english  česky 

rozšířené vyhledávání

Genealogie

-

Pokud hodláte pátrat po svých předcích ve Státním ústředním archivu nebo ve státních oblastních archivech, pak napište na adresu:

Ministerstvo vnitra České republiky
Odbor archivní správy
Milady Horákové 133
166 21 Praha 6
Czech Republic - Europe

Časové lhůty pro vyřizování požadavků jsou většinou několik měsíců, v ústředním archivu až 12 měsíců.

Archiv může stanovit omezené množství archiválií, z nichž jsou pořizovány reprodukce, resp. odmítnout požadavek na "zkopírování" ucelených částí nebo celých archivních fondů. V některých případech nebývá pořízení kopií možné z důvodu fyzického stavu originálních dokumentů, které by se mohly osvětlováním nebo vkládáním do kopírovacích přístrojů vážně poškodit nebo znehodnotit. Rovněž žádostem o překlad do angličtiny nelze většinou vyhovět. Základní údaje se žadatelům tlumočí v originální řeči dokumentu, obvykle česky, latinsky nebo německy.

Archivní rešerše prováděné ve veřejných archivech ČR jsou zpoplatňovány podle Ceníku služeb poskytovaných veřejnými archivy, který je součástí vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě (zákon č. 499/2004 Sb.) a o změně některých zákonů.


Žádosti o zaslání duplikátů či kopií rodného listu, oddacího listu, úmrtního listu nebo jiných základních dokladů, k jejichž zhotovení jsou příslušné matriční úřady, nejsou archivy oprávněny vyřizovat. Jsou proto po případném nalezení podkladových materiálů postoupeny k vyřízení příslušnému matričnímu úřadu, který je oprávněn náhradní dokumenty vyhotovit a vydat, resp. provést jejich zpoplatnění.