Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vznik a působnost Ministerstva zahraničních věcí

 

Vzhledem k charakteru své působnosti Ministerstvo zahraničních věcí ČR bezprostředně nevykonává státní správu vůči občanům. Při výkonu své působnosti se řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy.

Ministerstvo zahraničních věcí vzniklo z původního Ministerstva mezinárodních vztahů, a to zákonem č. 21/1993 Sb. (jedná se o jednu z četných novel tzv. kompetenčního zákona, t.j. zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy). Ministerstvo zahraničních věcí ČR má stanovenu působnost v § 6 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Působnost Ministerstva zahraničních věcí (výtah ze zákona):
§ 6
(1) Ministerstvo zahraničních věcí je ústředním orgánem státní správy České republiky pro oblast zahraniční politiky, v jejímž rámci vytváří koncepci a koordinuje zahraniční rozvojovou pomoc a koordinuje vnější ekonomické vztahy.
(2) Ministerstvo zahraničních věcí zabezpečuje vztahy České republiky k ostatním státům, mezinárodním organizacím a integračním seskupením, koordinuje aktivity vyplývající z dvoustranné a mnohostranné spolupráce, s výjimkou věcí náležejících do působnosti Ministerstva spravedlnosti.
(3) Ministerstvo zahraničních věcí dále zejména

 1. koordinuje činnost ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy v oblasti zahraničních vztahů a jim svěřených úsecích státní správy, působí k tomu, aby na těchto úsecích byly dodržovány závazky vyplývající pro Českou republiku z mezinárodních smluv, jakož i z členství České republiky v mezinárodních organizacích,
 2. zajišťuje ochranu práv a zájmů České republiky a jejích občanů v zahraničí,
 3. řídí zastupitelské úřady v zahraničí,
 4. plní úkoly při zabezpečování styků s orgány cizích států v České republice a v zahraničí,
 5. plní úkoly při správě majetku České republiky v zahraničí,
 6. koordinuje a zabezpečuje přípravu, sjednávání a vnitrostátní projednávání mezinárodních smluv a dohod,
 7. zabezpečuje vyhlašování mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána,
 8. sleduje dodržování a provádění mezinárodních smluv a dohod z hlediska uplatňování zájmů zahraniční politiky České republiky,
 9. uděluje souhlas v případech dovozu a vývozu vojenského materiálu,
 10. zajišťuje přípravu pracovníků pro výkon zahraničních služeb,
 11. organizačně a technicky zabezpečuje volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v zahraničí a plní úkoly při volbách do Evropského parlamentu.

* * *

1) Dílčí doplnění, resp. upřesnění působnosti MZV obsahují zejména tyto zákony:

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
 • zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách),
 • zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č.283/1991 Sb. o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech),
 • zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem, ve znění pozdějších předpisů.

2) Dále se MZV ve své činnosti řídí zejména těmito zákony:

 • zákon č. 40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon),
 • zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (správní řád, do 31.12.2005), zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (od 1.1.2006),

3) MZV se rovněž řídí příslušnými ustanoveními mezinárodních smluv, z nichž k nejvýznamnějším patří: :

 • Smlouva mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Portugalskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Českou republikou, Estonskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Polskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii (vyhl. MZV č. 44/2004 Sb.m.s. a 72/2004 Sb.m.s.).
 • Severoatlantická smlouva (sdělení MZV č. 66/1999 Sb.),
 • Vídeňská úmluva o smluvním právu (vyhl. MZV č. 15/1988 Sb.),
 • Vídeňská úmluva o konzulárních stycích (vyhl. MZV č. 32/1969 Sb.),
 • Vídeňská úmluva o diplomatických stycích (vyhl. MZV č. 157/1964 Sb.),
 • Charta Spojených národů a statut Mezinárodního soudního dvora, sjednané dne 26.6.1945 na konferenci Spojených národů o mezinárodní organizaci konané v San Francisku (vyhl. MZV č. 30/1947 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Vyhledávání všech mezinárodních smluv v evidenci MZV ČR

.