i České republiky. Je třeba říci, kde v tomto světě stojíme a k čemu se hlásíme. Ve stále multipolárnějším světě se hlásíme ke spolupráci s těmi, kteří respektují pravidla a nepodkopávají současný světový řád,“ řekl k novému strategickému dokumentu ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. Přestože je Koncepce zahraniční politiky ČR zpracována jako nový dokument, navazuje současně na předchozí koncepci. „Přípravě samotné koncepce předcházel audit zahraniční politiky, do diskuze jsme přizvali celkem přes sedmdesát odborníků. O koncepci jsme vedli důkladnou debatu nejen v rámci ministerstva, ale také s koaličními partnery a s Kanceláří prezidenta republiky,“ dodal šéf české diplomacie.

Koncepce stanoví, že hlavním rámcem pro českou zahraniční politiku je Evropská unie a zejména její Společná zahraniční a bezpečnostní politika. Z dokumentu také plyne, že Česká republika klade důraz na multilaterální řešení problémů, kromě Evropské unie zejména prostřednictvím OSN. Pokud jde o vztah k nezápadním aktérům mezinárodního dění, kloní se koncepce ke kooperačnímu přístupu s cílem přizvat je k tvorbě mezinárodních pravidel, pokud tyto země zjevně nepodkopávají současný světový řád nebo hrubě neporušují mezinárodní právo.

V oblasti bezpečnosti vychází koncepce z aktualizované Bezpečnostní strategie ČR. Reaguje na nové hrozby, jejichž příkladem je hybridní válka, a zdůrazňuje komplexní přístup, podle něhož není možné bezpečnostní rizika eliminovat pouze silou. V koncepci je podtržen závazek k navýšení obranných výdajů na 1,4% HDP do roku 2020 a role NATO jako hlavního garanta euroatlantické kolektivní obrany a bezpečnosti ČR. Koncepce zdůrazňuje podporu misí SBOP, NATO i OSN.  Za geografické oblasti významné z hlediska bezpečnosti ČR pak považuje Balkán, východní Evropu, Blízký a střední východ, severní Afriku a země Sahelu.

Pokud jde o prosperitu, koncepce spatřuje její základ zejména v českém členství v jednotném vnitřním trhu EU. Základním nástrojem pro zvyšování prosperity je ekonomická diplomacie, ale zapotřebí je i úsilí o liberalizaci světového obchodu prostřednictvím dohod o volném obchodu i Světové obchodní organizace (WTO). Koncepce zmiňuje, že ČR ke zvyšování globální prosperity přispívá i rozvojovou spoluprací a bude usilovat o lepší ekonomickou udržitelnost projektů zahraniční rozvojové spolupráce. Koncepce rovněž podporuje dojednání globálních cílů udržitelného rozvoje i celosvětových závazků v oblasti boje se změnami klimatu.

Lidskou důstojnost chce Česká republika v souladu s novou koncepcí prosazovat především podporou a ochranou lidských práv, ale i rozvojovou a humanitární pomocí. Stejnou důležitost jako právům občanským a politickým připisuje koncepce právům hospodářským, sociálním a kulturním. Způsob podpory lidských práv bude specifikován v připravované koncepci politiky lidských práv a transformační spolupráce. Česká republika bude zároveň pokračovat ve svém úsilí o co nejširší závaznost Římského statutu Mezinárodního trestního soudu. Aktivněji se chce rovněž zasazovat o zlepšení celosvětového postavení žen.

U prvního z národních cílů Koncepce zahraniční politiky, tedy služby občanům, stanoví koncepce cíl rozšířit portfolio konzulárních služeb a zajistit jejich lepší propojenost s elektronickým systémem státní správy (eGovernment). ČR bude v souladu s koncepcí usilovat o rozšíření dohod o zastoupení při vydávání víz, dohod o usnadnění vízového styku a rozšíření bezvízového styku tam, kde dosud není reciprocita.

Pokud jde o dobré jméno České republiky, zdůrazňuje koncepce především branding ČR, který by se měl opírat nejen o tradičně oceňované oblasti (např. kultura, lázeňství), ale také o další úspěchy, kterých Česká republika dosahuje ve vědě a výzkumu, sportu, využití průmyslové tradice a lidského kapitálu. Koncepce zmiňuje i záměr, aby se do propagace ČR kromě krajanů v zahraničí zapojili i cizinci usazení v ČR.

Koncepce zahraniční politiky také stanoví prioritní teritoria, jimiž jsou střední Evropa, jihovýchodní Evropa a východní Evropa. Za prioritní vztahy mimo tato teritoria označuje vztahy s USA, Francií a Velkou Británií. V rámci střední Evropy vyzdvihuje koncepce strategický dialog s Německem, strategická partnerství se Slovenskem a s Polskem a Visegrádskou skupinu coby základní platformu regionální spolupráce.

Koncepce deklaruje i kritický postoj české zahraniční politiky k Rusku kvůli jeho destabilizaci evropské bezpečnosti a porušování mezinárodního práva. Dokument zároveň upozorňuje na potřebu udržet kontakty s ruskou občanskou společností a podle možností i kontakty ekonomické.

Koncepce české zahraniční politiky zároveň potvrzuje záměr pokračovat ve strategickém partnerství s Izraelem. Ve vztahu k Číně uznává koncepce význam této země pro řešení globálních otázek a zdůrazňuje potřebu vést s Čínou pravidelný dialog. Velkou perspektivu pak koncepce spatřuje ve strategickém partnerství České republiky s Korejskou republikou.

Celý text Koncepce zahraniční politiky ČR.

.