Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Konzulární ochrana občanů EU

 

KONZULÁRNÍ OCHRANA OBČANŮ EVROPSKÉ UNIE

Konzulární ochrana je upravena v článku 23 Smlouvy o fungování EU, který zní:

Každý občan Unie má na území třetí země, kde členský stát, jehož je občan státním příslušníkem, nemá své zastoupení, právo na diplomatickou nebo konzulární ochranu kterýmkoli členským státem za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu. Členské státy přijmou nezbytná ustanovení a zahájí mezinárodní jednání potřebná pro zajištění této ochrany.

Dohoda mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při poskytovaní konzulárních služeb a při mimořádných událostech v třetích zemích

JAKÉ ZÁKLADNÍ PODMÍNKY MUSÍTE SPLNIT, ABYSTE MĚLI NÁROK NA TUTO KONZULÁRNÍ OCHRANU:

1) Jste státním občanem České republiky;

2) Jste v nouzi v zahraničí a potřebujete konzulární ochranu;

3) V zemi, kde se nacházíte, není dostupné diplomatické ani konzulární zastoupení České republiky.

Při splnění těchto podmínek můžete požádat o konzulární ochranu velvyslanectví nebo konzulát kteréhokoli členského státu EU, který vám poskytne pomoc tohoto typu:

· pomoc v případě úmrtí;
· pomoc v případě vážné nehody či nemoci;
· pomoc v případě zatčení či zadržení;
· pomoc obětem násilných trestných činů;
· pomoc v nouzi a repatriace;
· vydání náhradního cestovního dokladu EU.


POMOC V PŘÍPADĚ ÚMRTÍ

Velvyslanectví nebo konzulát:

· neprodleně informuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV ČR) nebo nejbližší zastupitelskou misi ČR, které se dále postarají o informování a navázání kontaktu s nejbližšími příbuznými;
· v souladu s místními předpisy a se souhlasem nejbližších příbuzných může pomáhat se zajištěním pohřbu, kremace nebo převozu těla zpět do vlasti.

POMOC V PŘÍPADĚ VÁŽNÉ NEHODY

Jakmile kontaktujete velvyslanectví nebo konzulát, bude vám poskytnuta pomoc všemi vhodnými prostředky, zejména:

· konzulární návštěva nebo rada o poskytnutí vhodné péče;
· v případě potřeby převozu do České republiky, pomůže při zajišťování vaší repatriace zpět;

POMOC V PŘÍPADĚ ZATČENÍ NEBO ZADRŽENÍ

Získá-li velvyslanectví nebo konzulát takovou informaci:

· pokud si budete přát, bude informovat MZV ČR nebo nejbližší zastupitelskou misi ČR, které uvědomí vaše nejbližší příbuzné;
· zajistí, aby se vám nedostalo horšího zacházení než občanům země, v níž jste byl zatčen nebo zadržen, a aby toto zacházení bylo na úrovni mezinárodně uznávaných norem. Pokud tyto normy nejsou dodržovány, bude informovat MZV ČR a po poradě s ním zahájí jednání s místními úřady;
· pokud si budete přát, navštíví vás co nejdříve po obdržení informace o vašem zadržení a dále vás bude navštěvovat podle místní praxe;
· bude vás informovat, jaká práva máte podle místních zákonů a jak požádat o právního zástupce nebo právní pomoc;
· na vaši žádost předá vaši žádost o milost nebo o předčasné propuštění příslušným úřadům a zajistí, aby se žádostí o milost zabývaly;
· v případě potřeby zprostředkuje předání finančních prostředků složených vašimi příbuznými nebo známými, například za účelem zaplacení kauce nebo pokut.

POMOC OBĚTEM NÁSILNÉHO TRESTNÉHO ČINU

· dostane se vám veškeré vhodné pomoci a podpory, zejména při zajištění lékařské péče a právní rady. Velvyslanectví nebo konzulát vás informuje, jak neprodleně oznámit trestný čin příslušným policejním orgánům (pokud jste tak již neučinili) a popřípadě vám pomůže takové oznámení podat.

POMOC V NOUZI A REPATRIACE

Bude vám poskytnuta zejména tato pomoc:

· rada, jak řešit svoji situaci;
· pomoc při získání finančních prostředků ze soukromých zdrojů;
· výjimečně vám může být poskytnuta finanční záloha proti záruce;
· můžete dostat minimální částku v hotovosti na nákup potravin a úhrady nezbytných výdajů před cestou a během cesty. Tuto částku budete povinen splatit České republice.

V zásadě vám nemůže být poskytnuta finanční půjčka nebo pomoc bez povolení příslušných úřadů ČR. Jestliže se úřady ČR výslovně nezřeknou tohoto požadavku, budete muset podepsat doklad, v němž se zavážete splatit České republice v plné výši jakoukoli finanční půjčku nebo pomoc i vzniklé výdaje.

VYDÁNÍ NÁHRADNÍHO CESTOVNÍHO DOKLADU EU

· V případě ztráty, odcizení, zničení cestovního pasu nebo jiného cestovního dokladu vám může vydat náhradní cestovní doklad EU velvyslanectví nebo konzulát jiného členského státu EU za předpokladu, že se nacházíte na území státu, kde není dosažitelný zastupitelský úřad ČR.

CO NAPŘÍKLAD NEMŮŽETE OČEKÁVAT OD VELVYSLANECTVÍ NEBO KONZULÁTU JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU EVROPSKÉ UNIE

· že bude nahrazovat pomoc, které se vám již dostalo nebo dostává od zastupitelské mise ČR, která je pro vás dostupná v zemi, kde se nacházíte;
· že za vás zaplatí účty (za hotel, restaurace, nemocnice atd.);
· že za vás zaplatí letenky na cestu domů nebo že bude kontaktovat cestovní kanceláře, hotely a letecké společnosti a provádět rezervace (pokud se nejedná o repatriaci);
· že poskytne přímou právní pomoc a bude zasahovat do soudního řízení;
· že bude poskytovat turistické informace.


Webové adresy, na kterých lze najít odkazy na jednotlivé zastupitelské úřady členských států Evropské unie:

Řecko: http://www.mfa.gr/

Belgie: www.diplomatie.be/fr/default.asp

Maďarsko: http://www.kulugyminiszterium.hu/

Španělsko: http://www.mae.es/

Itálie: http://www.esteri.it/

Malta: www.foreign.gov.mt/protocol/extaffairs/default.htm

Nizozemí: http://www.mfa.nl/

Litva: http://www.urm.lt/

Polsko: http://www.msz.gov.pl/

Finsko: http://www.formin.fi/

Portugalsko: http://www.min-nestrangeiros.pt/

Dánsko: http://www.um.dk/

Slovinsko: http://www.mzz.gov.si/en/

Lucembursko: http://www.mae.lu/

V.Británie: http://www.fco.gov.uk/

Švédsko: http://www.ud.se/

Francie: http://www.diplomatie.gouv.fr/

Irsko: http://www.foreignaffairs.gov.ie/

Kypr: http://www.mfa.gov.cy/

Německo: http://www.auswaertiges-amt.de/

Rakousko: http://www.bmaa.gv.at/

Estonsko: www.vm.ee/

Lotyšsko: http://www.am.gov.lv/

Slovensko: https://www.mzv.sk/

.