česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Narození dítěte v ČLR - souhrnná informace

Vzhledem k narůstajícím případům narození dítěte na území Čínské lidové republiky jsme připravili souhrnnou informaci týkající se této problematiky. V dostatečném časovém předstihu před narozením dítěte proto kontaktujte příslušný český zastupitelský úřad na území ČLR a připravte si potřebné dokumenty, aby mohlo k zápisu dítěte do Zvláštní matriky v Brně, která vede evidenci matričních událostí v zahraničí, dojít co nejdříve po narození.

S narozením potomka čekají každého rodiče administrativní starosti, které jsou při narození v cizině komplikovanější než v ČR. Nově narozené dítě je třeba pojmenovat, řádně zaevidovat jako českého občana a vybavit úředními doklady. V tomto článku naleznete informace, jak při narození dítěte v ČLR postupovat.

U každého bodu je uvedeno, s kým je danou věc nutné řešit – nekontaktujte proto ZÚ se záležitostmi, které patří do kompetence jiných úřadů.

V Číně se nachází 3 zastupitelské úřady - 2 na území pevninské Číny (Peking, Šanghaj) a 1 mimo území (Hongkong). Níže uvedené informace se týkají pouze pevninské Číny, neboť v Hongkongu jsou vydávány jiné dokumenty a k ověření dokumentů postačuje apostila (nikoli superlegalizace, jak je nutné pro pevninskou Čínu). Konzulární působnost ZÚ ČR je rozdělena následovně:

Generální konzulát ČR v Šanghaji - provincie Jiangsu, Zhejian, Anhui a město Šanghaj

Velvyslanectví ČR v Pekingu (Konzulární a vízový úsek, e-mail: consulate_beijing@mzv.cz) - všechny ostatní vše neuvedené provincie a samosprávná území


1. Jméno a příjmení (řeší rodiče s porodnicí)

Křestní jméno a příjmení se nahlašuje při narození dítěte v porodnici, kdy je vystaven příslušný doklad (Medical Certificate of Birth - rodný list na čínsko-anglickém formuláři). S tímto dokladem rodiče zajdou k místnímu notáři, který připraví ověřenou kopii pro účely superlegalizace; popř. svou žádost o ověření rodného listu podají elektronicky přes webové stránky/mobilní aplikaci 公证云. Notář k ověření obvykle připojí překlad do angličtiny, takže po ukončení procesu superlegalizace je nutné nechat celý dokument úředně přeložit do českého jazyka. Někteří čínští notáři však umí k dokumentu na požádání připojit český překlad, takže zastupitelský úřad ČR v Číně pak provede na dokumentu superlegalizaci i ověření překladu, čímž se celý postup zjednoduší (a urychlí). 

Porodnice a notáři v Číně požadují při narození dítěte také předložení oddacího listu rodičů, proto pokud nemáte čínský oddací list, doporučuje se připravit notářsky ověřenou fotokopii českého oddacího listu s překladem do čínského jazyka (pokud tedy místní úřad nevyžaduje řádně superlegalizovaný český oddací list s úředním překladem do čínského jazyka, doporučujeme předem ověřit, požadavky se liší v různých provinciích).

Příjmení: Při sňatku v ČR je volba příjmení dítěte uvedena do českého oddacího listu. Pokud ke sňatku došlo v Číně, čínský oddací list volbu příjmení dítěte neupravuje. V takové situaci zůstává volba příjmení dítěte na dohodě obou rodičů. Jestliže smíšený (česko-čínský pár) zvolí jméno a příjmení dítěte v latince, ztrácí tím právo na registraci v čínském registru domácností (hukou). Zástupci porodnice by na to měli rodiče upozornit, protože v takovém případě musí rodiče podepsat písemné prohlášení, že si jsou toho vědomi.

Pozor! Jestliže byli rodiče dítěte oddáni v Číně, musí před zápisem narození dítěte do české matriky nejprve zaregistrovat svůj sňatek v ČR (tzn. vyřídit si český oddací list) – v příslušném formuláři je uvedena i volba příjmení pro děti. Nesezdané česko-čínské páry mohou před narozením dítěte sepsat na ZÚ dokument nazvaný "Zápis o určení otcovství k nenarozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů", popř. po narození dítěte sepsat dokument "Zápis o určení otcovství k narozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů" -  Jak postupovat v případě nesezdaných párů je detailněji vysvětleno dále.

Pro zápis narození v ČR lze v případě dívek zvolit i zápis příjmení v mužském tvaru. Formulář je k dispozici na ZÚ a přikládá se k žádosti o zápis narození dítěte do Zvláštní matriky Brno – viz dále.

Superlegalizace čínského oddacího nebo rodného listu: Žadatel se s originálem dostaví k notáři, který připraví ověřenou kopii. Takto zpracovaný dokument je nutné nechat dále ověřit (legalizovat) na Ministerstvu zahraničních věcí ČLR, popř. u provinčního Úřadu pro zahraniční styky (FAO) provincie, ve které sídlí notář vystavující ověřenou kopii. Dokument je po provedení legalizace postoupen na příslušný ZÚ dle konzulární působnosti k vyššímu ověření (superlegalizaci). Takto ověřenou listinu je následně nutno nechat úředně přeložit do českého jazyka (překlad pořizuje soudní tlumočník zapsaný do seznamu znalců a tlumočníků v ČR). Úředně ověřená kopie cizozemského dokladu se pořizuje až po provedení náležitého ověření (po superlegalizaci).


2. Získání občanství (řeší se přes ZÚ)

Dítě nabývá občanství České republiky automaticky, jestliže je v den jeho narození alespoň jeden z rodičů občanem ČR. Místo narození přitom nemá na získání českého občanství žádný vliv. V případě smíšených (česko-čínských) párů nabude dítě vedle českého státního občanství i státní občanství ČLR. Český právní řád připouští, aby v takovém případě mělo dítě dvojí státní občanství. Čínská legislativa však tuto možnost nepřipouští.

Jestliže se dítě narodí na území ČR, o nabytí jeho českého občanství není třeba žádat, dítě jej nabývá automaticky ze zákona svým narozením, pokud je alespoň jeden z rodičů českým občanem. V případě dítěte narozeného v zahraničí je nutné požádat o vystavení Osvědčení o státním občanství. Ke zjišťování státního občanství ČR dochází na žádost českého rodiče ještě před provedením zápisu narození dítěte do Zvláštní matriky Brno a provádí jej Odbor matrik Úřadu městské části Praha 1. K podání žádosti se vyplňují tyto dokumenty:

Oba formuláře jsou v případě potřeby k dispozici na ZÚ. 

Jestliže se dítě narodí smíšenému česko-čínskému páru, nabývá dítě svým narozením v ČLR občanství této země. Čínské právo však souběh dvou občanství neumožňuje. Jestliže se tedy rodiče rozhodnou žít trvale na území ČLR, je vhodné pro dítě zvolit pouze čínské státní občanství. Pokud jsou rodiče v ČLR pouze přechodně a hodlají se přestěhovat do ČR, měli by pro své dítě požádat o české občanství a poté, co obdrží z ČR oba doklady (Osvědčení o státním občanství ČR a Rodný list), mohou pro své dítě požádat o český pas, do něhož mu vyřídí čínské pobytové povolení. V takovém případě se však musí rodiče za své dítě vzdát občanství čínského. Jde o poměrně složitý byrokratický postup, který vyřizuje místní úřad dle domovské registrace (hukou) čínského rodiče a trvá cca 5-6 měsíců. Vzdání se občanství doporučujeme zejména kvůli tomu, aby dítě nemělo později v životě problém s tím, že bude mít z obou stran stanovené povinnosti (školní docházka, zdanění, branná povinnost v případě mobilizace na ozbrojený konflikt apod.), jinak na něj bude ČLR kdekoliv na světě nahlížet výhradně jako na svého občana. K procesu vzdání se čínského občanství  je požadována řada dokumentů, m.j.:

 • vyplněný formulář žádosti
 • doprovodné prohlášení o tom, že k žádosti o zřeknutí dochází dobrovolně (možné je volnou formou a vlastní rukou, ale pouze v čínštině)
 • český pas dítěte, včetně jeho úředně ověřeného překladu do čínštiny (čínským notářem)
 • rodný list dítěte
 • platný cestovní pas českého rodiče, včetně platného víza nebo povolení pobytu v ČLR; datová stránka pasu s úředně ověřeným překladem do čínštiny (čínským notářem)
 • občanský průkaz čínského rodiče a jeho/její domovská registrace (hukou)
 • oddací list rodičů (pokud není čínský, tak úředně přeložený do čínského jazyka včetně superlegalizace)
 • 4 fotografie dítěte (o rozměrech 4,8 x 3,3 cm)

Do doby vyřízení žádosti není zpravidla možné požádat o udělení víza nebo pobytového povolení do nového českého pasu dítěte, ani použít český pas dítěte k odjezdu z ČLR. Do doby, než je rozhodnuto o odebrání čínského občanství, tak čínské úřady nahlíží na dítě jako na čínského občana a k opuštění území tedy potřebuje buď standardní čínský pas nebo náhradní doklad (Travel Document), který mu vystavují čínské úřady. Ke vstupu na území ČR stačí předložit český pas.

Po obdržení dokladu o odebrání čínského občanství je potřeba požádat o udělení čínského víza, resp. povolení pro pobyt v ČLR. O toto vízum se žádá na místně příslušné městské / provinční úřadovně Exit & Entry Office / Public Security Bureau of the People’s Republic of China.


3. Rodný list dítěte (řeší se přes ZÚ)

Narození dítěte v zahraničí je nutné nahlásit Zvláštní matrice v Brně, která registruje matriční události, k nimž došlo v zahraničí a následně dítěti vystavuje český rodný list. Potřebné formuláře k zápisu narození dítěte jsou k dispozici na ZÚ, jedná se o:

Jestliže došlo k uzavření sňatku rodičů v ČLR, je nutné jej registrovat v ČR – tedy požádat o zápis uzavření manželství v cizině na Zvláštní matrice v Brně (tzn. vyřídit si český oddací list).

 K žádosti o rodný list dítěte je dále nutné předložit tyto doklady:

 • řádně superlegalizovaný čínský rodný list, následně úředně přeložený do českého jazyka
 • originál českého rodného listu jednoho popř. obou rodičů
 • oddací list rodičů – český oddací list v originále nebo jeho úředně ověřená fotokopie
 • doklad totožnosti (český cestovní pas)

Pokud rodiče nejsou sezdáni, mělo by být ještě před narozením dítěte sepsáno prohlášení o otcovství k nenarozenému dítěti; po narození dítěte jde o prohlášení o otcovství k narozenému dítěti. Prohlášení činí oba rodiče osobně před matričním úřadem, před soudem nebo ZÚ. Určit otcovství souhlasným prohlášením rodičů lze pouze jednou a nelze jej vzít zpět. Rodiče současně stvrdí svým podpisem, že neurčili otcovství k dítěti před jiným matričním úřadem nebo soudem. V takovém prohlášení rodiče uvedou, na jakém jménu a příjmení dítěte se dohodli. V případě nenarozeného dítěte se uvádí jméno pro chlapce i jméno pro dívku. Dohodou je možné určit příjmení.

Při určení otcovství k nenarozenému dítěti rodiče dítěte předloží:

Při určení otcovství k narozenému dítěti rodiče předloží:

Formuláře jsou v případě potřeby k dispozici na ZÚ.

POZOR! Pokud je dítě narozené na území ČLR mimo manželství a jeho matkou je občanka ČLR a otcem občan ČR, nelze toto narození prostřednictvím ZÚ zapsat, neboť místní (čínské) testy DNA nejsou v ČR akceptovány! Otec a dítě musí absolvovat testy DNA v ČR a teprve až na základě testu, kdy je otec potvrzen, může požádat o osvědčení o státním občanství a rodný list. Pokud je matkou občanka ČR a otcem občan ČLR, postačuje zápis o určení otcovství.

Vyřízení českého rodného listu je důležité nejen pro dítě, ale i pro rodiče. Kvůli získání daňové slevy na dítě ho bude požadovat například mzdová účtárna zaměstnavatele; někteří zaměstnavatelé také poskytují rodičům jednorázové příspěvky. Narození dítěte může být i důvodem žádosti o zkrácený úvazek nebo umožnění práce z domova pro toho z partnerů, který není na rodičovské dovolené. Bez rodného listu dítěte není možné požádat český Úřad práce o rodičovský příspěvek – podmínkou je trvalý pobyt a bydliště žádajícího rodiče i oprávněného dítěte na území ČR.

Osvědčení o státním občanství ČR dítěte a jeho Rodný list se vyřizují společně.


4. Cestovní pas dítěte (řeší se přes ZÚ)

Jakmile jsou vyřízeny Osvědčení o státním občanství ČR dítěte a jeho Rodný list, odesílá Zvláštní matrika Brno oba tyto dokumenty na ZÚ k předání rodičům. Rodiče jsou poté vyzváni, aby se s fotografií dítěte (o rozměrech 6 x 5 cm) dostavili na ZÚ k podání žádosti o cestovní pas. Pas vystavuje úřad v místě trvalého pobytu rodičů v ČR a odesílá jej na ZÚ k předání rodičům. Zpracování a vyřízení trvá cca měsíc.

Vyřízení matričních dokumentů po narození dítěte v zahraničí trvá až 3 měsíce, neboť se na něm podílí několik úřadů. V případě naléhavé potřeby (vyřízení pobytového víza / povolení na území ČLR) může ZÚ vystavit dítěti náhradní cestovní doklad - cestovní průkaz. Formulář žádosti je k dispozici na ZÚ, k vystavení jsou potřeba 2 fotografie pasového formátu (rozměr 3,5 x 2,5 cm). Cestovní průkaz má omezenou platnost půl roku a slouží pouze pro překlenovací období do doby, než jsou vyřízeny dokumenty v ČR a zpracována žádost o nový cestovní pas dítěte. Podpůrnou vysvětlující nótu pro místní úřady v případě potřeby připraví ZÚ. Po ukončení platnosti cestovního průkazu je nutné jej odevzdat zpět ZÚ.

Pokud budete potřebovat odcestovat z území ČLR těsně po narození dítěte a nemáte pro dítě vyřízené žádné české dokumenty, přičemž má dítě pouze české občanství (tzn. oba rodiče jsou českými občany), obraťte se na nejbližší ZÚ se žádostí o vystavení cestovního průkazu pro dítě. Cestovní průkaz (bez strojově čitelné zóny) je primárně určen k jednorázové cestě do ČR, avšak před odjezdem z ČLR v něm musí být vylepeno pobytové nebo výstupní vízum, jinak nebude rodině odlet umožněn. Cestovní průkaz je po příletu do ČR nutné odevzdat na matriční úřad podle místa trvalého bydliště v ČR, když budete pro dítě žádat o nový cestovní pas.


5. Přihláška ke zdravotní pojišťovně (řeší rodiče přímo se ZP)

Pokud se rodičům s trvalým bydlištěm v ČR, kteří ale přechodně žijí v zahraničí, narodí v zahraničí dítě, měli by jej přihlásit i u české zdravotní pojišťovny. Týká se to všech dětí, které budou mít český rodný list a trvalý pobyt v ČR, přestože žít budou v jiném státě.

Platí zákonné pravidlo, že dnem narození se dítě stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je v den jeho narození pojištěna jeho matka. Nelze tedy využít právo na výběr zdravotní pojišťovny. Novorozence je nutné u této zdravotní pojišťovny zaregistrovat do 8 dnů ode dne narození v ČR, resp. později v případě narození v zahraničí (tedy až poté, co je dítěti přiděleno rodné číslo a vystaven český rodný list). Pojišťovně rodiče oznámí, že pobývají v zahraničí, kde jsou i s dítětem pojištěni. Pojišťovna pak eviduje dítě jako českého občana s trvalým pobytem v ČR, žijícího v zahraničí.

Postup: na  pobočce pojišťovny zákonný zástupce dítěte předloží  vyplněný formulář "Přihláška a evidenční list pojištěnce". Formulář lze vyplnit i elektronicky. Pro přihlášení dítěte je nutné předložit také rodný list dítěte i matky, popř. otce (jestliže je matka cizinka).  U žen, které dítě porodí v zahraničí, se doporučuje také zaslat kopii čínského rodného listu. Pro přihlášení dítěte lze vyplnit oznámení pojištěnce, podepsat ho a spolu s kopií českého rodného listu dítěte zaslat zdravotní pojišťovně.

Místo formuláře však stačí i pouhé písemné sdělení, které bude obsahovat všechny náležitosti: jméno, příjmení a RČ žadatele, jméno a příjmení dítěte, jeho datum narození a RČ, adresu trvalého pobytu. Je nutné připojit písemné prohlášení o tom, že žadatel žije dlouhodobě v zahraničí, a doložit to tamním zdravotním pojištěním. S přesným postupem, jak přihlásit dítě ke zdravotnímu pojištění v ČR, doporučujeme rodičům seznámit se u konkrétní zdravotní pojišťovny matky.

Změnu zdravotní pojišťovny může provést zákonný zástupce dítěte po přidělení rodného čísla, a to vždy jen k 1. lednu. V případě první změny pojišťovny po narození dítěte se neuplatní podmínka podání přihlášky alespoň 6 měsíců před požadovaným dnem změny. Nově zvolená zdravotní pojišťovna dítě zaregistruje na základě předloženého formuláře "Přihláška a evidenční list pojištěnce" a rodného listu dítěte.


6. Zdravotní péče / očkování (řeší rodiče přímo s lékařem)

Dítě narozené v zahraničí je od svého narození pod kontrolou pediatra, kterého rodičům obvykle doporučí ošetřující lékař v porodnici. Kromě pravidelných kontrol u pediatra je také nutné zajistit pro dítě potřebná očkování – první očkování dostávají všechny narozené děti už přímo v porodnici a dítě obdrží standardizovaný očkovací průkaz (v čínském jazyce). Podobně jako jste byli vy sami očkováni před cestou do ČLR proti infekčním nemocem, i vaše dítě bude potřebovat projít dalším povinným očkováním. Intervaly a druhy čínského očkování se však poněkud liší od toho českého.

V ČR jsou povinná tato dětská očkování: černý kašel, dětská obrna, nákazy Haemophilus influenzae typu b, tetanus, záškrt, žloutenka typu B, příušnice, spalničky, zarděnky, tuberkulóza (pouze pro děti ve vyšším riziku TBC); nepovinná očkování jsou: invazivní meningokoková onemocnění, pneumokoková onemocnění; doporučená očkování: chřipka, klíšťová encefalitida, plané neštovice, rotaviry, žloutenka.

Před očkováním dítěte v ČLR doporučujeme vyjasnit, zda jsou používané vakcíny schválené Evropskou lékovou agenturou (EMA), popř. zda bude takové očkování v ČR uznáno.  Doporučujeme proto úzce koordinovat s rodinným lékařem v ČR a v místě pobytu požádat o vystavení mezinárodního (v Evropě uznávaného) očkovacího průkazu, aby pak po návratu do ČR dítě nemuselo projít celým očkovacím procesem znovu, popř. aby nedostalo některé očkovací látky opakovaně.


7. Dítě v nájemním bytě (řeší rodiče přímo s pronajímatelem)

Další povinnosti čekají rodiče, když si dítě dovezou domů. Pokud bydlí v nájemním bytu, je třeba nahlásit zvýšení počtu osob pronajímateli, a to nejlépe písemně (platí pro ČR). Co se týče místních čínských podmínek, je nutné vycházet z uzavřené nájemní smlouvy - z hlediska poplatků se nejspíše nic nezmění. Někteří majitelé by však mohli narození dítěte využít jako záminku k navýšení nájmu, popř. mohou si v nájemní smlouvě vyhradit, že "z tradičních důvodů" si nepřejí, aby v bytě žilo jiné dítě, zvláště pokud chtějí později byt dát svému synovi nebo dceři (neboť by to dle zdejších pověr "z domu vysálo štěstí").

Dle české legislativy tak má nájemce učinit ohlášení nejpozději do dvou měsíců. Neohlášení zvýšení počtu osob může být i důvodem pro výpověď z nájmu, a to s tříměsíční výpovědní dobou (v ČR). Pronajímatel může po ohlášení zvýšit zálohy na služby, neboť se dá očekávat, že narozením dítěte tyto náklady stoupnou.

K pobytu v ČLR je dítě nutné nechat registrovat, a to i v případě, že jsou oba rodiče čeští občané. Informace poskytne nejbližší místní policejní stanice, pod kterou spadá registrované bydliště v ČLR.

přílohy

Dotazník ke zjištění státního občanství ČR 189 KB PDF (Acrobat dokument) 13.4.2021

Žádost o zjištění státního občanství ČR a vydání... 180 KB PDF (Acrobat dokument) 13.4.2021

Zápis narození 22 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 13.4.2021

Žádost o zápis příjmení ženy v mužském tvaru 29 KB DOC (Word dokument) 13.4.2021

Zápis o určení otcovství k nenarozenému dítěti... 33 KB DOC (Word dokument) 13.4.2021

Zápis o určení otcovství k narozenému dítěti souhlasným... 33 KB DOC (Word dokument) 13.4.2021