english  česky 

rozšířené vyhledávání

Cestování dětí bez rodičů, případně pouze s jedním z rodičů

Platí zásada, že každý  občan České republiky, včetně nezletilých dětí, musí mít při cestách do jiných zemí Evropské unie svůj vlastní platný cestovní doklad, tedy cestovní pas nebo občanský průkaz.

Česká republika a Nizozemsko jsou navíc členskými státy schengenského prostoru (více informací zde).

Pro cesty dětí bez doprovodu obou zákonných zástupců (zpravidla rodičů, není-li soudem upraveno právní postavení některého z rodičů jinak) je však třeba dbát zvýšené opatrnosti. Níže uvedená doporučení, kdy se jedná o vyplnění jednoho jednoduchého formuláře a připojení kopií základních dokladů, pomohou v situaci, kdy nizozemské bezpečnostní složky začnou prověřovat, zda je dítě doprovázeno k tomu oprávněnou osobou a nejedná se náhodou o jeho únos, zejména mimo schengenský prostor.

Informace o cestování občanů České republiky v rámci schengenského prostoru naleznete na portálu Vaše Evropa v článku Cestovní doklady pro občany EU. Informace o cestování dětí jsou uvedeny v článku Doklady pro nezletilé osoby cestující v rámci EU. Je nutno prověřit všechny země, kterými bude dítě projíždět. Tento portál doporučujeme obecně, týká se všech členských států EU.

Dítě, které cestuje do Nizozemska a není doprovázeno rodičem (zákonným zástupcem) nebo cestuje pouze s jedním z rodičů, zvláštní písemný souhlas rodičů z formálního hlediska mít nemusí.  

Přesto doporučujeme, aby rodič, který s dítětem necestuje, souhlas s cestou dítěte do zahraničí napsalzejména v případě, kdy dítě přes Nizozemsko tranzituje (typicky přes mezinárodní letiště Schiphol na jiný kontinent, tedy do zemí mimo schengenský prostor). Dále tehdy, když dítě cestuje s rodičem, který nemá stejné příjmení (např. dítě má příjmení po matce, ale cestuje s otcem, přičemž rodiče nejsou sezdáni nebo si po sňatku ponechali svá původní příjmení).

Pohraniční služba má totiž pravomoc ověřovat, zda se nejedná o mezinárodní únos dítěte. Takové prověření může vést k závažným komplikacím či dokonce k zabránění vlastní cesty. Nemá-li pohraniční služba dostatek informací, může dojít k tomu, že nebude dospělému a dítěti včas povoleno překročení vnější hranice (pasové odbavení na vstupu/výstupu ze schengenského prostoru) a ke zmeškání letu. O podmínkách pro cestování dětí by měla svým klientům poskytnout komplexní informace i letecká společnost.

Pro udělení souhlasu rodiče s cestou dítěte do zahraničí lze použít níže uvedený vzor nizozemské pohraniční služby. Pokud dítě necestuje ani s jedním z rodičů (zákonných zástupců), dávají souhlas oba rodiče. Pokud cestuje jen s jedním z nich, dává souhlas ten druhý.

V každém případě doporučujeme, aby písemné vyjádření rodiče, který s dítětem necestuje, bylo nejlépe v angličtině a obsahovalo zejména následující údaje:

  • nejdůležitější informací pro to, aby bylo možné udělení souhlasu neprodleně ověřit, jsou kontaktní údaje na rodiče, který souhlas udělil (jméno a příjmení, datum a místo narození, národnost, adresa a telefon s předvolbou)
  • údaje o dítěti a o doprovázející osobě (jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo cestovního pasu, národnost, vztah doprovázející osoby k dítěti)
  • informace o cestě (kam a přes jaké země, na jak dlouho, případně itinerář – číslo letu apod.)
  • podpis rodiče a doprovázející osoby

Dítě dlouhodobě žijící v Nizozemsku (je registrováno v nizozemské evidenci obyvatel u konkrétní obce (gemeente) a má obdobu českého rodného čísla, tzv. BSN číslo, resp. dítě, které má kromě českého i nizozemské občanství, a cestuje z Nizozemska do zahraničí bez doprovodu rodiče (zákonného zástupce), musí mít jeho písemný souhlas na níže uvedeném tiskopisu.

Kromě písemného souhlasu (vyplněného formuláře nebo ve volné formě dle výše uvedených zásad) dejte doprovázející osobě prostou kopii rodného listu dítěte a dokladu totožnosti nedoprovázejícího rodiče (rodičů). Dítěti pak připravte kartičku s jeho jménem a datem narození a jménem a telefonem doprovázející osoby (contact person) - pro případ, kdyby se dítě na letišti ztratilo apod.

Veškeré potřebné informace a formulář souhlasu zákonných zástupců s cestou dítěte naleznete na webové stránce Royal Netherlands Marechaussee (RNLM): https://english.marechaussee.nl/topics/travelling-with-children.

Návod (v angličtině), jak postupovat při cestě s dítětem do Nizozemska nebo přes Nizozemsko a jaké doklady si připravit, můžete také nalézt na webových stránkách nizozemského úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí: International Child Abduction Center zde.

Problematikou cestování dětí bez doprovodu obou rodičů se též zabývá příslušný článek na webové stránce Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

přílohy

Authorisation form for travelling abroad with a minor 667 KB PDF (Acrobat dokument) 31.5.2018