Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

USA New York
USA USA
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Víza - režim vstupu

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Víza - režim vstupu

Od roku 2008 je Česká republika zařazena do bezvízového programu Spojených států amerických (Visa Waiver Program, zkráceně „VWP“), v jehož rámci mohou občané ČR přicestovat do USA bez víza při splnění daných požadavků (viz dále). Občané ČR, na které se VWP nevztahuje, mohou cestovat do USA na základě platného víza.

Bezvízový styk - VISA WAIVER PROGRAMBezvízový program se vztahuje pouze na krátkodobé turistické nebo obchodní cesty do 90 dnů pobytu. Na studijní, pracovní či výměnné pobyty se stále vztahuje vízový režim a zájemci o pobyt v USA za uvedenými a jinými účely musí žádat o vízum na Velvyslanectví USA v Praze.

Pro cestování do USA bez víza musí každý cestující, včetně nezletilých dětí, vyplnit registrační formulář ESTA (https://esta.cbp.dhs.gov - použijte výlučně tuto adresu, abyste se vyvarovali podvodným stránkám, které např. vyžadují další poplatky) a mít vlastní platný biometrický pas (cestovní pas s nosičem dat s biometrickými údaji). Registraci v rámci ESTA (Electronic System of Travel Authorization) je doporučeno provést minimálně 72 hodin před nastoupením cesty. O souhlas v rámci systému ESTA je nutno požádat nejen při leteckých cestách do USA, ale i při překračování pozemní hranice (například mezi Kanadou a USA) a při cestách po moři.

Výsledkem registrace je vystavení předběžného souhlasu s cestou, který je platný dva roky nebo do doby změny údajů žadatele (např. změna cestovního dokladu nebo změna jména). Předběžný souhlas slouží k opakovaným cestám po dobu jeho platnosti.

Letečtí dopravci provozující lety do USA jsou oprávněni vyloučit z přepravy ty cestující, kteří nebudou mít platný souhlas vydaný v rámci systému ESTA. Doporučuje se vytisknout si po ukončení registrace číslo souhlasu vygenerované systémem ESTA a tento doklad předkládat během odbavení při všech cestách do USA uskutečňovaných během platnosti souhlasu.

Pokud je registrace systémem odmítnuta, je třeba požádat o vízum na velvyslanectví nebo konzulárním úřadě USA. Informace o podmínkách získání víz lze nalézt na webové adrese: www.travel.state.gov. Aktuální informace o ESTA a vízech lze nalézt rovněž na webových stránkách Velvyslanectví USA v Praze: cz.usembassy.gov.

Správní poplatek za souhlas v rámci systému ESTA ve výši 14 USD se v průběhu registrace hradí platební kartou prostřednictvím webové stránky www.pay.gov.

POZOR:

Kuba

Občan ČR nemůže do USA cestovat na základě souhlasu v systému ESTA, pokud po 12. 1. 2021 navštívil Kubu. V tomto případě musí požádat o vízum!

Jestliže byl souhlas v systému ESTA vydán a později se ukáže, že dotyčná osoba cestovala na Kubu  po 12. 1. 2021 nebo má-li tato osoba zároveň státní občanství ČR a státní občanství Kuby, bude ESTA zrušena. Osoby, kterým byla ESTA zrušena, obdrží  oznámení o změně jejich ESTA statusu. Status lze ověřit na stránce esta.cbp.dhs.gov.

Výše uvedené VWP restrikce se nevztahují na vojáky a státní zaměstnance, kteří prokáží, že cestovali na Kubu za účelem výkonu svých pracovních povinností.

Pro osoby, které potřebují vyřízení víza v urgentních případech z důvodu obchodního, zdravotního či humanitárního, může konzulární oddělení Velvyslanectví USA v Praze uskutečnit pohovor se žadatelem ve zrychleném procesu. Žadatelé, kterým byla ESTA zamítnuta z důvodu předchozí cesty na Kubu, by měli při žádosti o zrychlený proces přijetí žádosti o vízum zahrnout zprávu, kterou obdrželi o zamítnutí/zrušení ESTA, spolu s uvedením důvodu urgentní cesty do USA.

KLDR, Irák, Írán, Jemen, Libye, Somálsko, Sýrie a Súdán

Občan ČR  nemůže do USA cestovat na základě souhlasu v systému ESTA, pokud kdykoliv po 1. 3. 2011 navštívil KLDR, Irák, Írán, Jemen, Libyi, Somálsko, Sýrii nebo Súdán. V těchto případech je nezbytné požádat velvyslanectví USA s dostatečným předstihem o příslušné vízum (např. obchodní vízum kategorie B1 nebo turistické vízum kategorie B2). O vízum musí žádat i cestovatelé, kteří mají kromě českého občanství též státní občanství KLDR, Iráku, Íránu, Súdánu nebo Sýrie. Při vízovém pohovoru je pak nezbytné účel cesty do uvedených států objasnit.

V této souvislosti je potřebné upozornit, že pokud po udělení souhlasu v systému ESTA vyjde najevo, že dotyčná osoba do uvedených států po stanovených datech cestovala, povede to ke zrušení souhlasu ESTA a nevpuštění na území USA.

Víza
Vízum lze obdržet na velvyslanectví či konzulátu USA v cizině. Českým občanům doporučujeme vyřídit si vízum v dostatečném předstihu na Velvyslanectví USA v Praze. Vízum lze získat na základě řádně zdůvodněného účelu cesty. Nutný je osobní pohovor na velvyslanectví, který je třeba předem sjednat prostřednictvím internetových stránek velvyslanectví: cz.usembassy.gov.

Vízum typu B-1/B-2 (dovolená, turistika, léčebný pobyt, obchodní pobyt) je vydáváno obvykle s dobou platnosti na 10 let. Při udělení víza do českého cestovního pasu je vhodné vzít v úvahu to, že cestovní pas musí být po uplynutí doby jeho platnosti odevzdán příslušným úřadům ČR, a to i v případě, že se v něm nachází platné vízum USA. Následně je nutné požádat si o vydání nového víza USA. Proto MZV ČR doporučuje občanům ČR, aby si před podáním žádosti o vízum USA obstarali nový cestovní pas s dobou platnosti 10 let.

Pozvání k turistické cestě ověřené americkým notářem (Notary Public) není při žádosti o turistické vízum povinné, ale jeho předložení je užitečné především u osob bez pracovního poměru vč. studentů, čerstvých absolventů škol a důchodců.

Při tranzitu přes USA včetně mezinárodních letišť do třetích zemí platí v rámci bezvízového styku stejné podmínky jako pro vstup do USA (biometrický pas + ESTA).

V souvislosti s existující dohodou o podpoře a ochraně investic sjednanou mezi ČR a USA, mohou přímí investoři žádat k cestám do USA o vydání víza typu E-2 umožňující dlouhodobý pobyt (až do 15 let) k provádění péče o investici. Český investor však musí mít většinový majetkový podíl. Manažeři poboček českých podniků působících v USA mohou cestovat na vízum typu L v případě, že pobočka za ně podá nejdříve žádost doloženou požadovanými doklady imigračním orgánům v USA. Po schválení žádosti vydá americký konzul v ČR vízum opravňující manažera rovněž k dlouhodobému pobytu v USA.

Výkonní umělci nemohou cestovat k výkonu výdělečné umělecké činnosti v USA s použitím turistického víza. Doporučujeme cestu organizovat ve spolupráci s kvalifikovanou uměleckou agenturou, eventuálně americkým partnerem v dostatečném časovém předstihu.

O studentské vízum je třeba požádat ještě před odletem na Velvyslanectví USA v Praze. Změnu víza typu B na studentské vízum (F a M) na území USA je možno provést pouze v odůvodněných případech, a pouze těm osobám, které o svém úmyslu případně studovat informovaly imigračního úředníka při příletu do USA, jenž tuto skutečnost vyznačí do hraniční průvodky (formulář I-94). Změnu není možno provést v případě, že cizinec již studium započal (je tedy třeba nejprve vyčkat souhlasu US BCIS, a teprve poté začít studovat).

ČR je rovněž na seznamu zemí, jejichž občané mohou žádat o tzv. H2A a H2B víza pro zemědělské i nezemědělské sezonní pracovníky v USA. O vízum žádá nejdříve potenciální zaměstnavatel u Department of Labour a USCIS. Po schválení podává žadatel žádost o vízum na příslušném zastupitelském úřadě USA v zahraničí. Vízum opravňuje žadatele k pobytu a práci u schváleného zaměstnavatele po dobu vykonávané práce nebo 1 roku. Tato doba může být případně prodloužena až na maximálně 3 roky pobytu. Podrobné podmínky jsou k dispozici na webu USCIS: www.uscis.gov.

K poskytování oficiálních informací o platných podmínkách pro vstup a pobyt českých občanů na území USA je kompetentní konzulární úsek Velvyslanectví USA v Praze: cz.usembassy.gov.

Vstup na území USA

Mezi hlavní americké orgány zodpovědné za ochranu hranic patří Úřad pro cla a ochranu hranic (Bureau of Customs and Border Protection): www.cbp.gov.

Občané ČR mohou do Spojených států amerických cestovat buď na základě schválené  ESTA, nebo na základě vydaného víza (viz výše).

ESTA

Samotné obdržení souhlasu s cestou do USA získané prostřednictvím elektronického systému ESTA není zárukou vpuštění na území USA. O povolení vstupu na území USA vždy rozhoduje příslušný pracovník Úřadu pro cla a ochranu hranic v místě vstupu na území USA.

Pokud imigrační úředník zamítne vstup na území USA cestujícímu v rámci bezvízového styku, neexistuje možnost odvolání a je vrácen do destinace, odkud přicestoval.

Cestující mohou v rámci bezvízového programu a s elektronickou registrací ESTA pobývat na území Spojených států amerických za účelem obchodní cesty nebo turistiky, ale pobyt nesmí přesáhnout dobu 90 dnů. Prodloužení pobytu v rámci bezvízového styku (přicestování do USA na elektronickou registraci ESTA) není možné.

Vstup na území USA na základě uděleného víza

Udělení víza znamená pouze možnost přicestovat na hranice USA, pohovor s úředníkem je druhým stupněm kontroly. Imigrační úředník má široké rozhodovací pravomoci a může rozhodnout i o nevpuštění cestujícího na území USA. Na umožnění vstupu na území USA nemá cestující právní nárok. V průběhu pohovoru je nezbytné odpovídat pravdivě na kladené otázky. V případě pochybností o správnosti postupu je možné kdykoliv žádat o přítomnost nadřízeného (supervisor). Občan ČR má právo spojit se s velvyslanectvím či konzulátem ČR kdykoliv během pohovoru.

Pokud zamítne imigrační úředník vstup při cestě do USA na vízum, může cestující buď dobrovolně odletět nejbližším spojem do ČR (v tomto případě podepisuje prohlášení, že je ochoten se vrátit, resp. se vzdává práva žádat o vstup na území USA), nebo žádat o slyšení před imigračním soudcem. V druhém případě však může být držen ve vazbě až do termínu slyšení, které může proběhnout i několik týdnů po příjezdu. V případě negativního rozhodnutí imigračního soudce následuje deportace a zrušení platnosti víza.

Na většině hraničních přechodů jsou odebírány biometrické údaje všech osob, které vstupují do USA. Každý cestující se musí při vstupu do USA podrobit digitálnímu vyfotografování a sejmutí otisků všech deseti prstů.

Po povolení vstupu vyznačí imigrační úředník do pasu dobu, po kterou může držitel pasu legálně pobývat na území USA. Dodáváme, že je třeba odlišovat tzv. platnost víza (datum ve vízu - u turistických víz až na 10 let) od doby povoleného pobytu. Překročení doby povoleného pobytu je porušením imigračních předpisů s dalekosáhlými následky.

Maximální doba pobytu, na kterou může být pobyt držiteli turistického víza (B-2) povolen, činí 6 měsíců. Pobyt na vízum B-2 je možno prodloužit maximálně o dalších 6 měsíců, a to pouze v případě, že cizinec prokáže, že mu v odjezdu brání nepředvídatelné okolnosti (např. hospitalizace) a současně doloží, že pro prodloužený pobyt disponuje dostatečnými finančními prostředky.

Pokud cestuje s dítětem ve věku do 12 let jiná osoba než jeho rodič, může být při vstupu na území USA nebo při vycestování z USA požádána imigračním úředníkem o předložení souhlasu rodičů dítěte s cestou. Pokud toto potvrzení nepředloží, může imigrační úředník vstup do USA nebo opuštění USA odmítnout. Doporučuje se proto, aby cestující byli pro tento případ vybaveni potvrzením od rodičů.

V případě, že se již nacházíte na území USA a máte dotazy týkající se pobytu na území USA, můžete kontaktovat Úřad pro cla a ochranu hranic (USCIS): www.uscis.gov.

Rizika při překročení povolené doby pobytu a ilegálním zaměstnání v USA

Pokud návštěvník neopustí do stanoveného termínu (datum vyznačené v cestovním dokladu při přicestování) USA, první den po vyznačeném datu je již jeho pobyt v USA nelegální. Pokud je v USA na vízum, to pozbývá platnosti bez ohledu na to, zda se jedná o víceleté vízum k opakovaným vstupům. Následně při jakékoliv náhodné kontrole policejními nebo imigračními orgány může být návštěvník zadržen. Po zadržení je umístěn do vazební věznice nebo tzv. detenčního střediska imigrační služby, kde čeká několik týdnů až měsíců na slyšení před imigračním soudcem a na následnou deportaci zpět do ČR. Ode dne rozhodnutí imigračního soudce do dne deportace může cizinec strávit ve vězení dalších několik měsíců.

Důsledkem překročení pobytu při bezvízovém styku je, že cestující nadále nesmí do USA bez víza cestovat. Překročení pobytu o 180 dní až 1 rok má za následek automatické odepření vstupu do USA po dobu 3 let, překročení povolené doby pobytu o více než 1 rok má za následek zákaz vstupu do USA po dobu 10 let.

S ohledem na přísné sankce ze strany úřadů USA důrazně upozorňujeme všechny návštěvníky Spojených států amerických, že v případě příjezdu do USA za účelem turistického pobytu je vykonávání jakékoliv práce ilegální.

 

 


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.