english  azərbaycan dili / по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vydávání nových cestovních dokladů

Vydávání náhradních cestovních dokladů a pasů, seznam potřebných náležitostí.

Vydávání cestovních dokladů

Konzulární úsek přijímá žádosti o pas se strojově čitelnou zónou vybavený čipem (netýká se dětí do 5 let) i žádosti o pas bez čipu a bez strojově čitelné zóny. Správní poplatek za oba typy pasů činí 750,- Kč (u dětí do 5 let 250,- Kč). Poplatek se vybírá při podání žádosti, a to v eurech po přepočtu kursem ČNB platným k poslednímu dni předchozího měsíce.

Čeští občané v zahraničí se mohou na zastupitelské úřady ČR obrátit se žádostí o vystavení nového cestovního pasu, jestliže končí platnost jejich stávajícího pasu, je nutné provést změny v jeho údajích, půjde-li o první vystavení cestovního pasu např. dítěti nebo došlo-li k jeho poškození, ztrátě nebo odcizení. Není možné požádat o změnu údajů v cestovním pasu formou zapsání změny do stávajícího pasu. Přípustné je pouze doplnění údajů o titulu nebo vědecké hodnosti.

Jestliže však došlo k poškození, ztrátě, nebo odcizení cestovního pasu a občan musí opustit území Ázerbájdžánu dříve, než by byl vystaven nový cestovní pas, vystavuje se mu na cestu do ČR cestovní průkaz.

Nové cestovní doklady lze vystavit při splnění určitých podmínek. Níže jsou uvedeny základní požadavky. Úplnou  informaci je možné získat prostudování příslušných právních předpisů ČR, zejména zákona č. 329/1999 Sb. O cestovních dokladech.

Cestovní pasy

1. Cestovní pasy bez biometrických údajů se vydávají občanům všech věkových skupin s platností na půl roku. K žádosti je třeba předložit:

·        2 fotografie o rozměrech 35 x 45 mm;

·        doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, apod.), např. platný občanský průkaz,  rodný list, oddací list, doklad o státním občanství (vyžaduje se při vydání prvního cestovního pasu);

·        doklad prokazující získání označení absolventa vyšší odborné školy, akademického titulu, označení "docent" nebo "profesor" nebo vědecké hodnosti, pokud nejsou zapsány v jiném dokladu (platném občanském průkazu nebo cestovním pasu);

·        doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 15 let, například rodný list nebo občanský průkaz rodiče, v němž je dítě mladší 15 let zapsáno;

·        občan starší 15 let a mladší 18 let připojí k žádosti písemný souhlas zákonného zástupce (je-li zákonným zástupcem rodič, stačí souhlas jednoho z rodičů);

Na zastupitelském úřadu občan vyplní příslušnou žádost a podepíše prohlášení o státním občanství ČR.

Osoby oprávněné k podání žádosti se mohou dát při řízení o vydání cestovního pasu nebo provedení změn zastupovat na základě plné moci.

Při podání žádosti o pas u příslušného obecního úřadu v ČR se pas vydává ve lhůtě 15 dnů ode dne podání žádosti, při podání žádosti na ZÚ do 60 dnů.

Pas lze převzít osobně u orgánu, u kterého podal žadatel žádost o vydání cestovního pasu, popř. u jiného orgánu oprávněného předávat cestovní pasy, který žadatel uvedl ve své žádosti, tj. včetně zastupitelského úřadu.

2. Cestovní pasy s biometrickými údaji se vydávají občanům mladším 15 let s platností na 5 let, občanům starším 15 let s platností na 10 let. K žádosti je třeba předložit:

·        1 fotografii o rozměrech 50 x 50 mm;

·        ostatní doklady jsou shodné s doklady uvedenými u pasů bez biometrických údajů.

Žadatel se musí k podání žádosti o cestovní pas dostavit osobně. Za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce.

Cestovní pas s biometrickými údaji lze převzít pouze u orgánu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání (cestovní pas může převzít za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce.

Při podání žádosti o cestovní pas u příslušného obecního úřadu v ČR se pas vydává ve lhůtě 30 dnů ode dne podání žádosti a je-li podána na ZÚ ve lhůtě 120 dnů.

Cestovní pas vystavuje občanu České republiky obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřad městské části a v Brně, Ostravě a Plzni magistráty těchto měst, příslušné podle místa trvalého pobytu v ČR, resp. podle místa jeho posledního trvalého pobytu v ČR. Pokud občan neměl trvalý pobyt v ČR, nebo jej nelze zjistit, vystavuje cestovní pas magistrát města Brna. Zastupitelské úřady ČR v zahraničí pouze přijímají a shromažďují podklady k vydání cestovních pasů a předávají vystavené cestovní pasy žadatelům. Honorární úřady tuto činnost nevykonávají.

Za vystavení cestovního pasu se na zastupitelském úřadu vybírá správní poplatek v eurech, a to ve výši, která odpovídá ekvivalentu 400 Kč u cestovního pasu občanů do 15 let a 1200 Kč u občanů nad 15 let.

V případě vašeho zájmu o vydání cestovního pasu doporučuje dojednat si návštěvu na konzulárním úseku předem.

Cestovní průkazy

Dojde-li ke ztrátě, odcizení, nebo značnému poškození cestovního pasu a žadatel se na území Ázerbájdžánu nachází bez řádného cestovního dokladu a potřebuje odcestovat z území Ázerbájdžánu do ČR, doporučuje se neodkladně o této skutečnosti informovat zastupitelský úřad a požádat o vystavení cestovního průkazu. Pro případ možné ztráty, odcizení nebo poškození cestovního pasu se doporučuje vyhotovit si před cestou do zahraničí fotokopie nejdůležitějších dokumentů, včetně platného víza, je-li zavedena vízová povinnost, protože se tím může zjednodušit prokazování rozhodných skutečností při jednání s cizími úřady, ale i totožnosti na zastupitelském úřadu.

K žádosti o vystavení cestovního průkazu je nutno předložit:

·        doklad o českém státním občanství (občanský průkaz, cestovní pas). Nemá-li občan takový doklad a nelze-li jej nahradit svědeckou výpovědí jiného občana ČR, sdělí žadatel zastupitelskému úřadu některé údaje, na základě kterých bude možnost ověřit jeho státní příslušnost a totožnost; v zájmu vyhotovení cestovního průkazu bez dlouhého čekání, je vhodné sdělit tyto údaje zastupitelskému úřadu nejdříve telefonicky, aby mohla být totožnost ověřena ještě před vlastní návštěvou žadatele na úřadu;

·        2 fotografie o rozměrech 35 x 45 mm;

·        doklad místní policie o ztrátě nebo krádeži cestovního pasu, pokud lze takový doklad získat bez nadměrných potíží.

K podání žádosti je nutné dostavit se osobně na zastupitelský úřad. Cestovní průkaz se vydává na počkání. Poplatek za vystavení cestovního průkazu se hradí v eurech ve výši, která odpovídá ekvivalentu 400 Kč.