Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vydání cestovního pasu, vystavení cestovního průkazu

 

Cestovní průkaz je cestovním dokladem k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty. Vydává se v odůvodněných případech, například při ztrátě cestovního dokladu, občanovi, který nemá jiný cestovní doklad. ZÚ ČR vydá cestovní průkaz zpravidla občanovi, který v zahraničí ztratil cestovní pas nebo mu byl odcizen, za účelem jeho návratu do ČR.

03.

Pojmenování (název) životní situace

 

Vydání cestovního dokladu na zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí.

04.

Základní informace k životní situaci

 

Cestovní pasy se vydávají s územní platností do všech států světa.

Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji lze v zahraničí podat u zastupitelského úřadu, s výjimkou honorárního konzulárního úřadu. Cestovní pas s biometrickými údaji lze převzít u daného zastupitelského úřadu, nebo na základě žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného k jeho vydání v ČR nebo na základě žádosti a rozhodnutí zastupitelského úřadu u příslušného vedoucího honorárního konzulárního úřadu v daném státě.

Cestovní pas s biometrickými údaji, je-li žádost podána na zastupitelském úřadu České republiky, se vydává ve lhůtě 120 dnů; platí deset let a u dětí mladších 15 let pět let.

Zastupitelské úřady České republiky cestovní pasy nevydávají, pouze přijímají žádosti o vydání cestovního pasu a zasílají je k vyřízení příslušným obecním úřadům obce s rozšířenou působností do České republiky.

O vydání cestovního pasu žádají na zastupitelských úřadech České republiky zpravidla občané České republiky, kteří se trvale nebo dlouhodobě zdržují v zahraničí.

Cestovní průkaz je cestovním dokladem k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty. Vydává se v odůvodněných případech (např. při ztrátě cestovního dokladu) občanovi, který nemá jiný cestovní doklad.

Zastupitelský úřad České republiky vydá cestovní průkaz zpravidla občanovi, který v zahraničí ztratil cestovní pas nebo mu byl cestovní pas odcizen, za účelem jeho návratu do České republiky.

05.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 

Občan starší 15 let - do doby zletilosti, tj. do 18 let, je třeba k žádosti o vydání cestovního dokladu připojit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem nebo tento souhlas učiní zákonný zástupce přímo na zastupitelském úřadu do formuláře žádosti o vydání cestovního dokladu (souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou).

Za občana mladšího 15 let podává žádost jeho zákonný zástupce.

Kdo může doklad převzít:

Žadatel starší 15 let přebírá cestovní doklad osobně, za občany mladší 15 let přebírá cestovní doklad jejich zákonný zástupce, přičemž účast občana mladšího 15 let se nevyžaduje. 

Cestovní doklad může převzít z důvodu zváštního zřetele hodného zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

06.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

Splnění všech požadovaných náležitostí.

07.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

 

Podáním žádosti na příslušném ZÚ ČR.

08.

Na které instituci životní situaci řešit

 

Na zastupitelský úřad České republiky v místě pobytu českého občana. Jde zejména o případy vydání cestovního pasu občanovi, který se trvale či dlouhodobě zdržuje v zahraničí, nebo o vydání cestovního průkazu v případě ztráty či odcizení cestovního pasu v zahraničí.

09.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 

Na zastupitelském úřadě ČR v zemi svého pobytu, s konzulárními pracovníky.

10.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

 

Na ZÚ ČR je nutno předložit:

·               doklady, jimiž se ověřují údaje, které občan uvedl na žádosti, např. matriční doklady, platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas, jiné doklady, např. doklad o státním občanství apod.,

·               doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem, např. občanský průkaz rodiče (je-li v něm zapsáno dítě mladší 15 let), rodný list dítěte,

·               doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti osobou, pokud byl občan mladší 15 let svěřen této osobě soudně do výchovy, tj. příslušné rozhodnutí soudu,

·              pokud není daný zastupitelský úřad již vybaven pracovištěm s focením žadatelů o cestovní pasy, tak je třeba přinést též jednu aktuální fotografii odpovídající současné podobě občana a splňující normy ICAO. Pro cestovní průkaz jsou nutné 2 fotografie splňující požadavky dle § 7 vyhlášky č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech (bližší informace a případně přesné požadavky na kvalitu předkládané fotografie obdržíte na zastupitelském úřadě místa svého pobytu).

11.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

Žádost o vydání cestovního pasu s biometrickými údaji se vyplňuje na ZÚ ČR elektronicky v počítačovém systému.

V  případě cestovního průkazu (náhradní cestovní doklad) vyplněnou žádost na předepsaném tiskopisu (tiskopis obdržíte na ZÚ ČR),

12.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 

Za vydání biometrického cestovního pasu platí na ZÚ ČR:

·                    občané starší 15 let - 1 200 Kč,

·                    občané mladší 15 let - 400 Kč.

Za vydání cestovního průkazu platí občané (bez ohledu na věk) 400 Kč.

Poplatek se vybírá v měně státu, v němž má ZÚ ČR své sídlo, příp. v náhradní, volně směnitelné měně, a to po provedení přepočtu české měny na cizí měnu podle směnných kursů devizového trhu vyhlášených Českou národní bankou k prvnímu dni měsíce.

V případě, že o to poplatník požádá, přijme ZÚ ČR úhradu poplatků v české měně.

13.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 

Lhůta pro vyřízení žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, byla-li žádost podána na ZÚ ČR, činí 120 dnů.

Cestovní průkaz vydává ZÚ ČR v co možná nejkratší době, jakmile jsou splněny podmínky stanovené pro jeho vydání.

14.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

Další účastníci nejsou stanoveni.

15.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

Další činnosti nejsou stanoveny.

16.

Elektronická služba, kterou lze využít

 

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech

Vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu

18.

Jaké jsou související předpisy

 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

19.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

Cestovní doklady se vydávají ve správním řízení vedeném podle správního řádu.
Proti rozhodnutím ve věcech cestovních dokladů (např. proti rozhodnutí o odepření vydání cestovního dokladu nebo o zastavení řízení o vydání cestovního dokladu) lze podat odvolání k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal. O odvolání rozhodne jeho nadřízený úřad.

20.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

Za přestupek na úseku cestovních dokladů lze uložit pokutu do 10 000 Kč; za neoprávněné zpracování údajů zpracovaných v nosiči dat s biometrickými údaji lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

21.

Nejčastější dotazy

 

Může ZÚ ČR vystavit cestovní doklad na počkání?
Na počkání, jsou-li splněny podmínky stanovené zákonem, může ZÚ ČR vydat cestovní průkaz, který je cestovním dokladem k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty. Vydává se v odůvodněných případech zpravidla občanovi, který v zahraničí ztratil cestovní pas nebo mu byl odcizen, za účelem jeho návratu do České republiky.
Cestovní pasy ZÚ ČR nevydávají, pouze přijímají žádosti o vydání cestovního pasu a zasílají je k vyřízení příslušným úřadům do České republiky.

Může ZÚ ČR prodloužit platnost cestovního pasu?
Nemůže, právní předpisy to neumožňují.

22.

Další informace

 

Můžete se obrátit na:

·                    konzulární pracoviště ZÚ ČR,

·                    Ministerstvo vnitra ČR nebo

·                   Konzulární odbor Ministerstva zahraničních věcí ČR.

23.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

 

Ministerstvo vnitra České republiky
 

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

24.

Související životní situace a návody, jak je řešit

 

Ztráta nebo odcizení cestovních dokladů v zahraničí.

25.

Za správnost návodu odpovídá útvar

 

Konzulární odbor MZV ČR.

26.

Návod je zpracován podle právní situace ke dni

 

01.01.2016

27.

Popis byl naposledy aktualizován

 

16.4.2024

28.

Datum konce platnosti návodu

 

Konec platnosti návodu nebyl stanoven.

29.

Případné upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

Pokud v zemi, v níž se občan České republiky nachází, není zřízen zastupitelský úřad České republiky, může se občan České republiky obrátit na zastupitelský úřad některého z členských států Evropské unie, který v zemi sídlí a požádat o vydání náhradního cestovního dokladu EU. Ten může být vydán pro jedinou cestu do ČR či do státu, v němž má občan ČR trvalé bydliště, nebo ve výjimečných případech do jiného místa určení.

.