česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Odbor ekonomicko-vědecké diplomacie

Odbor ekonomicko-vědecké diplomacie (OED) je součástí sekce mimoevropských zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce (SED) MZV.

Působnost OED je vymezena Organizačním řádem MZV. V souladu s tímto ustanovením odbor v rámci MZV:

 • podílí se na koordinaci a řízení aktivit ústředních orgánů v oblasti ekonomické diplomacie a vnějších ekonomických vztahů ČR, podílí se na formulování a provádění zahraniční politiky ČR v oblasti ekonomické a vědecké diplomacie, vnějších ekonomických vztahů a v rozsahu své působnosti zajišťuje koordinaci útvarů MZV (s výjimkou koordinace vůči pracovním orgánům a formacím Evropské unie, kterou zajišťují jiné odbory MZV), příslušných ústředních orgánů státní správy a dalších institucí;
 • podílí se na přípravách a vytváření smluvního rámce pro vnější ekonomické vztahy státu, sleduje naplňování mezinárodních ekonomických smluv a spolupracuje k tomuto cíli se sekcí evropskou a s orgány státní správy, zejména s MPO ČR;
 • připravuje podklady a stanoviska k zahraničně-ekonomickým problémům a významným bilaterálním jednáním v rozsahu své působnosti, a to zejména pokud jde o podporu českých exportérů;
 • ve spolupráci s teritoriálními odbory MZV zpracovává průřezové a souhrnné materiály v oblasti ekonomické a vědecké diplomacie a obchodních vztahů;
 • vykonává roli koordinátora vůči útvarům MZV i vůči orgánům státní správy, pokud jde o sjednocování a koordinaci postojů a odborných stanovisek v oblasti problematiky ekonomické a vědecké diplomacie a vnějších dvoustranných ekonomických a obchodních vztahů;
 • ve spolupráci s příslušnými teritoriálními odbory MPO ČR a teritoriálními odbory MZV zabezpečuje úkoly v oblasti dvoustranných ekonomických a obchodních vztahů;
 • především poskytuje podporu českým podnikům a jejich obchodně-ekonomickým zájmům ve vnějších ekonomických vztazích, zejména při navazování kontaktů a při získávání informací o zahraničních trzích a obchodních příležitostech;
 • podílí se na získávání zahraničních investic, a to pokud jde o asistenci či informace při konkrétních investičních projektech. V této činnosti spolupracuje úzce rovněž s příslušnými organizacemi, institucemi a sdruženími podnikatelských subjektů (CzechTrade, CzechInvest, ČEB, EGAP, Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy, Asociace exportérů atd.);
 • odborně řídí činnost ZÚ ČR a jejich ekonomických diplomatů (tj. pracovníků vykonávajících ekonomickou agendu) při provádění zahraniční politiky ČR v oblasti ekonomické diplomacie a vnějších ekonomických a obchodních vztahů;
 • v rozsahu své působnosti spolupracuje se zastupitelskými úřady cizích států v ČR.

 

V rámci OED působí čtyři oddělení: oddělení projektů ekonomické diplomacie, oddělení služeb pro exportéry, oddělení ekonomických analýz a informací a oddělení vědecké diplomacie, jejichž jednotlivé náplně činnosti jsou následující:

Oddělení projektů ekonomické diplomacie (OPED)

 • koordinuje otázky ekonomické diplomacie a vnějších ekonomických vztahů s jinými ekonomickými ministerstvy, vládními agenturami a podnikatelskými svazy a asociacemi;
 • zajišťuje metodickou podporu pro řízení a rozvoj sítě ekonomických diplomatů, připravuje střednědobé plány střídání a stanovuje kvalifikační předpoklady pro výběr vhodných kandidátů na místa ekonomických diplomatů výkon obchodně-ekonomické agendy v zahraniční;
 • připravuje plány obchodně-ekonomických aktivit, zajišťuje aktivizaci plánovaných činností a koordinuje tyto činnosti s ministerstvy a institucemi působícími v oblasti podpory exportu a obchodně-ekonomických vztahů, kontroluje plány obchodně-ekonomické činnosti zastupitelských úřadů;
 • průběžně konzultuje plány aktivit se zástupci podnikatelské sféry (komory, svazy, oborové asociace, exportní aliance, apod.);
 • plánuje a průběžně kontroluje vytěžování kapacit pro využití ekonomických diplomatů asistenčními službami a monitoruje jejich skutečné využití;
 • v návaznosti na skutečné využití kapacit ekonomických diplomatů navrhuje optimalizaci sítě, včetně vhodné kombinace kapacit vyslaného diplomata a místní síly;
 • připravuje metodiku hodnocení, zajišťuje vlastní hodnocení zahraniční sítě ekonomických diplomatů a společně s oddělením služeb pro exportéry zjišťuje zpětnou vazbu od podnikatelů;
 • průběžně ZÚ informuje o zpětné vazbě od podnikatelů a nejméně jednou ročně provádí individuální hodnocení ekonomických diplomatů;
 • zajišťuje metodickou činnost a koordinuje projekty na podporu ekonomické diplomacie a zpracování příslušné dokumentace (vč. formální kontroly správnosti návrhů projektů a závěrečných zpráv);
 • plánuje a harmonizuje incomingové a exportní sektorové mise, konzultuje plány se zástupci podnikatelské sféry a ve spolupráci s příslušným teritoriálním odborem a oddělením ekonomických analýz a informací se podílí na jejich přípravě a průběhu;
 • připravuje a zajišťuje čerpání disponentury odboru, plánuje a koordinuje přípravu rozpočtu, určuje výši jednotlivých položek a okruhů, průběžně kontroluje plnění a plánuje čerpání pro nadcházející období;
 • koordinuje předodjezdové a po odjezdové vzdělávání a přípravu ekonomických diplomatů, jejich testování a zaškolování;
 • ve spolupráci s oddělením služeb pro exportéry zajišťuje vývoj a provoz IS nástrojů (Sinpro, PROPED, apod.) a informačních databází;
 • ve spolupráci s oddělením ekonomických analýz a informací zajišťuje vládní agendu a mezirezortní připomínková řízení.

Oddělení služeb pro exportéry (OSPE)

 • metodicky řídí a koordinuje fungování Klientského centra pro export ve spolupráci s agenturou CzechTrade a MPaO;
 • poskytuje podporu českým podnikům a jejich obchodně-ekonomickým zájmům ve vnějších ekonomických vztazích zejména při navazování kontaktů a při získávání informací o zahraničních trzích a o obchodních příležitostech;
 • zajišťuje komunikaci s českými exportéry a podnikatelskými asociacemi v oblasti služeb pro exportéry a řídí realizaci těchto služeb v rámci zahraniční sítě ekonomických diplomatů;
 • metodicky řídí a kontroluje kvalitu služeb poskytovaných zahraniční sítí, průběžně monitoruje výstupy a záznamy v IS Sinpro, zajišťuje technickou podporu IS Sinpro;
 • zajišťuje přípravu metodických pokynů, vzorů a postupů pro služby ekonomických diplomatů, zajišťuje standardizaci kvality poskytovaných služeb v rámci zahraniční sítě;
 • zpracovává problematiku využití evropských fondů a zapojení do rozvojových programů mezinárodních institucí a zahraniční rozvojové spolupráce ČR ze strany podnikatelského sektoru v ČR.

Oddělení ekonomických analýz a informací (OEAI)

 • zpracovává analýzy, přehledy a souhrnné informace vztahující se k oblasti ekonomické diplomacie a podpory exportu a zajištuje analytickou podporu teritoriálním odborům MZV;
 • metodicky řídí zpracování a aktualizaci Mapy globálních oborových příležitostí;
 • zpracovává problematiku ekonomické diplomacie a dvoustranných ekonomických vztahů v rozsahu svěřených agend;
 • aktivně přispívá k formulaci koncepce zahraniční politiky v oblasti ekonomické diplomacie a vnějších ekonomických vztahů;
 • podílí se na vytváření smluvního rámce pro vnější bilaterální obchodně-ekonomické  vztahy ČR;
 • ve spolupráci s oddělením služeb pro exportéry koordinuje propojování ekonomické diplomacie a zahraniční rozvojové spolupráce s cílem posilovat ekonomickou dimenzi a komerční návaznost projektů;
 • zajišťuje přípravu a realizaci akcí pro české exportéry v České republice, jako např. exportní semináře, incomingové mise, konference, setkání velvyslanců s podnikateli, účast na veletrzích apod.;
 • připravuje a distribuuje marketingové materiály pro potřeby Odboru ekonomické diplomacie, Klientského centra a zastupitelských úřadů;
 • zajišťuje distribuci dokumentů a materiálů a vede inventář;
 • koordinuje přípravu sektorových zpráv ze zahraničí a dalších informací využitelných na webu či pro média (vč. projektů Český export);
 • zajišťuje přípravu článků, úpravy a aktuálnost webových stránek, zejména mzv.cz/ekonomika a bussinesinfo.cz, podporuje generování poptávek a tendrů;
 • ve spolupráci s teritoriálními odbory metodicky řídí a kontroluje kvalitu Souhrnné teritoriální informace;
 • poskytuje podporu českým podnikům a jejich obchodně-ekonomickým zájmům ve vnějších ekonomických vztazích zejména při navazování kontaktů a při získávání informací o zahraničních trzích a o obchodních příležitostech.

Oddělení vědecké diplomacie (OVED)

 • podílí se na koordinaci a řízení aktivit ústředních orgánů v oblasti vědecké diplomacie, podílí se na formulování a provádění zahraniční politiky ČR v oblasti internacionalizace výzkumu, vývoje, inovací a transferu technologií a v rozsahu své působnosti zajišťuje koordinaci příslušných ústředních orgánů státní správy a dalších institucí;
 • připravuje podklady a stanoviska k vědecko-výzkumné problematice, zejména pokud jde o prezentaci ČR v zahraničí, a významným bilaterálním jednáním v rozsahu své působnosti, a to zejména pokud jde o podporu českých vědecko-výzkumných institucí a inovativních firem;
 • ve spolupráci s teritoriálními odbory MZV, příslušnými ústředními orgány státní správy a dalšími institucemi zpracovává průřezové a souhrnné materiály v oblasti vědecké diplomacie;
 • poskytuje podporu českým vědecko-výzkumným institucím a inovativním firmám a jejich výzkumným a obchodně-ekonomickým zájmům při navazování kontaktů a při získávání informací o zahraničních partnerech a příležitostech ke spolupráci;
 • podílí se na získávání zahraničních spolupracovníků do ČR, především pokud jde o postdoky, mladé vědce a investice do české vědy a výzkumu;
 • v této činnosti spolupracuje úzce rovněž s příslušnými organizacemi, institucemi, akademickou sférou a sdruženími podnikatelských subjektů (CzechTrade, CzechInvest, DZS, Úřad vlády, MPaO ČR, oborové asociace, Akademie věd, univerzity apod.);
 • ve spolupráci s Úřadem vlády ČR odborně řídí činnost ZÚ ČR v oblasti vědecké diplomacie (tj. pracovníků vykonávajících ekonomickou nebo vědeckou agendu) při provádění zahraniční politiky ČR v této oblasti;
 • v rozsahu své působnosti spolupracuje se zastupitelskými úřady cizích států v ČR;
 • ve spolupráci s Úřadem vlády ČR zajišťuje metodickou podporu pro řízení a rozvoj sítě vědeckých diplomatů;
 • zajišťuje metodickou činnost a koordinuje projekty na podporu ekonomické diplomacie v oblasti vědy, výzkumu, inovací a vzdělávání;
 • plánuje a harmonizuje incomingové a vědecko-výzkumné mise, konzultuje plány se zástupci podnikatelské sféry a ve spolupráci s příslušným teritoriálním odborem a dalšími oborovými institucemi se podílí na jejich přípravě a průběhu;
 • koordinuje přípravy konferencí, seminářů a workshopů zaměřených na podporu mezinárodní spolupráce v excelentním výzkumu a vývoji.